search expand

Uutis­kir­je 9/20202

Ver­sio­jul­kai­sut

Pepin uusi ver­sio 4.2.3, uusi tee­ma­ver­sio (TEEMA‑1.1.1) sekä epä­vi­ral­li­nen jul­kai­su Vir­ta-expor­tin rapor­tis­ta (VIRTA-10.1) jul­kais­tiin syys­kuun lopus­sa. Edel­lä mai­ni­tut sisäl­tä­vät kor­jauk­sia aiem­mis­sa ver­siois­sa havait­tui­hin vir­hei­siin. Kor­kea­kou­lut tar­vit­se­vat nämä uudet tee­man ja Vir­ta-export-rapor­tin ver­siot Pepin 4‑version käyt­töön­ot­toon. VIRTA-10.1‑julkaisu on vie­lä epä­vi­ral­li­nen.  Se on tes­tat­tu AMK-ympä­ris­tös­sä, mut­ta yli­opis­to­tes­taus on vie­lä kes­ken. Ver­sio­tie­do­te­ku­vauk­set löy­ty­vät kon­sor­tion wikisivuilta.

Kehi­tys­hank­keet

Ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työ­tä on jat­ket­tu syys­kuus­sa. Se on edel­leen kes­kit­ty­nyt aiem­min tilat­tu­jen kehi­ty­sai­hei­den toteu­tuk­seen. Lisäk­si on kor­jat­tu kor­kea­kou­lu­jen 4‑version käyt­töön­ot­to­jen yhtey­des­sä havait­tu­ja kriit­ti­siä vir­hei­tä. Kor­kea­kou­lu­jen 4‑version suju­vien käyt­töön­ot­to­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si jul­kais­tiin syys­kuun aika­na ver­sio 4.2.3 niil­le, jot­ka eivät tar­vit­se mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin toi­min­to­ja. Muu­ten ohjel­mis­to­ke­hi­tys- ja tes­taus­työ on pai­not­tu­nut mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen kehi­tys­työ­hön Pepin 4.3.0- ja mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.0‑versioissa. Näi­hin ver­sioi­hin teh­dään syys­kuun lopus­sa mit­ta­vam­paa yhteis­tes­taus­ta samal­la, kun jär­jes­tel­mää kuor­mi­te­taan mas­sail­moit­tau­tu­mi­sil­la. Ver­sio jul­kais­taan heti, kun havai­tut vir­heet on käsitelty.

Tämän jäl­keen jul­kai­su­vuo­ros­sa on tietoturva‑, saa­vu­tet­ta­vuus- ja joi­tain yksit­täi­siä aiem­min tilat­tu­ja kor­jauk­sia sisäl­tä­vä Pepin ver­sio 4.4.0. Ver­sio jul­kais­taan 4.3.0 jul­kai­sun jäl­keen, heti kun tes­taus on val­mis ja mah­dol­li­set vir­heet korjattu.

Kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta löy­tyy ver­sio­jul­kai­su­jen koko­nais­ku­va sekä tie­toa yksit­täi­sis­tä versioista.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä on kokoon­tui elo-syys­kuun vaih­tees­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin kon­sor­tion stra­te­gis­ten pain­opis­tei­den ja toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man tilan­net­ta. Lisäk­si asia­lis­tal­la oli uuden ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lin mukai­sen kehit­tä­jä­kump­pa­nin han­kin­taan liit­ty­vät kil­pai­lu­tus­asiat. Tavoit­tee­na on saa­da toi­mi­tus­so­pi­mus voi­maan loka­kuus­sa, jol­loin voi­daan aloit­taa yhteis­työ uuden kehit­tä­jä­kump­pa­nin kans­sa. Ohjaus­ryh­mä käsit­te­li myös tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien työs­tä kor­kea­kou­luil­le mak­set­ta­vien kor­vauk­sia. Mui­na ajan­koh­tai­si­na asioi­na käsi­tel­tiin mm. Digi­vi­sio 2030 ‑hank­keen pala­ve­rei­ta ja ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­lun käyt­töön­o­ton tilannetta.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män syys­kuun kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tai­si­na asioi­na menos­sa ole­vaa ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen tilan­net­ta. Nos­toi­na sii­tä tar­kas­tel­tiin tar­kem­min Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten ete­ne­mis­tä sekä tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Opin­to­pol­kuin­te­graa­tion kehi­tys­työ­tä. Lisäk­si käy­tiin läpi Pepin käyt­tö­oh­je­uu­dis­tuk­sen teh­tä­viä ja jat­ko­ke­hi­tys­tar­pei­ta. Koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti toteut­taa syk­syn aika­na itsear­vioin­ti­ky­se­lyn kon­sor­tion työ­ryh­mien jäse­nil­le.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti, että kon­sor­tio­lai­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus kokoon­tua syk­syn ajan ker­ran kuu­kau­des­sa per­jan­tai-ilta­päi­vi­sin ver­kos­sa Zoom-kah­vi­laan Pepin mer­keis­sä. Pep­pi-kup­po­set on vapaa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu­foo­ru­mi, jos­sa jokai­nen voi nos­taa kes­kus­te­luun Pep­piin liit­ty­viä asioi­ta. Syk­syn Zoom-kah­vi­lat jär­jes­te­tään 23.9., 14.10. klo 14–15, 11.11. klo 13–14 ja 9.12. klo 13–14. Zoom-link­ki löy­tyy kon­sor­tion wikin etusi­vul­la ole­vas­ta kalen­te­ris­ta tai ver­tais­tuen Teams-alu­eel­ta. Lai­ta kalen­te­rii­si ja poik­kea Pep­pi-kup­po­sil­le!

Syk­syn aika­na käyt­töön otet­ta­vas­sa ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lis­sa kon­sor­tion toi­min­taan tulee mukaan uusi tuo­teo­mis­ta­jan roo­li. Tuo­teo­mis­ta­jien teh­tä­vä­nä on omal­ta osal­taan edis­tää menes­tyk­se­käs­tä Pepin uusien ver­sioi­den kehi­tys­työ­tä. Tuo­teo­mis­ta­jien teh­tä­vä­nä on myös lisä­tä yhteis­tä ymmär­rys­tä Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä teh­dyis­tä valin­nois­ta ja ongel­mien rat­kai­suis­ta. Kon­sor­tion wiki­si­vuil­la on lisä­tie­toa uudis­tuk­ses­ta ja eri toi­mi­joi­den roo­leis­ta. Pep­pi-kon­sor­tion tuo­teo­mis­ta­jan teh­tä­vis­tä kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä pyy­de­tään ole­maan nyt yhtey­des­sä toiminnanjohtajaan.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on syys­kuun aika­na kuul­tu ja kes­kus­tel­tu Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen uudis­tuk­ses­ta. Sen poh­jal­ta ja sii­hen liit­tyen ryh­mis­sä on käyn­nis­sä ole­mas­sa ole­vien kehi­ty­sai­hei­den päi­vi­tys- ja prio­ri­soin­ti­työ.

Ryh­mis­sä on myös käyn­nis­sä käyt­tö­oh­jei­den päi­vi­tys­työ. Mui­ta käsi­tel­ty­jä asioi­ta ovat olleet esi­mer­kik­si ensi vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­ma sekä kuu­lu­mi­set pien­ryh­mis­tä, kuten RIKE- ja VIR­TA-ryh­mät. Lisäk­si kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty kon­sor­tion Teams-ver­tais­tu­kia­lu­eel­la kes­kus­te­lus­sa esil­le nous­sei­ta asioi­ta. Kokouk­sis­sa on jaet­tu hyväk­si koet­tu­ja käy­tän­tei­tä, esi­merk­ki­nä Turun yli­opis­ton käy­tän­teet toteu­tuk­sen valin­ta­sään­nöis­tä Pepis­sä.

Res­su-tee­ma­ryh­män puheen­joh­ta­jan paik­ka on edel­leen auki. Teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­neet voi­vat olla yhtey­des­sä ryh­män puheenjohtajiin.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä koh­das­sa lisä­tie­to­ja: Jäse­nil­le. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi