search expand

Kii­tos yhteis­työs­tä vuon­na 2023!

Vuo­si on lopuil­laan ja Pep­pi-kon­sor­tiol­la on taka­naan työn­täy­tei­nen muu­tos­ten vuo­si. Kon­sor­tio on tänä vuon­na otta­nut suu­ria aske­lei­ta eteen­päin, olem­me otta­neet käyt­töön uuden for­maa­lin ohjel­mis­to­ke­hi­tys­mal­lin ja tii­vis­tä­neet yhteis­työ­tä usei­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. On ollut hie­noa näh­dä miten hyvin eri sidos­ryh­mät ovat sitou­tu­neet yhtei­seen teke­mi­seen ja miten olem­me yhdes­sä rat­ko­neet moni­mut­kai­sia haas­tei­ta. Työ jat­kuu ja suun­ta on ollut oikea, jat­kam­me siis innol­la eteenpäin.

Pep­pi-ohjaus­ryh­mäl­tä väli­tän suu­ret kii­tok­set kai­kil­le toi­mi­joil­le, joi­den avul­la olem­me saa­neet toteu­tet­tua yhdes­sä Pep­pi-jul­kai­su­ja. Toi­mi­joi­ta on iso mää­rä ja mai­nit­sen täs­sä muu­ta­mat tahot, kuten tuo­teo­mis­ta­jat, tee­ma­ryh­mät, tee­ma- ja asian­tun­ti­ja­ryh­mien puheen­joh­ta­jat, pro­jek­ti­ryh­mät, toi­mit­ta­jat ja kan­sal­li­set toi­mi­jat kuten Digi­vi­sio, CSC, OPH, AAPA, FUCIO, Funi­da­ta Oy. Lis­taa voi­si jat­kaa pit­kään ja pyrim­me teke­mään hyvää ja avoin­ta yhteis­työ­tä kaik­kien yhteis­työ­ta­ho­jen kanssa.

Vuo­den 2022 lopul­la Pep­pi-ohjaus­ryh­mä aset­ti vuo­den 2023 tavoit­teet ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Tavoi­tea­se­tan­taa vas­ten olem­me suo­riu­tu­neet tämän vuo­den osal­ta erin­omai­ses­ti ja kii­tos täs­tä kuu­luu kai­kil­le toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­le tahoil­le. Olem­me teh­neet monia uudis­tuk­sia toi­min­taan ja pyrim­me myös jat­kos­sa kehit­tä­mään asioi­ta parem­mik­si. Jul­kai­sim­me tänä vuon­na kol­me Pep­pi-jul­kai­sua 2023.03, 2023.06 ja 2023.11, jot­ka ovat sisäl­tä­neet pal­jon uudis­tuk­sia, paran­nuk­sia ja vir­heen kor­jauk­sia ole­mas­sa ole­viin omi­nai­suuk­siin. Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä toteu­tet­tiin yhteen­sä 225 tiket­tiä. Vir­hei­den kor­jauk­sia teh­tiin 125 tiketillä.

Kii­tän vuo­den 2023 tuo­teo­mis­ta­jia Anna­ma­ri­aa, Johan­naa, Ant­tia ja Mik­koa erin­omai­ses­ta työs­tä. Vuo­si 2024 tuo tul­les­saan muu­tok­sia tuo­teo­mis­ta­ja­tii­miin. Johan­na ja Ant­ti siir­ty­vät teh­tä­väs­tä sivuun ja uusi­na tuo­teo­mis­ta­ji­na aloit­ta­vat Aino Ros­si Oulun yli­opis­tos­ta ja Kati Tii­ho­nen Itä-Suo­men yliopistosta.

Vuo­den 2023 aika­na olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä sii­hen, miten CSC, Eduix Oy, Code­men Oy ja Netum Oy ovat osal­lis­tu­neet ja vai­kut­ta­neet kehi­tyk­seem­me. Kehi­tys­kump­pa­nuus jat­kuu myös vuon­na 2024.

Vuo­den 2024 toi­min­ta­suun­ni­tel­ma on pää­tet­ty ohjaus­ryh­mäs­sä. Mais­tiai­se­na voin tode­ta, että jat­kam­me tek­no­lo­gia­ve­lan umpeen kuro­mis­ta ja tek­ni­sen alus­tan vakau­tus­ta sekä Digi­vi­sio yhteen­so­pi­vuu­den raken­ta­mis­ta. Palaan tar­kem­min toi­min­ta­suun­ni­tel­maan vuo­den 2024 ensim­mäi­ses­sä webi­naa­ris­sa 26.1.2024 kel­lo 13–14. Tilai­suus on avoin kai­kil­le Pep­pi-kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­luil­le ja hei­dän Pep­pi-yllä­pi­tä­jil­leen. Pyy­dä link­ki webi­naa­riin säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Haluan kiit­tää sinua panok­ses­ta­si kulu­nee­na vuon­na ja toi­von sinul­le hyvää jou­lua sekä par­hain­ta vuot­ta 2024!

Ter­vei­sin,
Pasi Hota­ri
Toi­min­nan­joh­ta­ja, Peppi-konsortio