search expand

Pep­pi-kon­sor­tio

Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy ja Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy omis­ta­vat  Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den läh­de­koo­din käyt­tö­oi­keu­det suo­ma­lai­sel­la kou­lu­tus­sek­to­ril­la. Pep­pi-kon­sor­tio vas­taa kehitystyöstä.

Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan kes­kiös­sä ovat sen jäse­net, ja toi­min­nan peri­aat­tei­na ovat avoi­muus ja yhdes­sä teke­mi­nen. Se on yhtei­sö, joka edel­leen kehit­tää Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta jat­ku­vas­ti. Kon­sor­tios­sa teh­tä­vä yhteis­työ on jul­kis­hal­lin­non orga­ni­saa­tioi­den välis­tä hori­son­taa­lis­ta yhteistyötä.

Kor­kea­kou­lut kon­sor­tion ytimessä

Jäse­nor­ga­ni­saa­tiot vas­taa­vat itse sii­tä, että osal­lis­tu­vat aktii­vi­ses­ti kon­sor­tion toi­min­taan, ja otta­vat osaa esi­mer­kik­si pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta kos­ke­viin pää­tök­siin. Uudet ver­siot suun­ni­tel­laan käyt­tä­jä­läh­töi­ses­ti, jäse­nor­ga­ni­saa­tioi­den asian­tun­ti­jae­dus­ta­jat osal­lis­tu­vat kehitystyöhön.

Pepin sisäl­löl­li­nen kehi­tys­työ teh­dään pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien mukaan jao­tel­luis­sa pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä eli tee­ma­ryh­mis­sä. Tee­ma­ryh­mät suun­nit­te­le­vat ja mää­rit­te­le­vät tule­vien ver­sioi­den uudet omi­nai­suu­det sekä muu­tos­koh­teet. Tek­ni­nen ryh­mä puo­les­taan käsit­te­lee esi­mer­kik­si Pepin yllä­pi­toon ja ongel­ma­ti­lan­tei­siin liit­ty­viä käy­tän­tö­jä ja suun­nit­te­lee Pepin toi­mi­vuu­teen liit­ty­viä kehi­tys­tar­pei­ta. Kysy­myk­siä esi­te­tään ja rat­kai­su­mal­le­ja jae­taan ryh­mien kuu­kausit­tai­sis­sa kokouk­sis­sa ja tar­vit­taes­sa myös pie­nem­pien erik­seen kokoon­tu­vien työ­ryh­mien tapaamisissa.

Laa­jem­pien uusien toi­min­to­ko­ko­nai­suuk­sien toteut­ta­mi­nen voi­daan toteut­taa eril­li­si­nä kehi­tys­pro­jek­tei­na, joi­hin kon­sor­tion jäse­net tuo­vat kor­vaa­mat­to­man asiantuntemuksensa.

Kon­sor­tion vuo­den koho­koh­ta on Pep­pi-kesä­päi­vät, jol­loin tava­taan kas­vok­kain, kuul­laan kuu­lu­mi­sia esi­tel­mien muo­dos­sa ja jae­taan tie­to­tai­toa työ­pa­jois­sa. Myös kesä­päi­vät jär­jes­te­tään jäsen­ten toi­mes­ta, jol­loin kaik­ki saa­vat vai­kut­taa päi­vien sisältöön.

Kon­sor­tion toi­min­nan ohjaus 

Kehi­tys­tar­pei­den koor­di­noin­nis­ta huo­leh­tii Koor­di­naa­tio­ryh­mä, joka koos­tuu pää­asias­sa  tee­ma­ryh­mien puheenjohtajista.

Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­taa joh­taa toi­min­nan­joh­ta­ja. Toi­min­nan­joh­ta­ja vas­taa päi­vit­täi­ses­tä joh­ta­mi­ses­ta, uusien asiak­kai­den han­kin­nas­ta, sopi­mus­asiois­ta sekä markkinoinnista.

Kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­lu­jen ja omis­ta­jien edus­ta­jis­ta muo­dos­tu­va ohjaus­ryh­mä mää­rit­te­lee Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­del­le kehi­tyk­sel­le suun­nan, pain­opis­teet ja tavoit­teet ja ohjaa kon­sor­tion toi­min­taan nii­tä kohti.

Pep­pi-kon­sor­tio ei vas­taa ohjel­mis­to­jen käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­ta, käyt­tö­tues­ta, asen­nuk­sis­ta, inte­graa­tiois­ta tai pal­ve­lin­ten yllä­pi­dos­ta. Nämä pal­ve­lut kor­kea­kou­lut toteut­ta­vat itse tai hank­ki­vat kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta. Kon­sor­tion jäse­net voi­vat tar­jo­ta toi­sil­leen käyt­tö­tu­kea, ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä sekä mui­ta tuki- ja yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta oma­na toimintanaan.

Peppi-konsortion organisaatiorakenne
Pep­pi-kon­sor­tion organisaatio