search expand

Pepin kehit­tä­mi­nen

Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta kehi­te­tään ja tar­vit­taes­sa kor­ja­taan yhtei­ses­ti sovit­tu­jen pro­ses­sien mukaisesti.

Peppi-konsortion ohjelmistokehitys
Pep­pi-kon­sor­tion ohjelmistokehitys
 • Asia­kas eli kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­lu käyt­tää mää­rit­te­le­mään­sä ympä­ris­töön asen­net­tua Peppi-palvelukokonaisuutta.
 • Kor­kea­kou­lul­la on yllä­pi­to­so­pi­mus Pepin asen­nuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta valit­se­man­sa toi­mit­ta­jan kans­sa. Yllä­pi­tä­jä asen­taa ja yllä­pi­tää Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta asiak­kaan tai pal­ve­lun­tar­joa­jan ympäristössä.
 • Yllä­pi­tä­jä nou­taa asen­net­ta­van Pepin koo­din omis­ta­jien tar­joa­mas­ta jakelurepositoriosta.
 • Asia­kas­koh­tais­ten Pep­pi-omi­nai­suuk­sien jaka­mi­nen Pep­pi-kon­sor­tion jäse­nil­le toteu­te­taan yhtei­ses­ti sovi­tun pro­ses­sin mukaisesti.
 • Kor­kea­kou­lu tilaa lii­tän­näis­toi­mit­ta­jil­ta halua­mien­sa lii­tän­näis­pal­ve­lui­den asennukset.
 • Kor­kea­kou­lu esit­tää Pepin kehi­tys­toi­vei­ta ja tar­pei­ta Pep­pi-kon­sor­tion tee­ma­ryh­mä­työs­ken­te­lyn kautta.
 • Tee­ma­ryh­mä­työs­ken­te­lys­sä kehi­tys­toi­veis­ta teh­dään kehittämiskohteita.
 • Tee­ma­ryh­mis­sä kehit­tä­mis­koh­teis­ta muo­dos­te­taan kehityspaketteja.
 • Kehi­tys­pa­ke­tit toi­mi­te­taan omis­ta­jil­le han­kin­ta­me­net­te­lyä varten.
 • Omis­ta­jat teke­vät han­kin­nat kehi­tys­pa­ket­tien toteuttamisesta.
 • Vali­tut toi­mit­ta­jat toteut­ta­vat tila­tut toiminnallisuudet.
 • Toi­mit­ta­jat päi­vit­tä­vät uudet toi­min­nal­li­suu­det omis­ta­jien kehi­ty­sym­pä­ris­töön tes­taus­ta varten.
 • Omis­ta­jat vas­taa­vat uusien toi­min­nal­li­suuk­sien tes­taus­ten järjestämisestä.
 • Pep­pi-kon­sor­tion tee­ma­ryh­mät osal­lis­tu­vat uusien toi­min­nal­li­suuk­sien testauksiin.
 • Omis­ta­jat toi­mit­ta­vat val­miin jake­lu­kel­poi­sen koo­din jakelurepositorioon.

Saa­vu­tet­ta­vuus

Opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan työ­pöy­tien saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­nit on tee­tet­ty ulko­puo­li­sil­la asian­tun­ti­joil­la. Arvioin­ti­ra­port­tien perus­teel­la on jul­kais­tu saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teet kon­sor­tion jäsen­ten käyt­töön Pep­pi-kon­sor­tion sisäi­sil­lä wiki­si­vuil­la. Saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­nin tulok­se­na anne­tut kor­jauseh­do­tuk­set on aika­tau­lu­tet­tu ja kor­jauk­set ovat käyn­nis­sä v. 2021 – 2022. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teis­sa on ilmoi­tet­tu tar­kem­pi kor­jausai­ka­tau­lu ja saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­tet­ta päi­vi­te­tään aktii­vi­ses­ti kor­jaus­ten val­mis­tut­tua. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­ti toteu­te­taan uudes­taan ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan toi­mes­ta vuo­den 2022 aikana.