search expand

Pep­pi-ohjeet

Pepin ylei­siä ohjei­ta yllä­pi­de­tään Pep­pi-kon­sor­tion toi­mes­ta. Ohjeis­ta on link­ke­jä myös kor­kea­kou­lu­koh­tai­siin ohjei­siin. Osa kor­kea­kou­lu­jen ohjeis­ta on kai­kil­le avoi­mia, toi­set ovat orga­ni­saa­tion sisäi­siä ja vaa­ti­vat kirjautumisen.