search expand

Ark­ki­teh­tuu­ri­ku­vaus

Pep­pi on toteu­tet­tu pal­ve­lu­kes­kei­sen ark­ki­teh­tuu­rin (SOA) mukai­ses­ti. Ark­ki­teh­tuu­ria suun­ni­tel­taes­sa on huo­mioi­tu mm val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vaa­ti­muk­set jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ril­le, Raket­ti-hank­kees­sa mää­ri­tel­lyt ope­tus­suun­nit­te­luun liit­ty­vät skee­mat ja käsit­teet, sekä Kua­li-yhtei­sön toteut­ta­mat ope­tus­suun­nit­te­luun liit­ty­vät jär­jes­tel­mä­mo­duu­lit. Ark­ki­teh­tuu­ria on sit­tem­min päi­vi­tet­ty esi­mer­kik­si Perus­re­kis­te­ri-pro­jek­tin yhtey­des­sä, jos­sa oli tär­ke­ää huo­mioi­da kes­kei­set vii­teark­ki­teh­tuu­rit ja lainsäädäntö.

Pepin tek­nis­tä ark­ki­teh­tuu­ria on myös jat­ku­vas­ti eva­luoi­tu toi­mia­lal­la tapah­tu­vien rin­nak­kais­pro­jek­tien ark­ki­teh­tuu­re­ja vas­ten. Käy­tet­ty­jä tek­no­lo­gioi­ta ja kehit­tä­mis­käy­tän­tö­jä on päi­vi­tet­ty kon­sor­tion lin­jaus­ten mukai­ses­ti, eli hal­li­tus­ti ja yhteen­so­pi­vuus säilyttäen.

Jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­rin yleiskuvaus

Pep­pi-ark­ki­teh­tuu­rin perus­tek­no­lo­gia­na on Java, ja sen pääl­le toteu­te­tut avoi­men läh­de­koo­din pal­ve­li­noh­jel­mat ja sovelluskehykset.

Pal­ve­lut on ero­tet­tu jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ris­sa eril­li­sik­si moduu­leik­si. Pal­ve­lu­ra­ja­pin­nat jul­kais­taan REST ja/tai SOAP-tyyp­pi­si­nä, riip­puen pal­ve­lus­ta ja sen käyt­tö­tar­peis­ta. Pal­ve­lu­mo­duu­lit asen­ne­taan OSGi-säi­liön tar­joa­vaan Ser­vice­Mix-alus­taan (yleen­sä usei­ta ins­tans­se­ja), jon­ka avul­la toteu­te­taan myös inte­graa­tiot mui­hin jär­jes­tel­miin hyö­dyn­täen Apac­he Camel-tek­no­lo­gi­aa. Ser­vice­Mix-ins­tans­seis­ta muo­dos­tuu pal­ve­lu­ker­ros. Käyt­tö­liit­ty­mä­ker­ros, eli roo­lei­hin perus­tu­vat työ­pöy­dät, koos­te­taan Life­ray Por­tal-ins­tans­sien avulla.

Pepin järjestelmäarkkitehtuuri koostuu kolmesta osasta: käyttöliittymä-, palvelu- ja tietokantakerros
Pepin jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­tuu­ri koos­tuu kol­mes­ta osas­ta: käyttöliittymä‑, pal­ve­lu- ja tietokantakerros