search expand

Uutis­kir­je 2/2021

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ ‑pro­jek­tin kehi­tys­ti­ke­tit ovat val­mis­tu­neet. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­re­kis­te­ri-osuu­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yli­opis­to­sek­to­ril­la (Perus­re­kis­te­riPlus, P+), Ris­tii­no­pis­ke­lun kor­kea­kou­lu­jen välil­lä (RIKE) ja Aiem­min han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen ja tun­nus­ta­mi­sen (AHOT). Eri­lai­set doku­men­taa­tiot pro­jek­tin tuo­tok­sis­ta ovat vie­lä työl­lis­tä­neeet osa­pro­jek­te­ja, esi­mer­kik­si AHOT-osa­pro­jek­ti on tuot­ta­nut asia­sa­na­ha­ke­mis­toa kor­kea­kou­lu­jen käyt­töön. Pro­jek­tin lop­pu­vai­hees­sa on val­mis­tel­tu tek­nis­tä doku­men­taa­tio­ta, pro­jek­tis­sa teh­ty­jen raport­tien lis­taus­ta ja ver­sio­tie­do­tet­ta. RAP+ ‑pro­jek­tis­ta jul­kais­tiin lopul­lis­ta jul­kai­sua edel­tä­vä 3.0RC1-versio 11.2.2021. Lopul­li­nen ver­sio tul­laan jul­kai­se­maan vii­mei­sen omis­ta­jien teke­män tes­tauk­sen jäl­keen.

P+ ‑osa­pro­jek­tin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­ja lisä­ke­hi­tys­töi­tä teh­dään ja nii­den tes­taus on alka­mas­sa.

Kon­sor­tion jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­vis­ta kehit­tä­mis­koh­teis­ta koot­tu ensim­mäi­nen kehi­tys­pa­ket­tien pro­jek­ti KP‑1 ete­nee. Noin puo­let kehi­tys­pa­ke­tin tike­teis­tä on työn alla. Tes­taus on käyn­nis­ty­nyt hyvin. Se tulee jat­ku­maan pidem­mäl­le kevää­seen, kun­nes kaik­ki kehi­tys­ti­ke­tit saa­daan toteu­tet­tua. Kehi­tys­työ­tä teh­dään edel­leen rin­nak­kain mui­den käyn­nis­sä ole­vien hank­kei­den kans­sa.

Lap­pien yhteis­käyt­to­mi­nai­suu­den ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki ‑asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mi­nen Pep­pi-kon­sor­tion jake­lus­sa ole­vaan läh­de­koo­diin jat­kuu asias­ta teh­dyn koo­di­kat­sel­moin­nin jäl­keen. Työ on käyn­nis­tet­ty yhdis­tä­mi­sen ja sen jäl­keen teh­tä­vän tes­tauk­sen suun­nit­te­lul­la. Tes­tauk­sen suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta teh­dään yhteis­työs­sä omi­nai­suu­det toteut­ta­nei­den kor­kea­kou­lu­jen kans­sa.

MAKSULLINEN‑1 ‑kehi­tys­pa­ke­tin toteu­tus ete­nee. Työn yhtey­des­sä tar­kas­tel­laan ja pyri­tään kehit­tä­mään edel­leen moduu­lin taus­tal­la ole­via tek­ni­siä linjauksia.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­män pää­tök­sel­lä käyn­nis­te­tään seu­raa­vien tee­ma­ryh­mis­sä val­mis­tel­tu­jen KP‑2 ‑kehi­tys­pa­ket­tien han­kin­ta­me­net­te­ly. Lisäk­si pää­tet­tiin tukea tee­ma­ryh­mien työs­ken­te­lyä koor­di­naa­tio­tuel­la. Ohjaus­ryh­män anta­mien raa­mien lisäk­si tuen sisäl­tö tulee perus­tu­maan ryh­mil­lä ole­viin tarpeisiin.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Ryh­män työs­ken­te­lyn pää­pai­no on ollut menos­sa ole­vien usei­den pääl­lek­käis­ten kehi­tys­hank­kei­den asioi­den käsit­te­lys­sä ja yhteen­so­vit­ta­mi­ses­sa. Lisäk­si ryh­mäs­sä on kes­kus­tel­tu muis­ta esil­le nos­te­tuis­ta ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, esi­mer­kik­si tee­ma­ryh­mil­le annet­ta­van koor­di­naa­tio­tuen toteu­tuk­ses­ta.

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin RAP+ ‑lop­pu­tes­tauk­sen ja Pepis­tä teh­dyn regres­sio­tes­tauk­sen tes­taa­jien anta­mia palaut­tei­ta. Nii­den mukaan tes­taus oli toi­mi­nut koko­nai­suu­des­saan hyvin. Tes­taus­työ­ka­lut Jira ja XRay koet­tiin hyvi­nä ja moni­puo­li­si­na työ­ka­lui­na. Tes­taa­jil­ta saa­tiin myös palau­tet­ta: uusien käy­tän­tö­jen luo­mi­nen osit­tain len­nos­ta oli aiheut­ta­nut osin epä­sel­viä tilan­tei­ta, pro­ses­sin yksi­tyis­koh­tien ja työ­ka­lu­jen käy­tön omak­su­mi­nen ja opet­te­lu oli­vat aikaa vie­viä. Tes­taus­oh­jeet ja kou­lu­tuk­set oli­vat olleet hyö­dyl­li­siä. Tes­tauskli­ni­kat ja Team­sin tes­taus­ka­na­van käyt­tö sai­vat pal­jon kii­tos­ta. Näi­tä hyväk­si havait­tu­ja käy­tän­tö­jä on pää­tet­ty jat­kaa myös tule­vis­sa tes­tauk­sis­sa. Saa­dun palaut­teen perus­teel­la käy­tän­tö­jä myös kehi­te­tään tar­peen mukaan kul­loin­kin menos­sa ole­vaan työ­hön sopivaksi.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti menos­sa ole­viin kehi­tys­hank­kei­siin. Meneil­lään ole­va laa­ja kehi­tys­työ poh­jau­tuu yhdes­sä teke­mi­seen, esil­le tul­lei­den sel­vi­tet­tä­vien asioi­den rat­kai­suun ja teh­ty­jen kehi­tys­töi­den tulos­ten tes­tauk­seen. Tätä työ­tä teh­dään tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa, päi­vit­täin eri hank­kei­den ja pro­jek­tien yhtey­des­sä ja Team­sin yhtei­sil­lä alus­toil­la.

OPI- ja TOT­SU-ryh­mät etsi­vät puheen­joh­ta­jia. Teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­maan vara­pu­heen­joh­ta­jil­le.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen ver­sio 1.1.3 jul­kais­tiin 10.2.2021. Päi­vi­tys sisäl­tää Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­liin tähän men­nes­sä teh­dyt uudet omi­nai­suu­det ja korjaukset.

Vies­tin­tä

Pep­pi-kon­sor­tion wiki-sivuil­le on teh­ty joi­ta­kin uudis­tuk­sia. Jat­kos­sa etusi­vul­le nos­te­taan tie­dot vii­mei­sim­mis­tä ver­sio­jul­kai­suis­ta ja uuti­sis­ta. Kon­sor­tio­työs­ken­te­lyyn liit­ty­vät sivut löy­ty­vät jat­kos­sa omas­ta osios­taan. Lisäk­si eri vai­heis­sa ole­vien kehi­tys­hank­kei­den tie­to­ja on jao­tel­tu. Val­miit ver­sio­jul­kai­sut, toteu­tus­pro­jek­tit ja suun­nit­teil­la ole­vat kehi­tys­pro­jek­tit muo­dos­ta­vat kukin oman koko­nai­suu­den työs­ken­te­lyn sel­keyt­tä­mi­sek­si.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi