search expand

Uutis­kir­je 12/2022

Kehi­tys­hank­keet

Pepin 4.3.1- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.2 ‑ver­siot on jul­kais­tu 16.12.

Pep­pi 4.2.5 jul­kais­tiin myös 16.12. Se on tar­koi­tet­tu niil­le kor­kea­kou­luil­le, jot­ka ovat menos­sa tuo­tan­toon Pepin 4.2‑versiolla. Jul­kai­su sisäl­tää yksit­täi­siä kor­jauk­sia aiem­mas­sa ver­sios­sa havait­tui­hin virheisiin.

Pepin ver­sion 4.4.0 jul­kai­sua val­mis­tel­laan. Jul­kai­su tapah­tuu vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä. Ver­sioon on tulos­sa yksit­täis­ten aiem­min tilat­tu­jen kor­jaus­ten lisäk­si tie­to­tur­va- ja opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­sia. Tämä ver­sio tulee ole­maan vii­mei­nen van­ho­ja Pepin ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­le­ja mukai­le­va jul­kai­su. Seu­raa­vat Pepin ver­sio­jul­kai­sut tul­laan toteut­ta­maan kon­sor­tios­sa sovi­tul­la uudel­la toimintamallilla.

Kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta löy­tyy ver­sio­jul­kai­su­jen koko­nais­ku­va ja tie­toa yksit­täi­sis­tä versioista.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä ei ole kokoon­tu­nut joulukuussa.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui 5.12. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin muun muas­sa Pep­pi-päi­vien ajan­koh­taa. Ajan­koh­dak­si vali­koi­tui 5–6.6.2023. Lai­tat­han päi­vät jo muis­tiin kalenteriisi.

Kokous käsit­te­li myös ohjaus­ryh­män mar­ras­kuus­sa teke­miä lin­jauk­sia vuo­del­le 2023. Lin­jauk­siin pala­taan tar­kem­min tam­mi­kuun koordinaatioryhmässä.

Lisäk­si asia­lis­tal­la oli tee­ma- ja koor­di­naa­tio­ryh­mien itsear­vioin­ti­ky­se­lyn 2022 tulok­sien käsit­te­ly, ryh­mä poh­ti mah­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä.
Kokouk­ses­sa käy­tiin läpi kehi­tys­pro­jek­tien tilan­ne. Todet­tiin, että vuon­na 2023 kehi­tys tapah­tuu puh­taas­ti uudel­la kehitysmallilla.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on jou­lu­kuun aika­na käsi­tel­ty muun muas­sa kehi­tys­tar­pei­ta, Jiraan teh­ty­jä kehi­ty­sai­hei­ta, käyt­tö­oh­jei­den päi­vi­tys­työ­tä ja itsear­vioin­nin tuloksia.

Vuo­si 2023

Vuo­si 2023 tuo tul­les­saan muu­tok­sia Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­taan. Uusi kehi­tys­mal­li ote­taan täy­si­mää­räi­ses­ti käyt­töön. Toi­min­taan tuo­daan uuden kehi­tys­mal­lin puit­teis­sa ennus­tet­ta­vuut­ta, for­maa­le­ja toi­min­ta­ta­po­ja ja työn orga­ni­soin­nin paran­nuk­sia. Kon­sor­tion wiki­si­vuil­la on lisä­tie­toa uudis­tuk­ses­ta ja eri toi­mi­joi­den roo­leis­ta. Wiki­si­vus­ton raken­net­ta on muo­kat­tu siten, että se mu-kai­lee uuden kehi­tys­mal­lin mukais­ta toimintaa.

Kon­sor­tio jul­kai­see kol­me Pepin ohjel­mis­to­jul­kai­sua vuon­na 2023. Jul­kai­su­jen sisäl­löt ja toi­min­nan prio­ri­soin­ti toteu­te­taan ohjaus­ryh­män lin­jaus­ten mukai­ses­ti. Per­jan­tai­na 27.1. klo 13.00 jär­jes­te­tään webi­naa­ri, jos­sa ker­ro­taan lisää uudes­ta kehi­tys­mal­lis­ta ja vuo­den 2023 jul­kai­suis­ta. Lai­ta ajan­koh­ta jo muis­tiin kalen­te­rii­si, ter­ve­tu­loa kuu­le­maan Pepin ajan­koh­tai­sis­ta asioista!

Vies­tin­tä

Kon­sor­tio­lai­sil­la on mah­dol­li­suus kokoon­tua kevääl­lä­kin joka kuu­kau­den toi­sen per­jan­tain ilta­päi­vä­nä kel­lo 13–14 Zoom-kah­vi­laan. Pep­pi-kup­po­set on vapaa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu­foo­ru­mi, jos­sa jokai­nen voi nos­taa kes­kus­te­luun Pep­piin liit­ty­viä asioi­ta. Vuo­den ensim­mäi­nen Zoom-kah­vi­la jär­jes­te­tään 13.1. klo 13. Zoom-link­ki löy­tyy kon­sor­tion wikin etusi­vul­la ole­vas­ta kalen­te­ris­ta tai ver­tais­tuen Teams-alu­eel­ta. Lai­ta kalen­te­rii­si ja poik­kea Peppi-kupposille!

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kanava.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä koh­das­sa lisä­tie­to­ja: Jäse­nil­le. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen: peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi.

Rau­hai­saa jou­lun­ai­kaa ja onnea vuon­na 2023!