search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät tulee taas

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään 13.–14.6.2024 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kampuksella.

Semi­naa­ris­sa on luvas­sa mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja, tee­ma­ryh­miin osal­lis­tu­mis­ta, ver­kos­toi­tu­mis­ta sekä tie­tys­ti myös perin­tei­nen ilta­juh­la upei­ne esiintyjineen.

Tapah­tu­man Key Note Hen­ri “Henk­ka” Hyppönen

Pian näem­me teko­ä­lyn osa­na elä­määm­me yhtä lail­la kuin säh­kön: huo­maam­me sen vas­ta, kun sitä ei ole. Olem­me kes­kel­lä muu­tos­ta ja on aika päät­tää, miten haluam­me osallistua.

Kysees­sä on lop­pu­jen lopuk­si uusi aika­kausi ja tule­vai­suus, jot­ka vain me voim­me muo­ka­ta. Täl­lä uudel­la aika­kau­del­la, jol­loin ihmi­sil­lä on enem­män mah­dol­li­suuk­sia kuin kos­kaan ja koneet ovat älyk­kääm­piä kuin iki­nä, työn­ja­ko muut­tuu pysyvästi.

Mikä on ihmi­sen paik­ka? Tule ins­pi­roi­tu­maan Hen­kan puheen­vuo­ros­ta “Suu­ri siir­ty­mi­nen teko­ä­lyyn — ihmi­sen rene­sans­si” joka antaa sinul­le uusia tapo­ja lähes­tyä sitä, kuin­ka voim­me luo­da uuden maa­il­man ja uuden unel­ma­tii­min: ihmis­mie­len ja koneen.

Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoittautuminen

Ensim­mäi­nen päi­vä 13.6. on avoin kai­kil­le kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neil­le kehit­tä­jil­le ja toi­mit­ta­jil­le. Per­jan­tain 14.6. työs­ken­te­ly on suun­nat­tu ainoas­taan jäsenkorkeakouluille.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 29.5.2024. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta Pep­pi-kon­sor­tion oppilaitosjäsenille.

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Aika­tau­lu ja ohjelma

Tors­tai 13.6.

8.30–9.30 Ilmoit­tau­tu­mi­nen
9.30–9.45 Ter­ve­tu­loa!
9.45–10.15 Toi­min­nan­joh­ta­jan terveiset
10.15–10.45 Kehi­tys­kump­pa­nit esiin
10.45–11.00 Pie­ni virkistäytymistauko
11.00–12.00 Key­no­te
12.00–12.30 Digi­vi­sio
12.30–14.00 Lou­nas ja verkostoituminen
14.00–17.00 Valit­se ohjel­ma­lin­jal­ta oman mieln­kiin­to­si kohde
***
19.00–21.30 Illal­li­nen taus­ta­musii­kin siivittämänä

Per­jan­tai 14.6.

Per­jan­tai­na on Pep­pi-kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­lu­jen sisäis­tä työskentelyä.

Etäyh­teys

Ilmoit­tau­tu­neil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä osaan tors­tain 13.6. ohjel­mas­ta. Zoom-link­ki lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!