search expand

Alku­vuo­den ajan­koh­tai­set asiat kiin­nos­ti­vat Peppi-yhteisöä

Pep­pi-kon­sor­tion jäsen­kor­kea­kou­luil­le, hei­dän yllä­pi­tä­jil­leen ja muil­le kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neil­le kehit­tä­jil­le ja toi­mit­ta­jil­le jär­jes­tet­tiin webi­naa­ri Pep­pi-kon­sor­tion ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta 27.1.2023. Yli 120 aihees­ta kiin­nos­tu­nut­ta hen­ki­löä osal­lis­tui ver­kos­sa jär­jes­tet­tyyn tilaisuuteen.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Pasi Hota­ri ava­si tilai­suu­den. Hän joh­dat­ti aihee­seen esit­te­le­mäl­lä eri toi­mi­joi­den vas­tui­den ja teh­tä­vien avul­la, kuin­ka kon­sor­tion toi­min­ta ete­nee stra­te­gi­ses­ta ohjauk­ses­ta ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan ja sii­tä edel­leen kor­kea­kou­lu­jen arkeen. Sen jäl­keen hän esit­te­li kuin­ka nyt täy­si­mää­räi­ses­ti käy­tös­sä ole­vas­sa uudis­te­tus­sa kehi­tys­mal­lis­sa eri­lai­set Pepin kehi­tys­tar­peet ohjau­tu­vat vuon­na 2023 ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen teh­tä­vä­luet­te­loon, kehi­tys­työ­hön ja lopul­ta kor­kea­kou­lu­jen käyt­töön uusi­na ja paran­nel­tui­na ominaisuuksina.

Toi­min­nan­joh­ta­ja kut­sui kor­kea­kou­lut ja kor­kea­kou­lu­jen edus­ta­jat mukaan kon­sor­tion toi­min­taan. Kon­sor­tios­sa on tar­jol­la kor­kea­kou­lu­jen toi­mi­joil­le moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ja eri kes­toi­sia työ­teh­tä­viä ja roo­le­ja, jois­sa voi vai­kut­taa sii­hen, miten Pep­pi kehittyy.

Link­ki webi­naa­rin tal­len­tee­seen jul­kais­taan kon­sor­tion wiki­si­vuil­la. (Jäse­nil­le)

Jul­kai­susuun­ni­tel­ma

Seu­raa­vak­si tuo­teo­mis­ta­ja Mik­ko Uusi­ta­lo ker­toi kulu­van vuo­den jul­kai­sui­hin teh­tä­viä valin­to­ja ohjaa­vas­ta jul­kai­susuun­ni­tel­mas­ta. Kon­sor­tiol­la tulee ole­maan kol­me jul­kai­sua vuo­den 2023 aika­na. Jul­kai­sut ajoit­tu­vat maa­lis­kuu­hun, kesä­kuu­hun ja mar­ras­kuu­hun. Jul­kai­su ei ole sama asia kuin uusi ver­sio. Yksi jul­kai­su voi sisäl­tää usei­ta ver­sioi­ta Pepis­tä tai sii­hen liit­ty­vis­tä, erik­seen läh­de­koo­dis­sa hal­lin­noi­ta­vis­ta moduu­leis­ta jne (esim. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­li tai eAHOT). Lisäk­si jul­kai­su voi sisäl­tää eril­li­sis­sä mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­sa teh­tä­vää tek­no­lo­gia- ja tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä. Eril­li­sis­sä pro­jek­teis­sa voi­daan mää­ri­tel­lä uusia toi­min­nal­li­suuk­sia ja kehi­ty­sai­hei­ta. Niis­sä voi­daan myös toteut­taa kehi­tys­työ­tä, joka ei edel­ly­tä ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä (esim. doku­men­taa­tion liittyen).

Ver­sio­tie­dot­teet

Tois­tai­sek­si Pepin läh­de­koo­din rin­nal­la hal­lin­noi­daan erik­seen esi­mer­kik­si joi­ta­kin valin­nai­sia moduu­le­ja. Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen tavoit­tee­na on sisäl­lyt­tää näi­tä vai­heit­tain Pepin läh­de­koo­diin. Tuo­teo­mis­ta­jat yllä­pi­tä­vät tois­tai­sek­si ver­sioi­den yhteen­so­pi­vuus­tau­luk­koa kon­sor­tion wiki­si­vul­la ver­sio­tie­dot­tei­den yhtey­des­sä. Se sisäl­tää tie­toa Pepin ja sii­hen liit­ty­vien ver­sioi­den yhteen­so­pi­vuu­des­ta, kun­nes koo­dien yhdis­tä­mi­ses­sä on pääs­ty tavoitteeseen.

Ver­sio­tie­dot­teet sisäl­tä­vät jul­kais­tun ver­sion uusien omi­nai­suuk­sien tar­kan sisäl­lön ja kon­fi­gu­raa­tio­muu­tok­set. Tuo­teo­mis­ta­jat tuo­vat työn alla ole­vien Pepin ver­sioi­den sisäl­lön näky­viin, kun sii­hen teh­tä­vä kehi­tys alkaa. Ver­sioi­den sisäl­tö voi muut­tua kehi­tys­työn ede­tes­sä, kaik­ki oikeu­det sisäl­tö­muu­tok­siin pidä­te­tään­kin kehi­tyssprint­tien ajaksi.

Kehi­tys­työn viestintä

Tuo­teo­mis­ta­jat vies­ti­vät jul­kai­suis­ta kon­sor­tio­lai­sil­le. Vies­tin­tä­ka­na­vi­na käy­te­tään kon­sor­tion wikin etusi­vun blo­gi­tie­dot­tei­ta, TUNI-Teams –ver­kos­toa sekä uutis­kir­jei­tä. Kon­sor­tiol­le vies­ti­tään mm. ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen aika­tau­lus­ta, kehi­tys­tii­min kokoon­pa­nos­ta, työn alla ole­vis­ta ver­siois­ta sekä vireil­lä ole­vis­ta mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­ta. Tuo­teo­mis­ta­jat jär­jes­tä­vät jokai­sen jul­kai­sun yhtey­des­sä kat­sel­moin­ti­ti­lai­suu­den, jos­sa esi­tel­lään uudet ver­siot ja ker­ro­taan nii­den sisäl­tä­mis­tä ominaisuuksista.

Tee­ma­ryh­män jäse­net uudes­sa kehitysmallissa

Tuo­teo­mis­ta­ja Johan­na Pas­si­nie­mi ava­si kuu­li­joil­le tee­ma­ryh­män jäsen­ten roo­lia uudes­sa kehi­tys­mal­lis­sa. Kor­kea­kou­lu­jen toi­mi­jat voi­vat mää­ri­tel­lä uusia kehi­ty­sai­hei­ta ja osal­lis­tua nii­den käsit­te­lyyn tee­ma­ryh­mis­sä. Lisäk­si jos kor­kea­kou­lun arjes­sa ilme­nee Pepin ohjelmisto‑, doku­men­toin­ti- tai raport­ti­vir­he, kor­kea­kou­lun toi­mi­ja osal­lis­tuu sen käsit­te­lyyn VIKA-käsit­te­lys­sä mää­ri­tel­ty­jen toi­min­ta­ta­po­jen mukai­ses­ti. Tee­ma­ryh­mä­läi­nen voi toi­mia asian­tun­ti­ja­na, kun kehi­ty­sai­het­ta val­mis­tel­laan sen siis­ti­mis­vai­hees­sa ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­seen. Hän voi myös osal­lis­tua ohjel­mis­to­ke­hi­tys­tä teke­vään kehi­tys­tii­miin kon­sor­tion sisäl­tö­asian­tun­ti­ja­na. Kehi­tys­tii­min sisäl­tö­asian­tun­ti­jat suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat sprint­tien aika­na ver­sios­sa kehi­tet­tä­vien toi­min­to­jen testauksen.

Tes­taus

Tilai­suu­den päät­ti tes­taus­koor­di­naat­to­ri San­na Uusi­paik­ka. Hän ker­toi lyhyes­ti tes­tauk­sen koor­di­noin­nis­ta ja sii­tä, kuin­ka he tuke­vat tes­taus­ta mm jär­jes­tä­mäl­lä tar­vit­ta­vaa pereh­dy­tys­tä. Tes­taus­koor­di­naat­to­rit jär­jes­tä­vät webi­naa­rin tes­tauk­ses­ta ja tes­taa­jien teh­tä­vis­tä 15.2.2023 kel­lo 9–10. Ter­ve­tu­loa mukaan kuu­le­maan tes­tauk­ses­ta lisää!

Osal­lis­tu­mis­link­ki tes­tauswe­bi­naa­riin jul­kais­taan kon­sor­tion wiki­si­vuil­la. (Jäse­nil­le)

Pep­pi-kon­sor­tion vies­tin­tä ja uutis­kir­jeet 2023

Pep­pi-kon­sor­tion kuu­kausit­tai­sen uutis­kir­jeen käy­tän­tei­tä uudis­te­taan kevät­kau­den 2023 aika­na. Aiem­mil­ta vuo­sil­ta totu­tun kuu­kausit­tain jäl­ki­kä­teen teh­tä­vän tie­dot­ta­mi­sen sijas­ta siir­ry­tään ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin ja Pepin jul­kai­sui­hin kes­kit­ty­vään vies­tin­tään. Tämä tie­do­te on osa uut­ta toimintatapaa.

Jos sinul­la on aihei­ta, jois­ta haluai­sit ker­toa Pep­pi-yhtei­söl­le, vink­kaa sii­tä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi.