search expand

Tie­toa meistä

Pep­pi-kon­sor­tio on kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den yhteen­liit­ty­mä. Pep­pi-kon­sor­tios­ta on muo­dos­tu­nut kes­kei­sin ja mer­kit­tä­vin oppi­mi­sen ja ope­tuk­sen tuki­pal­ve­lui­den kehit­tä­jäyh­tei­sö Suo­men koulutussektorilla. 

Peppiä käyttää jo 93 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoita ja 66 prosenttia yliopisto-opiskelijoista
Pep­piä käyt­tää jo mil­tei 80% korkeakouluopiskelijoista