search expand

Inte­graa­tiot

Siir­tä­mäl­lä tie­to­ja Pepis­tä raja­pin­to­jen avul­la mui­hin jär­jes­tel­miin olem­me onnis­tu­neet vähen­tä­mään monen­ker­tais­ta työtä.

Ydin-Pepin tar­joa­maa pal­ve­lu­ta­soa voi­daan täy­den­tää inte­graa­tioil­la. Inte­graa­tiot välit­tä­vät tie­toa Pepin ja mui­den pal­ve­lui­den välil­lä. Kor­kea­kou­lut voi­vat teh­dä inte­graa­tioi­ta itse, tai hank­kia nii­tä kau­pal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta tai toi­sel­ta korkeakoululta.

Inte­graa­tioi­ta on hyö­dyn­net­ty tie­don väli­tyk­ses­sä esi­mer­kik­si opis­ke­li­jan mobii­li­so­vel­luk­siin, säh­köi­siin oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin tai tent­ti­pal­ve­luun. Vakio­muo­toi­set inte­graa­tiot kan­sal­li­siin pal­ve­lui­hin, kuten Opintopolku.fi‑, OILI- tai Vir­ta-opin­to­tie­to­pal­ve­luun, ovat kaik­kien Pep­piä käyt­tä­vien kor­kea­kou­lu­jen hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Lop­pu­vuon­na 2020 vali­koi­ma täy­den­tyy inte­graa­tiol­la Kan­sal­li­seen ris­tii­no­pis­ke­lun palveluun.