search expand

Opis­ke­li­jan työpöytä

Opis­ke­li­jan työ­pöy­däl­lä on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vat palvelut:

Pep­pi on käte­vä, sil­lä siel­lä voin ilmoit­tau­tua, näen arvo­sa­nat ja lisäk­si pys­tyn sen kaut­ta hake­maan kor­vaa­vuu­det aiem­mis­ta opinnoistani.

Lii­tän­näis­pal­ve­lut ja inte­graa­tiot täy­den­tä­vät ydin-Pepin palveluvalikoimaa: