search expand

Lii­ty konsortioon!

Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus on tar­jol­la kon­sor­tio­mal­lil­la, johon voi­vat liit­tyä kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tiot, jot­ka ovat Lain jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ja käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sis­ta 5§:ssä tar­koi­tet­tu­ja han­kin­tayk­si­köi­tä. Uusil­le jäse­nil­le tar­jo­taan ohjel­mis­to­jen käyt­tö­oi­keus, sekä oikeus osal­lis­tua Pepin kehit­tä­mi­seen. Kon­sor­tioon liit­ty­vät orga­ni­saa­tiot mak­sa­vat liit­ty­mis­mak­sun, jon­ka jäl­keen ne mak­sa­vat pal­ve­lui­den käy­tön laa­juu­den mukai­sen kehit­tä­mis­mak­sun. Kaik­ki kor­kea­kou­lu­jen mak­sut poh­jau­tu­vat las­ken­nal­li­seen koko­päi­väis­ten opis­ke­li­joi­den luku­mää­rään (FTE).

Kiin­nos­tuit­ko Pepis­tä? Haluat­ko mukaan Suo­men nopeim­min kas­va­vaan kehit­tä­jäyh­tei­söön? Ota mei­hin yhteyttä:

Pasi Hota­ri
Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­ja, 050 487 2112, pasi.hotari(at)metropolia.fi

Omis­ta­jat

Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den kau­pal­li­set ja jake­luoi­keu­det suo­ma­lai­sel­la kou­lu­tus­sek­to­ril­la omis­ta­vat Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (63%) ja Tam­pe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (37%). 

Omis­ta­jat myön­tä­vät kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioil­le (Lain jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta ja käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­sis­ta 5§:ssä tar­koi­te­tuil­le han­kin­tayk­si­köil­le) läh­de­koo­din käyt­tö­oi­keu­det han­kin­nan yhtey­des­sä. Omis­ta­jat eivät toi­mi kaupallisilla/kilpailluilla markkinoilla.