search expand

Ensim­mäi­nen uuden kehi­tys­mal­lin mukai­nen jul­kai­su on valmistunut

Pep­pi-kon­sor­tion jul­kai­su­tie­do­te 2 / 2023.03

Pep­pi-kon­sor­tion maa­lis­kuun jul­kai­su sisäl­tää ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä teh­ty­jä uusia Pep­pi-ver­sioi­ta ja erik­seen mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­sa teh­tyä tek­no­lo­gia- ja tuo­te­ke­hi­tys­tä. Tämän jul­kai­sun myö­tä kon­sor­tios­sa on otet­tu täy­si­mää­räi­ses­ti käyt­töön uudis­te­tut ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toimintatavat.

Ohjel­mis­to­ver­siot

Alku­vuo­den työs­ken­te­lyn aika­na jul­kais­tiin kor­kea­kou­luil­la ilmen­nei­den kriit­tis­ten vir­hei­den vuok­si kor­jaus­päi­vi­tys LTS (ns. Long Term Sup­port) ‑ver­sioon, Pep­pi 4.4.1. Sen kans­sa samaan aikaan jul­kais­tiin sii­hen yhteen­so­pi­vat mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen ver­sio, ja tee­man ver­sio. Lisäk­si työs­ken­te­lyn aika­na jul­kais­tiin kriit­ti­sen vir­heen vuok­si opin­to­jen hyväk­si­lu­kui­hin liit­ty­väs­tä AHOT-moduu­lis­ta ver­sio ja poik­keuk­sel­li­ses­ti Pep­pi 4.3.2, sekä sen kans­sa yhteen­so­pi­va mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen versio.

Maa­lis­kuun jul­kai­sun työs­ken­te­ly pää­tet­tiin ver­sioi­den Pep­pi 4.5.0 ja Pep­pi 4.4.2 sekä nii­hin yhteen­so­pi­vien mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin ver­sioi­den jul­kai­suun. Tar­kem­mat tie­dot ver­siois­ta ja nii­den yhteen­so­pi­vuuk­sis­ta löy­ty­vät kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta ver­sioi­den yhteen­so­pi­vuus­tau­lu­kos­ta. (Jäse­nil­le)

Pepin 4.4‑versiohaara käsit­tää siis LTS-ver­sion, jota tue­taan kor­jaus­päi­vi­tyk­sin noin vuo­den ajan jou­lu­kuus­ta 2022 alkaen. Tee­man sekä UKOT- (uusin­ta- ja koro­tus­ten­tit) ja AHOT (hyväk­si­lu­vut) ‑moduu­lien läh­de­koo­dit yhdis­tet­tiin täs­sä yhtey­des­sä Pepin läh­de­koo­diin, joten niis­tä ei enää jul­kais­ta eril­li­siä versioita.

Kehi­tys­tii­mi

Ver­sioi­den kehi­tys­työ­tä teh­tiin ajal­la 2.1.–17.3.2023. Työ­hön osal­lis­tui 8 ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jää. Heis­tä yksi toi­mi kehi­tys­tii­min Scrum mas­te­ri­na. Kon­sor­tion eri kor­kea­kou­luis­ta oli kehi­tys­tii­mis­sä 9 hen­ki­löä. He toi­mi­vat sisäl­löl­li­si­nä asian­tun­ti­joi­na ja tes­taa­ji­na vaih­te­le­vil­la työ­pa­nok­sil­la. Kehi­tys­tii­min työ­tä oli tuke­mas­sa tes­taus­koor­di­naat­to­ri vara­hen­ki­löi­neen, kehit­tä­jä­kump­pa­nin sovel­lus­asian­tun­ti­ja ja kon­sor­tion tuoteomistajat.

Ver­sioi­den sisällöt

Alku­vuo­den ohjel­mis­to­ke­hi­tys kes­kit­tyi pää­asias­sa vir­hei­den kor­jauk­siin. Ver­sioi­hin toteu­te­tuis­ta 88 tike­tis­tä noin 70 % oli vir­hei­den kor­jauk­sia. Vir­heis­tä noin puo­let oli sel­lai­sia, jot­ka havait­tiin vii­me syk­syn ja tämän tal­ven aika­na. Loput oli­vat peräi­sin aiem­mil­ta 2,5 – 3 vuo­del­ta. Val­tao­sa vir­hei­den kor­jauk­sis­ta koh­dis­tui mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­liin, arvioin­tiin ja opin­to­suo­ri­tuk­siin, toteu­tus­ten suun­nit­te­luun ja hal­lin­taan sekä työaikasuunnitelmiin.

Kehi­tys­työs­sä teh­dyt uudet toi­min­nal­li­suu­det oli­vat saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­sia. Uute­na asia­na toteu­tet­tiin myös ensim­mäi­nen ver­sio kaik­kien Pepin opin­to­tar­jon­ta­tie­to­jen (opin­to­ko­ko­nai­suu­det ja opin­to­jak­sot sekä nii­den toteu­tuk­set) vien­nis­tä Digi­vi­sio-hank­kees­sa toteu­tet­tuun opintoaltaaseen.

Kehi­tys­tii­mi arvioi työn alle otet­ta­via tiket­te­jä aset­ta­mal­la niil­le Sto­ry points-arvon, joka ker­too kehi­tys­työn edel­lyt­tä­mäs­tä muu­tok­sen mää­räs­tä. Sto­ry points-arvoil­la mitat­tu­na alku­vuon­na teh­tiin eni­ten työ­tä TOTSU‑, MAKSULLINEN‑, OPO- ja TEK­NI­NEN-vas­tuu­ryh­mien alu­eel­la ole­vien aihei­den parissa.

Wiki­si­vuil­la ole­vis­ta ver­sio­tie­dot­teis­ta ilme­nee ver­sioi­den tark­ka sisäl­tö. (Jäse­nil­le)

Ver­sioi­den sisällöt

Maa­lis­kuun jul­kai­su sisäl­si myös eril­li­sis­sä mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­sa teh­tä­vää tek­no­lo­gia- ja tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä. Alku­vuo­den aika­na ase­tet­tiin mää­rit­te­ly­pro­jek­tit: Elas­tic­search-päi­vi­tys, Saa­vu­tet­ta­vuus, Käyt­tö­liit­ty­mät ja toi­min­ta sekä Ser­vice­Mix-pake­toin­nis­ta luo­pu­mi­nen. Lisäk­si edis­tet­tiin opin­to­tar­jon­nan vie­mis­tä Digi­vi­sioon, jol­le ei ole vie­lä ase­tet­tu var­si­nais­ta pro­jek­ti­ryh­mää. Tar­kem­mat tie­dot pro­jek­teis­ta ja niil­le ase­te­tuis­ta tavoit­teis­ta löy­ty­vät kon­sor­tion pro­jek­ti­koh­tai­sil­ta wiki­si­vuil­ta. Wikiin on myös koot­tu kaik­kien ryh­mien työs­ken­te­lyn ete­ne­mi­ses­tä  yhteen­ve­to­si­vu. (Jäse­nil­le)

Ver­sio­läh­töi­sen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­ta­po­jen haltuunotto

Alku­vuo­den työs­ken­te­lyn perus­teel­la voi­daan tode­ta, että kon­sor­tios­sa on siir­ryt­ty uuteen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­liin. Pepin ver­siot toteu­tet­tiin ennak­koon sovit­tui­na ver­sioi­na. Kehi­tys­työl­lä oli ennak­koon sovit­tu aika­tau­lu ja jul­kai­sul­le oli sovit­tu tavoi­te­si­säl­tö kehi­tys­työn alkaes­sa. Haas­tei­den ilme­tes­sä muo­kat­tiin ver­sioi­den sisäl­töä, ei aika­tau­lua. Kehi­tys­työn ete­ne­mi­ses­sä tavoi­tel­tiin avoi­muut­ta ja ete­ne­mi­ses­tä vies­tit­tiin kon­sor­tios­sa. Kehi­tys­tii­min työs­ken­te­lyä arvioi­tiin jokai­sen kehi­tyssprin­tin lopus­sa jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa. Näi­den tilai­suuk­sien ja arjes­sa ilmen­nei­den tar­pei­den perus­teel­la toi­min­ta­ta­po­ja kehi­tet­tiin jous­ta­vas­ti työs­ken­te­lyn ede­tes­sä. Tavoit­tee­na on toteut­taa tule­vat ver­siot samal­la mal­lil­la ja toi­min­ta­ta­voil­la, joi­ta kehi­te­tään tarvittaessa.

Jul­kai­sun kat­sel­moin­ti 24.3.

Tuo­teo­mis­ta­jat jär­jes­tä­vät maa­lis­kuun jul­kai­sus­ta esit­te­lyn per­jan­tai­na 24.3. kel­lo 13–14.30. Kaik­ki uusis­ta ver­siois­ta, Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­tä ja mää­rit­te­ly­pro­jek­teis­sa teh­dys­tä työs­tä kiin­nos­tu­neet ovat ter­ve­tul­lei­ta esit­te­ly­ti­lai­suu­teen! Osal­lis­tu­mis­link­ki kat­sel­moin­tiin jul­kais­taan kon­sor­tion wiki­si­vuil­la (Jäse­nil­le). Sitä voi myös pyy­tää tar­vit­taes­sa säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Lisä­tie­to­ja

Pep­pi-kon­sor­tios­sa teh­tä­vän ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­ta­vois­ta ja jul­kai­suis­ta saa tie­toa tuo­teo­mis­ta­jil­ta säh­kö­pos­tit­se osoit­teen peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi kautta.