search expand

Olem­me men­neet yhdes­sä hie­nos­ti eteenpäin…

  • Ter­veh­dys toiminnanjohtajalta 
  • Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät
  • Tuo­teo­mis­ta­jien kesäterveiset
  • Vies­tin­tä

Ter­veh­dys toiminnanjohtajalta

Hyvä Pep­pi-kon­sor­tio­lai­nen,

Kesä on pian tääl­lä, ja ensim­mäi­nen puo­lis­ko vuo­des­ta 2023 on jo taka­na­päin. Ennen kesän alkua haluan pysäh­tyä het­kek­si arvioi­maan kon­sor­tion tilan­net­ta. Tänä vuon­na olem­me otta­neet suu­ria aske­lei­ta eteen­päin. On ollut ilo näh­dä, miten hyvin eri sidos­ryh­mät ovat omak­su­neet uuden toi­min­ta­mal­lin käy­tän­nöt ja kuin­ka yhdes­sä olem­me rat­ko­neet uudis­tuk­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Työ jat­kuu, ja suun­ta on ollut oikea — jat­kam­me siis roh­keas­ti eteenpäin.

Vuo­den 2022 lopul­la Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä aset­ti vuo­den 2023 prio­ri­tee­tit ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Olem­me suo­riu­tu­neet tavoit­teis­ta erin­omai­ses­ti tähän asti. Haluan kiit­tää kaik­kia toi­min­nas­sa muka­na ole­via taho­ja. Olem­me toteut­ta­neet usei­ta uudis­tuk­sia toi­min­taan. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta on uuden kehi­tys­mal­lin käyt­töön­ot­to. Se on ollut mer­kit­tä­vä askel koh­ti tehok­kaam­paa ja ennus­tet­ta­vam­paa toi­min­taa. Toki kehi­tys­mal­lin toi­min­taa on jat­ku­vas­ti hie­no­sää­det­ty, ja tulem­me jat­kos­sa­kin tehos­ta­maan toi­min­taam­me. Tänä vuon­na jul­kai­sem­me kol­me Pep­pi-jul­kai­sua, jois­ta kak­si on jo toteu­tet­tu ja kol­mas on tulos­sa mar­ras­kuus­sa. Pep­pi-Digi­vi­sio raja­pin­nan ensim­mäi­nen ver­sio saa­tiin toteu­tet­tua jul­kai­suun Pep­pi 4.5.0 ‑ver­sioon, joka jul­kais­tiin maa­lis­kuun jul­kai­sus­sa 2023.03. Lisäk­si olem­me teh­neet ja teem­me vuo­den 2023 jul­kai­sui­hin usei­ta esil­le tul­lei­den vir­hei­den kor­jauk­sia ja toteut­ta­neet myös mui­ta uusia ominaisuuksia.

Olem­me avoi­mia yhteis­työl­le. Teem­me­kin yhteis­työ­tä laa­jas­ti eri taho­jen kans­sa, mukaan lukien kor­kea­kou­lut, Digi­vi­sio, OPH, Aapa, Fucio, Funi­da­ta ja luke­mat­to­mat muut tahot. Kon­sor­tion kehi­tys­työ­hön on panos­tet­tu. Vii­me vuo­den puo­lel­la valit­sim­me ydin­ke­hi­tyk­sen kump­pa­nik­sem­me Eduixin, jon­ka kans­sa uuden kehi­tys­mal­lin käyt­töön­ot­to ja kehi­tys­työ ovat läh­te­neet erin­omai­ses­ti käyn­tiin. Syk­syl­lä kon­sor­tion työs­ken­te­lyyn liit­ty­vät myös kak­si uut­ta kehi­tys­kump­pa­nia, Code­men ja Netum. Vuo­den 2023 jäl­kim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la jat­kam­me asioi­den kehit­tä­mis­tä koh­ti yhä suju­vam­paa toimintaa.

On ollut mah­ta­vaa työs­ken­nel­lä juu­ri sinun kans­sa­si, ja haluan kiit­tää sinua panok­ses­ta­si ja hyväs­tä asen­tees­ta­si. Kiitos!

Toi­vo­tan sinul­le hyvää ja antoi­saa kesää.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Pasi Hota­ri, Toi­min­nan­joh­ta­ja, Peppi-konsortio

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­tet­tiin Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la 5.–6.6. Pai­kal­la osal­lis­tu­nei­ta ja etä­osal­lis­tu­jia oli yhteen­sä noin 250 juh­lis­ta­mas­sa mm. Pep­pi-kon­sor­tion 10-vuo­tis­ta tai­val­ta. Päi­vien aika­na kuul­tiin mie­len­kiin­toi­sia esi­tyk­siä mm. Pepin his­to­rias­ta ja kehi­tys­työs­tä sekä Digi­vi­sio-yhteis­työs­tä. Esi­tys­ma­te­ri­aa­lit on jul­kais­tu Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vuil­la (Jäse­nil­le).

Tuo­teo­mis­ta­jien kesäterveiset

Vuo­den 2023 toi­nen Pep­pi-jul­kai­su, ja sen myö­tä Pep­pi-ver­siot 4.6.0 ja Pep­pi 4.4.3, saa­tiin toteu­tet­tua juu­ri kesä­lo­mien kyn­nyk­sel­lä. Tar­kem­pi jul­kai­su­tie­do­te ja ver­sio­tie­do­te löy­ty­vät kon­sor­tion wiki­si­vul­ta (Jäse­nil­le). Kehi­tys­tii­min työn tulok­sia esi­tel­tiin per­jan­tai­na 16.6. jär­jes­te­tys­sä kat­sel­moin­ti­ti­lai­suu­des­sa. Kat­sel­moin­nis­sa näh­tiin jul­kai­sun sisäl­töä lukui­na, kuvi­na ja Pepin käyt­tö­liit­ty­mäs­tä sekä kuul­tiin mää­rit­te­ly­pro­jek­tien tilan­ne­kat­sauk­set. Kaik­ki uusis­ta ver­siois­ta, Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­tä ja mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­sa teh­dys­tä työs­tä kiin­nos­tu­neet ovat ter­ve­tul­lei­ta kat­sel­moin­ti­ti­lai­suuk­siin, jot­ka jär­jes­te­tään webi­naa­rei­na. Webi­naa­rien tal­len­teet löy­ty­vät kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta. Lin­kit wikiin löy­ty­vät uutis­kir­jeen linkit-osiosta.

Uut­ta ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lia on tar­ken­net­tu kehi­tys­työn ede­tes­sä, kun kehi­tys­tii­min toi­mi­jat ovat huo­man­neet muu­tos­tar­pei­ta. Kehi­tys­tii­min väli­seen vies­tin­tään ja Jiran käyt­töön on sovit­tu yhtei­siä toi­min­ta­ta­po­ja. Tes­taus on muo­tou­tu­nut kevään aika­na toi­mi­vam­mak­si ja on edel­leen muu­tok­ses­sa, kun auto­maat­ti­tes­tit saa­daan mukaan testauskokonaisuuteen.

Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen kesä­tau­ko on alka­nut ja jat­kuu elo­kuun lop­pu­puo­lel­le. Uusia Pep­pi-ver­sioi­ta ei jul­kais­ta kesä­tauon aika­na. Kehi­tys­tii­min työ aloi­te­taan kesä­lo­man jäl­keen 14.8. uuden jul­kai­sun suun­nit­te­lu­vai­heel­la, jon­ka jäl­keen ensim­mäi­nen kehi­tyssprint­ti alkaa 28.8. Mar­ras­kuun jul­kai­sun sisäl­töä on jo suun­ni­tel­tu ja tes­taa­jien rek­ry­toin­ti on käynnistynyt.

Vies­tin­tä

Tämä uutis­kir­je on tie­do­tus­koos­te Pep­pi-kon­sor­tion ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Uutis­kir­jeen toi­mit­ta­jat: Pasi Hota­ri, Vir­ve Pel­to­nie­mi ja Anna­ma­ria Ahonen.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­mi­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Kii­tos kulu­nees­ta kevät­lu­ku­kau­des­ta, muka­vaa juhan­nus­ta ja hyvää kesää!