search expand

Lii­tän­näi­set

Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­teen voi liit­tää yksit­täis­ten orga­ni­saa­tioi­den omis­ta­mia ja yllä­pi­tä­miä lii­tän­näis­pal­ve­lui­ta raja­pin­to­jen avul­la. Näin voi­daan täy­den­tää ydin-Pepin tar­joa­maa pal­ve­lu­ta­soa. Kor­kea­kou­lut voi­vat teh­dä lii­tän­näi­siä itse, tai hank­kia nii­tä kau­pal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta tai toi­sil­ta korkeakouluilta.

Esi­merk­ke­jä liitännäispalveluista

  • Luku­jär­jes­tys­pal­ve­lut
  • Ope­tus­tar­jon­nan tie­to­jen haku
  • Opin­näy­te­työn projektinhallinta
  • Opin­to­hal­lin­non säh­köi­ses­ti alle­kir­joi­te­tut dokumentit
  • Opin­to­jak­so­pa­lau­te
  • Opin­to­jen ohjauk­sen tuki
  • Opin­to-opas
  • Opis­ke­luoi­keu­den jatkoaika-anomus
  • Val­mis­tu­mis­ha­ke­mus