search expand

Uutis­kir­je 1/2022

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­taus ja uusin­ta­tes­tia­jo­jen teke­mi­nen on jat­ku­nut tam­mi­kuus­sa. Kor­jaus­ta odot­ta­via tes­tia­jo­ja on saa­tu sul­jet­tua, ja vir­he­ha­vain­to­ja on käsi­tel­ty. Vir­he­ha­vain­to­jen käsit­te­ly on edel­leen kes­ken. Ver­sion jul­kai­su tulee ajoit­tu­maan vuo­den 2022 alkupuoliskolle.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten pro­jek­ti­ryh­mä on kokoon­tu­nut aktii­vi­ses­ti ja saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten tes­taus on aloi­tet­tu. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vät vie­lä toteut­ta­mat­to­mat P+ lisä­työt odot­ta­vat Pepin 4.1 ver­sion ete­ne­mis­tä. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ on jat­ku­nut. Kon­sor­tion työs­ken­te­lys­sä muka­na ole­vat voi­vat seu­ra­ta kehi­tys­töi­den ete­ne­mis­tä kon­sor­tion wiki-sivuil­la. Pepin tie­to­tur­va-audi­toin­tia toteu­tet­tiin vuo­den­vaih­teen molem­min puolin.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä kokoon­tui tam­mi­kuus­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin Pepin kehit­tä­mi­sen tule­vai­suu­teen liit­ty­viä asioi­ta ja ver­sion­hal­lin­nan kehit­tä­mis­tä. Kokouk­ses­sa käy­tiin läpi myös kon­sor­tion toi­min­nan ja talou­den tilannekatsaukset.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin meneil­lään ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kevään aika­na tule­via hen­ki­lö­muu­tok­sia. Kokouk­ses­sa käy­tiin läpi kor­kea­kou­luil­le tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta teh­tyä Opin­to­pol­ku-Pep­pi kyse­lyä ja kyse­ly­suun­ni­tel­mis­ta ei tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen osalta.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien tam­mi­kuun kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tai­sia tee­ma­ryh­mis­tä esil­le nos­tet­tu­ja asioi­ta, Pepin ohjei­den uudis­tus­ta ja ver­sion­hal­lin­nan kehittämistä.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­sä on suun­ni­tel­tu vuo­den 2022 toi­min­taa. Lisäk­si tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti meneil­lään ole­viin toteu­tus­pro­jek­tei­hin ja nii­den kehi­ty­sai­hei­den tes­tauk­seen. Ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta, esi­mer­kik­si ris­tii­no­pis­ke­lun toi­min­to­ja. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. OPI-ryh­mäs­sä pää­tet­tiin käsi­tel­lä VIR­TA-rapor­tin tar­vit­se­mia muu­tok­sia eril­li­ses­sä ryh­mäs­sä, jos­sa on edus­ta­jia sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lu- että yli­opis­to­puo­lel­ta. OPO-ryh­män puheen­joh­ta­ja­na toi­mii tois­tai­sek­si Mar­jaa­na Han­ki CSCltä.

Vir­ta-rapor­tis­ta jul­kais­tiin vie­lä kuun lop­pu­het­kil­lä uusi ver­sio Pepin 3.0‑haaraan.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Tam­mi­kuul­le suun­ni­tel­lut Pep­pi-kon­sor­tion kehit­tä­jä­päi­vät pää­tet­tiin val­lit­se­van ter­veys­tur­val­li­suus­ti­lan­teen vuok­si jät­tää pitä­mät­tä. Tavoit­tee­na on pitää tapah­tu­ma alku­ke­säl­lä 2022.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi