search expand

Pep­pi

Pep­pi-tie­to­jär­jes­tel­mä tukee kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tion ope­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­viä toi­min­to­ja yhdis­tä­mäl­lä opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien sekä opin­to­hal­lin­non teh­tä­vät saman pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den alle. Sen kehi­tys myö­täi­lee val­ta­kun­nal­li­sen OPI-vii­teark­ki­teh­tuu­rin mukai­sia kou­lu­tuk­sen ja opin­to­jen jär­jes­tä­mi­sen prosesseja. 

Tämä toi­min­na­noh­jauk­sel­li­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus sisäl­tää pal­ve­lui­ta mm. kou­lu­tus­ten, ope­tus­suun­ni­tel­mien, ope­tus­tar­jon­nan sekä ope­tuk­sen toteu­tuk­sen suun­nit­te­luun ja jul­kai­suun, opet­ta­jien työn suun­nit­te­luun, opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­seen opin­to­jen suun­nit­te­luun sekä opin­to­suo­ri­tus­ten arvioin­tiin. Pep­pi on täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan yli­opis­to­ja, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ja ja toi­sen asteen oppilaitoksia. 

aikajana-2022
Pepin pal­ve­lui­den kehitys

Käyt­töön­ot­to

Pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den käyt­töön­ot­to edel­lyt­tää laa­ja­mit­tais­ta ja huo­lel­la val­mis­tel­tua käyt­töön­ot­to­pro­jek­tia. Esi­mer­kik­si kor­kea­kou­lus­sa kau­an käy­tös­sä olleen opis­ke­li­ja­re­kis­te­rin sisäl­tä­mien tie­to­jen siir­tä­mi­nen eli migroi­mi­nen Pep­piin edel­lyt­tää usei­den kuu­kausien työ­tä. Uuden jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toon liit­tyy usein myös toi­min­ta­ta­poi­hin ja pro­ses­sei­hin liit­ty­viä muu­tok­sia. Nii­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen on myös varat­ta­va sekä hen­ki­löi­tä että aikaa. Pep­pi-kon­sor­tio ei vas­taa käyt­töön­ot­to­pro­jek­teis­ta, mut­ta sen jäse­net voi­vat tar­jo­ta uusil­le käyt­tä­jil­le tukea oma­na toimintanaan.