search expand

Uutis­kir­je 6/2022

Kehi­tys­hank­keet

Kesä­kuun alus­sa jul­kais­tiin kor­jauk­sia Pepin 4‑version tes­tauk­ses­sa havait­tui­hin vir­hei­siin ver­sios­sa 4.2.1. Lisäk­si par­hail­laan tes­ta­taan lisää yksit­täi­siä vir­he­ha­vain­to­jen kor­jauk­sia sisäl­tä­vää Pep­pi 4.2.2‑versiota. Tie­toa näis­tä ver­siois­ta löy­tyy kon­sor­tion Wiki-sivuilta.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin uusi ver­sio MK‑2.0.0 tul­laan jul­kai­se­maan kesän aika­na. Se liit­tyy kiin­teäs­ti Pepis­tä samaan aikaan jul­kais­ta­vaan ver­sioon 4.3.0. Nämä tule­vat mah­dol­lis­ta­maan sen, että kaik­ki mak­sul­li­sen moduu­lin toi­min­not ovat kor­kea­kou­lu­jen käy­tet­tä­vis­sä Pepin 4‑versiossa. Vir­ta-export-rapor­tin ver­sion VIRTA-10.1 tes­taus on lop­pu­vai­hees­sa. Ver­sioi­den sisäl­tä­mät kehi­ty­sai­heet on lis­tat­tu kon­sor­tion Wiki-sivuilla.

Kesän aika­na jat­ke­taan kii­reel­li­sim­pien tie­to­tur­va­tar­pei­den, opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten ja yksit­täis­ten kriit­tis­ten vir­hei­den kor­jauk­sia. Lisäk­si edis­te­tään tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Opin­to­pol­kuin­te­graa­tio­ta. Nämä tule­vat muo­dos­ta­maan uuden Pepin ver­sio­jul­kai­sun lop­pu­ke­säs­tä tai alkusyk­sys­tä. Lisä­tie­toa asias­ta löy­tyy kon­sor­tion Wikistä.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä kokoon­tu­nut kesäkuussa.

Toi­min­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti saa­tiin pää­tök­seen. Pep­pi-kon­sor­tion uusi toi­min­nan­joh­ta­ja Pasi Hota­ri aloit­taa työt elo­kuun puolivälissä.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Ryh­män kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin kevään ja kesän aika­na teh­tyä ja teh­tä­vää ohjel­mis­ton­ke­hi­tys­työ­tä. Lisäk­si käsi­tel­tiin ver­sio­läh­töi­sen kehi­tys­mal­lin siir­ty­mä­ajan teh­tä­viä ja suun­ni­tel­mia. Ver­sio­läh­töi­sen kehi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lis­ta tulee lisää tie­toa kon­sor­tion wikiin ja sitä tul­laan esit­te­le­mään ja käsit­te­le­mään tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa tule­va­na luku­vuon­na tar­pei­den mukaan.

Kor­kea­kou­luis­sa tuo­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten toi­min­nal­li­suuk­sien mah­dol­lis­ta kon­sor­tio­kä­sit­te­lyä on täs­men­net­ty ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­ta­po­jen päi­vi­tyk­sen yhtey­des­sä. Asi­aa käsi­tel­tiin koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­ses­sa. Kon­sor­tion wikis­tä löy­tyy lisä­tie­toa asiasta.

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­set jat­ku­vat syk­syl­lä saman­lai­sel­la ryt­mi­tyk­sel­lä kuin päät­ty­vä­nä luku­vuon­na. Ryh­mä kokoon­tuu kah­den vii­kon välein,  vuo­ro­tel­len koor­di­naa­tio­ryh­män kokous ja tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien työkokous.

Tee­ma­ryh­mät

Käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus on eden­nyt vai­hee­seen, jos­sa tee­ma­ryh­mät tule­vat läpi­käy­mään ja päi­vit­tä­mään vas­tuu­aluei­den­sa Pep­pi-ohjei­ta. Työ jat­kuu syk­syl­lä myös ohjei­den jat­ko­ke­hi­tyk­sen mer­keis­sä. Pep­pi-Opin­to­pol­ku-kehi­tyk­sen ryh­mät jat­ka­vat työs­ken­te­ly­ään kesän jäl­keen. OPI-ryh­män yhtey­des­sä työs­ken­te­le­vä VIR­TA-asioi­den pien­ryh­mä kokoon­tuu kesän jäl­keen kes­kus­te­le­maan miten ryh­män toi­min­taa voi­si edel­leen kehit­tää vas­taa­maan kor­kea­kou­lu­jen tarpeita.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät koko­si­vat useam­man vuo­den tauon jäl­keen kon­sor­tio­lai­set kas­vok­kain yhteen. Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le Hel­sin­kiin saa­pui pai­kan pääl­le yli 150 kon­sor­tio­lais­ta ja Pepis­tä kiin­nos­tu­nut­ta. Kehit­tä­jä­päi­viä seu­ra­si etä­nä päi­vit­täin noin 70 hen­keä. Päi­vät ava­si ja osal­lis­tu­jat toi­vot­ti ter­ve­tul­leek­si Met­ro­po­lian toi­mi­tus­joh­ta­ja-reh­to­ri Riit­ta Kon­ko­la ja Pep­pi-kon­sor­tion vt. toi­min­nan­joh­ta­ja Kim­mo Nikkanen.

Key­no­te-puheen­vuo­ros­sa Har­ri Keta­mo Hea­dAIs­ta joh­dat­ti kuu­li­jat teko­ä­lyn pariin. Aihee­na teko­ä­ly ope­tuk­sen, opis­ke­lun ja oppi­mi­sen tuke­na. Sen jäl­keen kuul­tiin yli­opis­to­jen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sis­ta Pep­pi-käyt­töön­ot­to­jen jäl­keen. Tee­ma­ryh­mät kokoon­tui­vat pit­käs­tä aikaa kas­vok­kain tapaa­mi­siin. Tapaa­mis­ten päät­teek­si kuul­tiin audi­to­rios­sa puheen­joh­ta­jil­ta tee­ma­ryh­mien kuu­lu­mi­sia. Kes­ki­viik­koil­ta vie­tet­tiin yhdes­sä ver­kos­toi­tuen hyvän ruo­an ja musii­kin merkeissä.

Toi­nen kehit­tä­jä­päi­vä oli ohjel­mal­taan hie­man tii­viim­pi. Alkuun käy­tiin läpi kon­sor­tion asian­tun­ti­ja-apua CSCl­tä ja Pepin kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­lin uudis­tus­ta. Sen jäl­keen jat­ket­tiin opis­ke­li­jan Oma­Da­tan ja teko­ä­lyn case-esi­mer­kein. Ilta­päi­vän lopuk­si kuul­tiin Digi­vi­sios­ta ja sen ete­ne­mi­sen vai­ku­tuk­ses­ta Pep­piin. Ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja Jyr­ki Lai­ti­nen päät­ti päi­vät yhteen­ve­toon ja toi­vot­ti osal­lis­tu­jil­le hyvät koti­mat­kaa ja kesän aikaa.

Näis­sä mer­keis­sä onkin hyvä siir­tyä loma­kau­teen ja pala­ta lomien jäl­keen uuteen luku­vuo­teen. Oikein hyvää kesää kaikille!

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kanava.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja jäsen­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sel­lä Wiki-työs­ken­te­ly­alu­eel­la, Jäse­nil­le. Kon­sor­tion Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla Wiki- tai Jira­lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään.

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi