search expand

Tee­ma­ryh­miin liittyminen

Kun kor­kea­kou­lu liit­tyy kon­sor­tioon, saat sen Pep­pi-työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­va­na hen­ki­lö­nä  käyt­tö­oi­keu­det Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vus­tol­le ja Jiraan. Niil­lä ole­vat työs­ken­te­ly­alu­eet toi­mi­vat kehi­tys­työn ympä­ris­töi­nä ja tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va­na. Lisäk­si lii­tyt tee­ma­ryh­mä­si  säh­kö­pos­ti­tus­lis­tal­le ja olet yhtey­des­sä ryh­män puheen­joh­ta­jaan. Hänel­tä saat tie­toa ryh­män työs­ken­te­lys­tä ja kut­sut kuu­kausit­tai­siin verk­ko­ko­kouk­siin. Kor­kea­kou­lusi voi vai­kut­taa pal­jon Pepin kehi­tyk­seen sil­lä, että osal­lis­tut sen edus­ta­ja­na aktii­vi­ses­ti kon­sor­tion toimintaan. 

Tilaus­lo­ma­ke Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vuil­le ja Jira-jär­jes­tel­mään. Lomak­keel­ta löy­dät ohjeet myös pos­ti­tus­lis­toil­le liittymiseen. 

Ter­ve­tu­loa mukaan Pep­pi-kon­sor­tion työskentelyyn!