search expand

Uutis­kir­je 11/2021

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­taus on edel­leen jat­ku­nut kon­sor­tion tes­tiym­pä­ris­töis­sä. Tes­tauk­sis­sa havait­tu­ja vir­hei­tä on kor­jat­tu ja sen jäl­keen on teh­ty uudel­leen tes­tia­jo­ja. Kor­jaus­ta odot­ta­via koh­tei­ta on vie­lä lukui­sia. Ver­sion jul­kai­su tul­lee ajoit­tu­maan lop­pu­vuo­teen.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ jat­kuu. MAKSULLINEN‑1 ‑kehi­tys­pa­ke­tis­ta ja alus­ta­kor­jauk­sis­ta val­mis­tu­neet osiot on asen­net­tu tes­tiym­pä­ris­töön tes­taus­ta var­ten. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työn ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta kon­sor­tion wiki-sivuil­la.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten toteu­tus on pääs­syt vauh­tiin. Mää­rit­te­ly­jä on vie­lä tar­ken­net­tu tar­vit­ta­vil­ta osin. Kor­jaus­koh­tei­ta on tun­nis­tet­tu yhteen­sä 54, jois­ta käyn­nis­sä 8 ja 5 tes­taus­vai­hees­sa. Osa kor­jaus­koh­teis­ta on hyvin laa­jo­ja, ja nii­den edis­ty­mi­nen vie aikaa. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on päi­vi­tet­ty teh­dyn ete­ne­mis­suun­ni­tel­man mukai­sek­si. Kor­kea­kou­lut voi­vat käyt­tää Opis­ke­li­jan työ­pöy­däs­tä teh­tyä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­tet­ta oman saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen­sa poh­ja­na, se löy­tyy Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vul­ta Ohjeet ja doku­men­tit. Ruot­sin­kie­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on myös jul­kais­tu Ohjeet ja doku­men­tit ‑sivul­la.

Työs­ken­te­ly Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työn ulko­puo­lel­le rajau­tu­nei­den monior­ga­ni­saa­tio­toi­min­nal­li­suuk­sien paris­sa on vii­meis­tel­ty niil­tä osin kuin kor­jauk­sia oli mää­ri­tel­ty teh­tä­väk­si ennen Lapin yli­opis­ton tuo­tan­to­käyt­töön­ot­toa. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vät vie­lä toteut­ta­mat­to­mat P+ ‑lisä­työt ja Elas­tic-indek­soin­ti­jär­jes­tel­män pro­jek­ti odot­ta­vat Pepin 4.1 ver­sion etenemistä.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä kokoon­tui mar­ras­kuus­sa. Kokouk­sen asia­lis­tal­la oli ajan­koh­tais- ja talous­kat­sauk­sen lisäk­si CSC:n asian­tun­ti­ja­työn ja yhteis­työn kehit­tä­mi­nen entis­tä­kin pit­kä­jän­tei­sem­mäk­si. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin myös stra­te­gia­työ­tä ja Pepin kehit­tä­mi­sen tule­vai­suu­teen liit­ty­viä asioita.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin mar­ras­kuus­sa meneil­lään ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta, toteu­tus­pro­jek­tien takuu­kor­jauk­sia, tee­ma­ryh­mien itsear­vioin­tia, OKMn tie­don­ke­rui­den laa­jen­nuk­sen edel­lyt­tä­mää kehi­tys­tar­vet­ta sekä Pep­pi-Exam-Pep­pi ‑raja­pin­nan asi­aa. Puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tiin itsear­vioin­nis­ta ja ryh­mis­tä esil­le nos­tet­tu­ja ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Lisäk­si käsi­tel­tiin Pepin kehit­tä­mis­tä ja tule­vai­suu­den haasteita.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti Pep­pi 4.1 ver­sioon joh­ta­van super­mer­gen tes­tauk­seen. Ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. OPO-ryh­mään hae­taan uut­ta vara­pu­heen­joh­ta­jaa 1.12.2021 alkaen. Teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään ole­maan yhtey­des­sä ryh­män puheen­joh­ta­jaan sähköpostitse.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­pi-yhtei­sö kokoon­tuu 20–21.1.2022 Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vil­le Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le. Päi­vien aika­tau­lu ja ohjel­ma on jul­kais­tu sekä net­ti­si­vul­le https://www.peppi-konsortio.fi/peppi-kehittajapaivat-2022/ että wikiin. Muu­tok­set ohjel­maan ovat vie­lä mah­dol­li­sia. Päi­vien key­no­te-puheen­vuo­ron aihee­na on teko­ä­ly. Ohjel­maan tulee sisäl­ty­mään myös teko­ä­lyyn liit­ty­vien käy­tän­nön toteu­tus­ten esit­te­ly­jä. Toi­se­na pää­ai­hee­na on Digi­vi­sio. Lisäk­si tar­kas­tel­laan MyDa­taa käy­tän­nön esi­mer­kein. Kon­sor­tion toi­mi­jat kokoon­tu­vat fyy­si­ses­ti pit­käs­tä aikaa, aika­tau­lus­sa on väl­jyyt­tä myös koh­taa­mi­sil­le ja ver­kos­toi­tu­mi­sel­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa 29.11.2021 ja päät­tyy 7.1.2022. Kon­sor­tion jäse­net ilmoit­tau­tu­vat wikis­tä löy­ty­väl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la. Mui­ta kon­sor­tios­ta ja osal­lis­tu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään ole­maan ilmoit­tau­tu­mi­s­asiois­sa yhtey­des­sä toi­min­nan­joh­ta­jaan, tuomas.orama(at)metropolia.fi. Ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Vies­tin­tä

Yli­opis­to­jen käyt­töö­no­tot ovat suju­neet niil­le ase­tet­tu­jen aika­tau­lu­jen mukaan. Mar­ras­kuus­sa Pepin käyt­töön­ot­to­ja ovat teh­neet Lapin, Vaa­san ja Oulun yli­opis­tot. Itä-Suo­men yli­opis­ton käyt­töön­ot­to ajoit­tuu vii­kol­le 48.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi