Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät 2021 Pep­­pi-kehit­­tä­­jä­­päi­­vät jär­jes­te­tään to 23.9. — pe 24.9.2021 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tilai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioon ottaen. Ter­ve­tu­loa kaik­ki Peppi-konsortiolaiset…

Uutis­kir­je 6/2021

Uutis­kir­je 6/2021 Kehi­tys­hank­keet Kon­sor­tios­sa aktii­vi­si­na olleet useat kehi­tys­haa­rat ovat val­mis­tu­mas­sa. Eri pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä ja ‑paket­te­ja on tes­tat­tu aktii­vi­ses­ti. Seu­raa­vas­sa vaiheessa…

Uutis­kir­je 5/2021

Uutis­kir­je 5/2021 Kehi­tys­hank­keet Perus­re­kis­te­riin liit­ty­vän P+ ‑osa­pro­jek­tin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­jen lisä­ke­hi­tys­töi­den tes­taus on meneil­lään. Lisäk­si vie­lä esil­le tul­lei­ta P+ lisäkehitystarpeita…

Uutis­kir­je 4/2021

Uutis­kir­je 4/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­tin viral­li­nen ver­sio 3.0.1 jul­kais­tiin 30.3.2021 omis­ta­ja­tes­tauk­sen jäl­keen. Pro­jek­tin lop­pu­ra­port­ti on hyväk­syt­ty, pro­jek­tin on todet­tu onnistuneen…

Uutis­kir­je 3/2021

Uutis­kir­je 3/2021 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­ti on päät­ty­nyt. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­­pi-jär­­jes­­tel­­mä­­ko­­ko­­nai­­suu­­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­­­re­­kis­­te­­ri-osuu­­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yli­opis­to­sek­to­ril­la (Perus­re­kis­te­riPlus,…

Uutis­kir­je 2/2021

Uutis­kir­je 2/2021 Kehi­tys­hank­keet RAP+ ‑pro­jek­tin kehi­tys­ti­ke­tit ovat val­mis­tu­neet. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­­pi-jär­­jes­­tel­­mä­­ko­­ko­­nai­­suu­­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­­­re­­kis­­te­­ri-osuu­­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yliopistosektorilla…

Uutis­kir­je 1/2021

Uutis­kir­je 1/2021 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­tis­sa vii­meis­tel­lään hyväk­sy­mis­tes­taus­ta, ja myös­kin koko pro­jek­tia. AHOT-osa­­pro­­jek­­tin osal­ta kehi­tys­työ on jo val­mis­tu­nut. RIKEs­sä odo­te­taan kansalliseen…

Uutis­kir­je 11–12/2020

Uutis­kir­je 11–12/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ pro­jek­tin uusien toi­min­nal­li­suuk­sien esit­te­ly­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin ver­kos­sa 30.10. Esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa oli noin 260 osal­lis­tu­jaa. Tilai­suu­den nau­hoit­teet ovat saatavilla…

Uutis­kir­je 10/2020

Uutis­kir­je 10/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ PROJEKTI RAP+ pro­jek­tis­sa on vii­meis­tel­ty vie­lä työn alla ollei­ta kehi­tys­pa­ket­te­ja ja mää­ri­tel­ty esil­le tul­lei­ta lisä­ke­hi­tys­tar­pei­ta. Osaprojektit…

Uutis­kir­je 9/2020

Uutis­kir­je 9/2020 Kehi­tys­hank­keet RAP+ PROJEKTI RAP+ väli­ver­sio (beta­ver­sio) tes­taus­käyt­töä var­ten jul­kais­tiin 26.8.2020. Aiem­min toteu­tet­tiin ensim­mäi­sen väli­ver­sion mukai­set käyt­tö­oh­jeet, nyt on…