search expand

Uutis­kir­je 7–8/2022

Ver­sio­jul­kai­sut

Kesän aika­na jul­kais­tiin Pepin ver­sio 4.2.2. Tämä uusi ver­sio sisäl­tää kor­jauk­sia ver­sios­sa 4.1.0 havait­tui­hin vir­hei­siin ja puut­tei­siin. Kesä­kuun lopus­sa jul­kais­tiin Pepin jo tuo­tan­to­käy­tös­sä ole­viin aiem­piin ver­sioi­hin yhteen­so­pi­va mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin ver­sio MK‑1.1.7. Se sisäl­tää Payt­rail-uudis­tuk­sen edel­lyt­tä­mät muutokset.

Kehi­tys­hank­keet

Kevään ja kesän aika­na teh­ty ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työ on kes­kit­ty­nyt jo aiem­min tilat­tu­jen kehi­ty­sai­hei­den toteu­tuk­seen, ja kor­kea­kou­lu­jen 4‑version käyt­töön­ot­to­jen tai tuo­tan­to­käy­tön yhtey­des­sä havait­tu­jen kriit­tis­ten vir­hei­den korjaukseen.

Vie­lä jul­kai­se­ma­ton Pep­pi 4.3.0 tulee sisäl­tä­mään kehi­tys­tä mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen toi­min­toi­hin. Se on myös ensim­mäi­nen mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen toi­min­nal­li­suu­det sisäl­tä­vä 4‑versio. Sii­hen liit­tyy kiin­teäs­ti Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin ver­sio MK‑2.0.0. Sekä Pep­pi 4.3.0 että MK‑2.0.0‑versioita tes­ta­taan par­hail­laan kon­sor­tion QA4-tes­tiym­pä­ris­tös­sä. Uudet toi­min­nal­li­suu­det ja kor­jauk­set on käy­ty ker­taal­leen läpi. Vir­he­ha­vain­nois­ta on teh­ty kor­jaus­ti­ke­tit jiraan. Vir­hei­den kor­jauk­sia on otet­tu työn alle. Ver­sio­ta uudel­leen­tes­ta­taan sitä mukaa kun kor­jauk­set val­mis­tu­vat. Ver­sio jul­kais­taan heti, kun vir­heet on käsitelty.

Vir­ta-export-rapor­tin seu­raa­van ver­sion VIRTA-10.1 tes­taus jatkuu.

Kevään ja kesän aika­na toteu­tet­tu­ja tietoturva‑, saa­vu­tet­ta­vuus- ja joi­tain yksit­täi­siä aiem­min tilat­tu­ja kor­jauk­sia sisäl­tä­vä Pepin ver­sio 4.4.0 on juu­ri asen­net­tu kon­sor­tion PPP­test-tes­tiym­pä­ris­töön. Ver­sion sisäl­tä­mät kehi­ty­sai­heet on lis­tat­tu wiki­si­vul­le. Ver­sion sisäl­tö tulee vie­lä tar­ken­tu­maan, lis­taus on siis osin kes­ke­ne­räi­nen. Seu­raa­vak­si on vuo­ros­sa ver­sion kon­sor­tio­tes­taus, vir­he­ha­vain­to­jen ilmoit­ta­mi­nen, vir­hei­den kor­jaus ja uudel­leen tes­taus. Ver­sio jul­kais­taan, kun tes­taus on val­mis ja mah­dol­li­set vir­heet korjattu.

Ver­sio 4.4.0 sisäl­tää seu­raa­vak­si jul­kais­ta­vat saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nuk­set, nii­hin liit­tyy rei­lut 20 kehi­ty­sai­het­ta. Tätä uutis­kir­jet­tä kir­joi­tet­taes­sa on var­mis­tu­nut, että kevään 2023 tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen tie­to­jen vie­mi­nen syk­syl­lä Pepis­tä Opin­to­pol­kuun inte­graa­tio­ta käyt­täen ei tule ole­maan mah­dol­lis­ta kor­kea­kou­luil­la käy­tös­sä ole­vil­la Pep­pi-ver­sioil­la. Vie­lä kes­ke­ne­räi­nen inte­graa­tion kehi­tys­työ sisäl­tyy työn alla ole­vaan Pepin ver­sioon 4.4.0. Kor­kea­kou­luil­ta saa­tu­jen alus­ta­vien tie­to­jen perus­teel­la useat kor­kea­kou­lut ovat suun­ni­tel­leet 4‑version käyt­töön­ot­toa myö­hem­min syksyllä.

Kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta löy­tyy ver­sio­jul­kai­su­jen koko­nais­ku­va sekä tie­toa yksit­täi­sis­tä versioista.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä ei ole kokoon­tu­nut edel­li­sen uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­sen jälkeen.

Pep­pi-kon­sor­tion uusi toi­min­nan­joh­ta­ja Pasi Hota­ri on aloit­ta­nut työt 15.8. Hänet tavoit­taa säh­kö­pos­tit­se: pasi.hotari(at)metropolia.fi ja puhe­li­mit­se: 050 487 2112.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män uuden luku­kau­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa käy­tiin läpi syk­syn 2022 kokousai­ka­tau­lut. Lisäk­si käy­tiin läpi kevään ja kesän aika­na toteu­te­tun ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen tilanne.

Kokouk­ses­sa esi­tel­tiin Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen uudis­tus­ta käsit­te­le­vät sivut kon­sor­tion wikis­sä. Osios­sa kuva­taan Pep­pi-kon­sor­tios­sa toteu­tet­ta­vaa suun­ni­tel­maa ver­sio­läh­töi­sen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­ta­poi­hin siir­ty­mi­sek­si. Kuvaus ja suun­ni­tel­mat tar­ken­tu­vat uusien toi­min­ta­ta­po­jen käyt­töön­o­ton ede­tes­sä. Esi­tet­ty­jä toi­min­ta­ta­po­ja tar­ken­ne­taan eri toi­mi­joi­den yhteis­työ­nä. Toi­min­ta­ta­po­ja arvioi­daan ja kehi­te­tään jat­ku­vas­ti saa­dun palaut­teen perus­teel­la. Jokai­sen wiki­si­vun lopus­sa on mah­dol­li­suus kom­men­toi­da sivul­la esi­tet­ty­jä asioi­ta. Alkusyk­syn aika­na käy­dään tee­ma­ryh­mis­sä kes­kus­te­le­mas­sa toi­min­ta­mal­lin uudis­tuk­ses­ta, saa­mas­sa palau­tet­ta ja vas­taa­mas­sa kysy­myk­siin. Ensim­mäi­sen ryh­män vie­rai­lu on jo taka­na ja usei­ta on sovit­tu kalen­te­riin. Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin tee­ma­ryh­miin liit­ty­vis­tä ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen uudis­tuk­sen siir­ty­mä­ajan teh­tä­vis­tä. Asi­aa jat­ke­taan seu­raa­vas­sa puheen­joh­ta­jien työkokouksessa.

Uuden toi­min­ta­mal­lin mukai­nen kon­sor­tio­kä­sit­te­ly yllä­pi­dos­sa havait­tu­jen vir­hei­den ja mah­dol­lis­ten kon­sor­tion­ja­ke­luun lisät­tä­vien asia­kas­koh­tais­ten toi­min­nal­li­suuk­sien ehdo­tuk­sil­le on aloi­tet­tu toi­min­ta­ta­po­jen yksi­tyis­koh­dis­ta sopi­mi­sel­la. Käsit­te­lyä teh­dään vii­kot­tain tiis­tai­sin kel­lo 14–15 Team­sis­sa. Kaik­ki kon­sor­tio­toi­min­nas­sa muka­na ole­vat voi­vat osal­lis­tua avoi­meen tilai­suu­teen. Lisä­tie­toa kokoon­tu­mi­sis­ta ja nii­den sisäl­tä­mis­tä asiois­ta löy­tyy wikis­tä. Asias­ta lähe­te­tään tie­do­te myös tie­dos­sa ole­vil­le kor­kea­kou­lu­jen yllä­pi­tä­jil­le ja kor­kea­kou­lu­jen nime­tyil­le Peppi-yhteyshenkilöille.

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tai­si­na asioi­na Pepin käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus­ta, Ris­tii­no­pis­ke­lun pal­ve­lun tes­tauk­seen liit­ty­viä asioi­ta ja kon­sor­tion itsearviointikyselyä.

Tee­ma­ryh­mät

Osa ryh­mis­tä on jo ehti­nyt kokoon­tua kesä­lo­mien jäl­keen. Kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin käyt­tö­oh­jei­den päi­vi­tys­työ­tä ja ryh­män vas­tuu­alu­eel­la PK-jiras­sa ole­vien kehi­ty­sai­hei­den läpi­käyn­tiä. Kehi­ty­sai­hei­ta päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa. Lisäk­si poh­di­taan nii­den tär­keyk­siä, jot­ta seu­raa­vak­si saa­daan poi­mit­tua ryh­mäl­le tär­keim­mät kehi­ty­sai­heet uuden toi­min­ta­mal­lin mukai­seen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen teh­tä­vä­luet­te­loon ver­sio­ke­hi­tys­työ­tä var­ten. Lisäk­si on käy­ty kes­kus­te­lua Pepin 4‑version käyt­töö­no­tois­ta. RES­SU-tee­ma­ryh­män puheen­joh­ta­jan paik­ka on auki puheen­joh­ta­jan siir­tyes­sä rivi­jä­se­nek­si. Teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­neet voi­vat olla yhtey­des­sä ryh­män puheenjohtajiin.

Elo­kuul­le 2022 suun­ni­tel­tu TEK­NI-ryh­män CodeCamp siir­ret­tiin tule­vi­suu­teen vähäi­sen ilmoit­tau­tu­ja­mää­rän vuok­si. Uudes­ta ajan­koh­das­ta kes­kus­tel­laan TEK­NI-ryh­män syys­kuun kokouksessa.

Loma­kau­des­ta huo­li­mat­ta kon­sor­tio­lais­ten Pep­pi-asioi­hin liit­ty­vä kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. Kysy­myk­siä on tuo­tu esil­le, ja ne ovat­kin pitä­neet yllä kes­kus­te­lu­ja Pepin paris­sa pit­kin kesää.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kanava.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä, lisä­tie­to­ja: Jäse­nil­le. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi