search expand

Uutis­kir­je 11/2022

Kehi­tys­hank­keet

Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1 ‑ver­siot on jul­kais­tu 1.11.

Suju­vien käyt­töön­ot­to­jen tuke­mi­sek­si on val­mis­teil­la kor­jaus­ver­sio 4.2.5 niil­le kor­kea­kou­luil­le, jot­ka ovat menos­sa tuo­tan­toon Pepin 4.2‑versiolla. Se sisäl­tää yksit­täi­siä kor­jauk­sia aiem­mas­sa ver­sios­sa havait­tui­hin virheisiin.

Pepin ver­sion 4.4.0 jul­kai­su on val­mis­teil­la. Jul­kai­su tapah­tuu vuo­den 2022 aika­na. Sii­hen on tulos­sa yksit­täis­ten aiem­min tilat­tu­jen kor­jauk­sien lisäk­si tie­to­tur­va- ja opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­sia. Tämä ver­sio tulee ole­maan vii­mei­nen van­ho­ja Pepin ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­le­ja mukai­le­va jul­kai­su. Seu­raa­vat Pepin ver­sioi­den jul­kai­sut tul­laan toteut­ta­maan kon­sor­tios­sa sovi­tul­la uudel­la toimintamallilla.

Kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta löy­tyy ver­sio­jul­kai­su­jen koko­nais­ku­va ja tie­toa yksit­täi­sis­tä versioista.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä kokoon­tui 22.11. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ohjaus­ryh­män jäsen­muu­tok­sia, kehi­tys­mal­lia ja orga­ni­soin­tia, palk­kioi­ta, kon­sor­tion tilan­ne­kat­sauk­sia, talous­ra­port­tia sekä vuo­den 2023 budjettia.

Asia­lis­tal­la oli muun muas­sa muu­tok­set tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jiin ja kon­sor­tion kehit­tä­jä­kump­pa­nin kil­pai­lu­tuk­sen tilan­ne. Todet­tiin, että kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta kehit­tä­jä­kump­pa­nik­si valit­tiin Eduix Oy.

Ohjaus­ryh­mä työs­ti työ­pa­jas­sa vuo­den 2023 toi­min­ta­suun­ni­tel­man luon­nos­ta ja esiin nos­tet­tu­jen kehi­ty­seh­do­tus­ten perus­teel­la toi­min­nan­joh­ta­ja tekee paran­nuk­sia suunnitelmaan.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui 7.11. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin yhteis­käyt­töi­sen suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­män sel­vi­tys­tä, kehi­tys­pro­jek­tien tilan­net­ta kuten opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nuk­sia, Opin­to­pol­ku-inte­graa­tio­ta, käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus­ta ja Pep­pi-ver­sioi­den tiekarttaa.

Lisäk­si asia­lis­tal­la oli tee­ma- ja koor­di­naa­tio­ryh­mien itsear­vioin­ti­ky­se­lyn 2022 tulok­sis­ta pika­kat­saus, näi­hin pala­taan tar­kem­min jou­lu­kuun kokouk­ses­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin myös uut­ta kehi­tys­mal­lia ja sii­hen liit­ty­vää toi­min­nan organisointia.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on mar­ras­kuun aika­na käsi­tel­ty muun muas­sa kehi­tys­tar­pei­ta, jira-tiket­te­jä ja käyt­tö­oh­jei­den päivitystyötä.

Vies­tin­tä

Tuo­teo­mis­ta­jat

Vuon­na 2023 tuo­teo­mis­ta­jien teh­tä­vä­nä on omal­ta osal­taan edis­tää menes­tyk­se­käs­tä Pepin uusien ver­sioi­den kehi­tys­työ­tä. Tuo­teo­mis­ta­jien teh­tä­vä­nä on myös lisä­tä yhteis­tä ymmär­rys­tä Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­sä teh­dyis­tä valin­nois­ta ja ongel­mien rat­kai­suis­ta. Kon­sor­tion wiki­si­vuil­la on lisä­tie­toa uudis­tuk­ses­ta ja eri toi­mi­joi­den rooleista.

Vuo­den 2023 alus­ta alkaen tuo­teo­mis­ta­jan teh­tä­väs­sä toi­mi­vat seu­raa­vat henkilöt:

  • Anna­ma­ria Aho­nen, Met­ro­po­lia Ammattikorkeakoulu
  • Mik­ko Uusi­ta­lo, Tam­pe­reen ammattikorkeakoulu
  • Ant­ti Kos­ki­nen, Turun yliopisto
  • Johan­na Pas­si­nie­mi, Vaa­san yliopisto

Kehit­tä­jä­kump­pa­ni

Pep­pi-kehi­tyk­seen on kil­pai­lu­tet­tu kehit­tä­jä­kump­pa­ni ja kil­pai­lu­tuk­sen on voit­ta­nut Eduix Oy. Aloi­tam­me yhdes­sä kehit­tä­jä­kump­pa­nin kans­sa suun­nit­te­le­maan uuden kehi­tys­mal­lin mukais­ta toi­min­taa vuo­del­le 2023.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen: peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi.