search expand

Uutis­kir­je 10/2022

Kehi­tys­hank­keet

Loka­kuus­sa teh­ty ohjel­mis­to­ke­hi­tys on täh­dän­nyt Pepin 4.3.0- ja Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin MK‑2.0.1‑version val­mis­tu­mi­seen. Jul­kai­sun tes­taus ja sii­nä havait­tu­jen vir­hei­den kor­jaus on loppusuoralla.

Suju­vien käyt­töön­ot­to­jen tuke­mi­sek­si on val­mis­teil­la kor­jaus­ver­sio 4.2.4 niil­le kor­kea­kou­luil­le, jot­ka ovat menos­sa tuo­tan­toon Pepin 4.2‑versiolla. Se sisäl­tää yksit­täi­siä kor­jauk­sia aiem­mas­sa ver­sios­sa havait­tui­hin virheisiin.

Samaan aikaan on edel­leen val­mis­tel­tu Pepin ver­sio­ta 4.4.0. Sii­hen on tulos­sa yksit­täis­ten aiem­min tilat­tu­jen kor­jauk­sien lisäk­si tie­to­tur­va- ja opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­sia. Tämä ver­sio tulee ole­maan vii­mei­nen van­ho­ja Pepin ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­le­ja mukai­le­va jul­kai­su. Seu­raa­vat Pepin ver­sioi­den jul­kai­sut tul­laan toteut­ta­maan kon­sor­tios­sa sovi­tul­la uudel­la toimintamallilla.

Kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta löy­tyy ver­sio­jul­kai­su­jen koko­nais­ku­va ja tie­toa yksit­täi­sis­tä versioista.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä ei ole kokoon­tu­nut edel­li­sen uutis­kir­jeen jul­kai­sun jäl­keen. Seu­raa­va ohjaus­ryh­män kokous on 22.11.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tui loka­kuus­sa Hel­sin­gis­sä Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la puo­len päi­vän mit­tai­seen kokouk­seen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tai­si­na asioi­na RES­SU-tee­ma­ryh­män tar­vet­ta saa­da uusi puheen­joh­ta­ja ja käyn­nis­sä ole­vaa itsear­vioin­ti­ky­se­lyä. Val­tao­sa koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­ses­ta pai­not­tui toi­min­nan­joh­ta­jan esi­tys­luon­nok­sen poh­jal­ta Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maan 2023 liit­ty­vään työs­ken­te­lyyn. Ryh­män jäse­net poh­ti­vat eri­tyi­ses­ti, mitä sii­nä pitäi­si huo­mioi­da tee­ma­ryh­mien näkö­kul­mas­ta, vai­ku­tus­ta tee­ma­ryh­mien toi­min­taan ja mitä asioi­ta kon­sor­tios­sa pitäi­si vuo­den 2023 aika­na toteut­taa. Toi­min­nan­joh­ta­ja huo­mioi työs­ken­te­lyn tulok­set esi­tyk­ses­sä, joka käsi­tel­lään ohjaus­ryh­män kokouk­ses­sa mar­ras­kuus­sa. Stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man esi­tys sisäl­tää suun­ni­tel­maa sii­tä, miten tee­ma­ryh­mis­tä esil­le tule­vat kehi­ty­sai­heet ete­ne­vät ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen pro­ses­sis­sa. Pepin ver­sioi­den sisäl­töi­hin vai­kut­ta­vat tee­ma­ryh­mien toi­vei­den lisäk­si kon­sor­tion stra­te­gi­set linjat.

Pepin ver­sioon 4.4.0 toteu­te­taan 29 opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nus­ta käsit­te­le­vää kehi­ty­sai­het­ta. Paran­nuk­set kos­ke­vat mm. ruu­dun­lu­ki­ja- ja näp­päi­mis­tö­käyt­töä. Myös mobii­li­käy­tet­tä­vyy­teen liit­ty­vään sivu­jen skaa­lau­tu­vuu­ten on tulos­sa joi­tain paran­nuk­sia. Wiki­si­vuil­ta löy­ty­väs­sä ver­sio­tie­do­te­ku­vauk­ses­sa on tie­toa teh­dyis­tä muutoksista.

Tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Opin­to­pol­kuin­te­graa­tios­sa on pääs­ty tes­taus­vai­hee­seen. Muu­tok­sia tavoi­tel­laan ver­sioon 4.4.0. Pep­piin on tulos­sa muu­ta­mia uusia kent­tiä ja toi­min­nal­li­suus­muu­tos. Tes­tio­pin­to­po­lun päi­vi­tyk­set ovat tuot­ta­neet ongel­mia kehi­tys­työn ete­ne­mi­seen. Tut­kin­toon joh­ta­mat­to­man kou­lu­tuk­sen osal­ta seu­ra­taan Opin­to­po­lun kehi­tys­työn ete­ne­mis­tä ja koi­te­taan enna­koi­da tule­via muu­tos­tar­pei­ta. Lisäk­si seu­ra­taan Digi­vi­sion kou­lu­tus­tar­jot­ti­men kehitystä.

Ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen uudis­tus ete­nee. Kehi­ty­sai­hei­siin liit­ty­viä toi­min­taoh­jei­ta on tar­ken­net­tu. Kehi­ty­sai­hei­ta on käsi­tel­ty tee­ma­ryh­mis­sä ja työ jat­kuu edel­leen. Kon­sor­tion tes­tiym­pä­ris­tö­jä ollaan siir­tä­mäs­sä TAM­Kis­ta Met­ro­po­li­aan. Kehit­tä­jä­kump­pa­niin liit­ty­vä han­kin­ta-asia on käynnissä.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­sä on käy­ty läpi vas­tuu­aluei­den mukai­sia Pepin kehi­ty­sai­hei­ta ja lai­tet­tu nii­tä tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Työ on mones­sa ryh­mäs­sä vie­lä kes­ken. Pepin käyt­tö­oh­jei­den päi­vi­tys­työ ete­nee ryh­mis­sä. Tee­ma­ryh­mis­sä on ollut jäsen­muu­tok­sia ja uudet jäse­net ovat esit­täy­ty­neet omis­sa ryh­mis­sään. TOT­SU-ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­ja vaih­tui. Teh­tä­väs­sä aloit­ti uute­na hen­ki­lö­nä Art­tu­ri Roit­to Oulun yliopistosta.

Kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty kai­kil­le ryh­mil­le yhteis­ten ajan­koh­tais­ten aihei­den lisäk­si esil­le nous­sei­ta yksit­täi­siä eri vas­tuu­aluei­den mukai­sia asioi­ta ja kysy­myk­siä. Tee­ma­ryh­mien alai­suu­des­sa ole­vien pien­ryh­mien, kuten Opintopolku‑, VIRTA‑, Ris­tii­no­pis­ke­lun, Raja­pin­nat- ja Rapor­tit-pien­ryh­mät, asioi­ta on myös sisäl­ty­nyt kokouk­siin. Lisäk­si kor­kea­kou­lu­jen päi­vi­tys­ten tilan­teet Pepin 4‑versioihin ovat olleet muka­na keskusteluissa.

Vies­tin­tä

Kon­sor­tio­lai­sil­la on mah­dol­li­suus kokoon­tua syk­syn ajan ker­ran kuu­kau­des­sa per­jan­tai-ilta­päi­vi­sin Zoom-kah­vi­laan. Pep­pi-kup­po­set on vapaa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu­foo­ru­mi, jos­sa jokai­nen voi nos­taa kes­kus­te­luun Pep­piin liit­ty­viä asioi­ta. Kah­vi­las­sa on ollut aiem­mil­la ker­roil­la noin 25–30 kävi­jää. Puhee­nai­heet ovat vaih­del­leet lai­das­ta lai­taan ver­sio­päi­vi­tyk­sis­tä yksit­täi­seen toi­min­nal­li­suu­teen tai toi­min­ta­ta­paan. Seu­raa­vat Zoom-kah­vi­lat jär­jes­te­tään 11.11. ja 9.12. klo 13–14. Zoom-link­ki löy­tyy kon­sor­tion wikin etusi­vul­la ole­vas­ta kalen­te­ris­ta tai ver­tais­tuen Teams-alu­eel­ta. Lai­ta kalen­te­rii­si ja poik­kea Peppi-kupposille!

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja wikis­sä. Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla kir­jau­tu­mis­ta vaa­ti­mi­via wiki- tai jira-lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään (Jäse­nil­le).

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi