search expand

Ajan­koh­tais­ta

Uutis­kir­je 10/2020

Uutis­kir­je 10/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ PROJEKTIRAP+ pro­jek­tis­sa on vii­meis­tel­ty vie­lä työn alla ollei­ta kehi­tys­pa­ket­te­ja ja mää­ri­tel­ty esil­le tul­lei­ta lisä­ke­hi­tys­tar­pei­ta. Osa­pro­jek­tit ovat val­mis­tau­tu­neet uusien toi­min­nal­li­suuk­sien esit­te­lyyn. Lisäk­si on val­mis­tau­dut­tu RAP+ lop­pu­tes­tauk­seen, joka

Uutis­kir­je 9/2020

Uutis­kir­je 9/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ PROJEKTIRAP+ väli­ver­sio (beta­ver­sio) tes­taus­käyt­töä var­ten jul­kais­tiin 26.8.2020. Aiem­min toteu­tet­tiin ensim­mäi­sen väli­ver­sion mukai­set käyt­tö­oh­jeet, nyt on pää­tet­ty tila­ta toi­mit­ta­jal­ta myös mui­den­kin kehi­tys­pa­ket­tien käyt­tö­oh­jeet. Pro­jek­tis­sa on myös tehty

Uutis­kir­je 6–7/2020

Uutis­kir­je 6–7/2020 Kehit­tä­jä­päi­vät 2020 Kesä­kui­sek­si perin­teek­si muo­dos­tu­neet kesä­päi­vät jär­jes­tet­tiin 15. – 16.6. Täl­lä ker­taa päi­vät pidet­tiin poik keuk­sel­li­ses­ti ver­kos­sa, kon­sor­tion jäse­nis­töl­le suun­nat­tu­na webi­naa­ri­na. Maa­nan­tai­na oli tee­ma­ryh­mien  kou­lu­tus­päi­vä. Ensin Lara Anastasiou

Uutis­kir­je 8/2020

Uutis­kir­je 8/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+-projektin tilan­ne kesä­kau­den jäl­keen: RIKE-osa­pro­jek­tis­sa on kol­mas kehi­tys­pa­ket­ti työn alla. AHOT-osa­pro­jek­tin kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on käyn­nis­ty­mäs­sä. P+-osaprojektissa työs­ken­nel­lään kuu­den­nen kehi­tys­pa­ket­tin paris­sa. Osa­pro­jek­ti ei tule val­mis­tu­maan alku­pe­räi­sen aikataulun

Uutis­kir­je 5/2020

Uutis­kir­je 5/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu uusia toi­min­nal­li­suuk­sia, tar­ken­net­tu seu­raa­vien paket­tien kehi­ty­sai­hei­ta ja teh­ty suun­ni­tel­maa koro­nae­pi­de­mian ris­kien­hal­lin­taan. RAP+-kehityshankkeen teke­mä kehi­tys­työ sisäl­tyy Pepin

Uutis­kir­je 4/2020

Uutis­kir­je 4/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu ahke ras­ti val­mis­tu­nei­ta uusia toi­min­nal­li­suuk­sia, tar­ken­net­tu työs­tet­tä­viä kehi­ty­sai­hei­ta, kar­toi­tet­tu ajan­koh­tai­sia ris­ke­jä sekä tar­kas­tel­tu eri­lai­sia ris­kis­ke­naa­rioi­ta. RIKE-osaprojekti

Uutis­kir­je 3/2020

Uutis­kir­je 3/2020 Kehi­tys­hank­keet Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu (RIKE), AHOT- ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­hank­kees­sa eli RAP+ val­mis­tel­laan Pepin väli­ver­sio­ta, jon­ka tavoi­te­ai­ka­tau­lu on maa­lis­kuun 2020 lop­pu.  RIKE-osa­pro­jek­tis­sa on ensim­mäi­nen kehi­tys­pa­ket­ti (KPR1) hyväk­syt­ty ja toisen