search expand

Uutis­kir­je 9/2021

Kehi­tys­hank­keet

Syys­kuun aika­na on val­mis­tel­tu Perus­re­kis­te­ri, P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­tiym­pä­ris­tö­jä ja tes­taus­ta. Tes­taus ei ole pääs­syt tes­tiym­pä­ris­töis­sä ole­vien ongel­mien vuok­si alka­maan suun­ni­tel­lus­sa aika­tau­lus­sa. Tes­tiym­pä­ris­tö­jen val­mis­te­lu on vie­lä uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­sen het­kel­lä työn alla. Ver­sion jul­kai­sun tavoi­te­ai­ka­tau­lu on mar­ras­kuus­sa.

Kehi­tys­työ on jat­ku­nut myös Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin osal­ta. Nykyi­nen kehi­tys- ja työs­ken­te­ly­ta­pa on todet­tu toi­mi­vak­si. Työn toteu­tu­mi­nen ete­nee kui­ten­kin hitaas­ti töi­den pääl­lek­käi­syyk­sis­tä joh­tuen. Työn alla on usei­ta kehi­tys­pa­ke­tin 1 kehi­tys­koh­tei­ta, kehi­tys­pa­ke­tin 2 koh­teet odot­ta­vat työn aloi­tus­ta. Haki­jan työ­pöy­dän vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly on kes­ken ja talous­ra­ja­pin­nan uudis­tuk­ses­sa on suun­nit­te­lu­vai­he meneil­lään.

Työs­ken­te­ly Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työn ulko­puo­lel­le rajau­tu­nei­den toi­min­nal­li­suuk­sien paris­sa on eden­nyt ongel­mien kar­toi­tuk­seen ja rat­kai­su­jen toteu­tuk­seen. Elas­tic-indek­soin­ti­jär­jes­tel­män pro­jek­ti odot­taa edel­leen Pepin 4.1 ver­sion val­mis­tu­mis­ta. Kor­kea­kou­lu­jen edus­ta­jat kokoon­tui­vat Pep­pi-Opin­to­pol­ku‑­ke­hi­tys­työn mer­keis­sä. Kokouk­ses­sa sovit­tiin asias­ta teh­tä­väs­tä kar­toi­tuk­ses­ta ja esil­le tul­lei­den kysy­mys­ten sel­vit­te­lyis­tä. Kon­sor­tion jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­vien tois­ten kehi­tys­pa­ket­tien, KP‑2 ‑pro­jek­tis­sa vii­meis­tel­lään edel­leen kilpailutusaineistoa.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen uutis­kir­jeen jälkeen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä on käsi­tel­ty menos­sa ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja suun­ni­tel­tu Pep­pi-webi­naa­ria. Lisäk­si puhut­ti­vat yli­opis­to­jen Pep­pi-käyt­töön­ot­to­jen tilan­ne ja nii­hin liit­ty­vät ajan­koh­tai­set asiat. Puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­ses­sa val­mis­tel­tiin mm. toi­min­ta­suun­ni­tel­mia ja tee­ma­ryh­mien itsearviointia.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti tule­van, Pep­pi 4.1 ver­sioon joh­ta­van, super­mer­gen tes­tauk­sen val­mis­te­luun. Kokouk­sis­sa val­mis­tel­tiin toi­min­ta­suun­ni­tel­maa kau­del­le 2021–2022, käsi­tel­tiin kor­kea­kou­lu­jen nos­ta­mia ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja uusia ja ole­mas­sa ole­via kehi­ty­sai­hei­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alueella.

Pep­pi-webi­naa­ri 2021

Kon­sor­tion jäse­nil­le ja kai­kil­le Pepis­tä kiin­nos­tu­neil­le jär­jes­tet­tiin ajan­koh­taiswe­bi­naa­ri 23.9.2021. Aamu­päi­vän mit­tai­seen tilai­suu­teen osal­lis­tui noin 200 hen­ki­löä ympä­ri Suo­mea. Päi­vän aloit­ti enti­nen ja nykyi­nen opis­ke­li­ja ker­to­mal­la Pepis­tä opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­ta. Sit­ten toi­min­nan­joh­ta­ja joh­dat­ti osal­lis­tu­jat kon­sor­tion ajan­koh­tai­siin asioi­hin, jon­ka jäl­keen kuul­tiin Pepin ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­ses­tä, tes­tauk­ses­ta ja meneil­lään ole­vis­ta toteu­tus­pro­jek­teis­ta. Lisäk­si tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat ker­toi­vat ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia ryh­mis­tä. Sen jäl­keen syven­nyt­tiin Pep­piin liit­ty­viin saa­vu­tet­ta­vuus­asioi­hin ja tilai­suu­den päät­ti ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja ohjaus­ryh­män ter­vei­sil­lä. Webi­naa­rin esi­tys­ma­te­ri­aa­li, tal­len­ne ja vas­tauk­set päi­vän aika­na esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin ovat saa­ta­vil­la kon­sor­tion wikis­tä, ali­si­vul­ta Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät. Mate­ri­aa­lit on tar­koi­tet­tu kon­sor­tion jäse­nor­ga­ni­saa­tioi­den sisäi­seen käyt­töön.

Webi­naa­rin lopuk­si ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja kut­sui kaik­ki osal­lis­tu­jat ’Pep­pi-kesä­päi­vil­le’ tule­va­na tam­mi­kuu­na 20.–21.1.2022 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le. Päi­vien aika­tau­lu ja ohjel­ma täs­men­ty­vät lop­pu­vuo­des­ta. Lai­ta päi­vä­mää­rät jo muis­tiin kalen­te­rii­si, ja ter­ve­tu­loa sil­loin mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Vies­tin­tä

Seu­raa­vat yli­opis­to­jen käyt­töö­no­tot ajoit­tu­vat loka-mar­ras­kuul­le, jol­loin Pepin käyt­töä laa­jen­ta­vat Itä-Suo­men, Lapin, Vaa­san ja Oulun yli­opis­tot.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi