search expand

Uutis­kir­je 5/2022

Kehi­tys­hank­keet

Tal­ven aika­na toteu­te­tut ensim­mäi­set opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­set sisäl­tä­vä Pep­pi-ver­sio 4.2.0 jul­kais­tiin tou­ko­kuus­sa. Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nus­ten kehi­tys­työ jat­kuu kesän aika­na. Asi­aan liit­ty­vät doku­men­tit ja ohjeet löy­ty­vät jat­kos­sa Wikis­tä omal­ta Saavutettavuus-sivulta.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin uusi ver­sio MK‑2.0.0 tul­laan jul­kai­se­maan kesän aika­na. Se liit­tyy kiin­teäs­ti Pepis­tä samaan aikaan jul­kais­ta­vaan ver­sioon 4.3.0 (aiem­min nume­rol­la 4.2.1). Ver­sio tulee mah­dol­lis­ta­maan että kaik­ki mak­sul­li­sen moduu­lin toi­min­not ovat kor­kea­kou­lu­jen käy­tet­tä­vis­sä Pepin 4‑versiossa. Ver­sioi­den sisäl­tä­mät kehi­ty­sai­heet on lis­tat­tu kon­sor­tion Wiki-sivuilla.

Kevään lopuk­si aloi­tet­tiin kii­reel­li­sem­pien tie­to­tur­va­tar­pei­den kehi­ty­sai­hei­den sekä Pepis­sä ja VIR­TA-rapor­tis­sa ilmen­nei­den kriit­tis­ten vir­hei­den kor­jauk­set. Kehi­tys­työ­tä jat­ke­taan kesän yli. Yhdes­sä menos­sa ole­vien opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten kans­sa ne tule­vat muo­dos­ta­maan uuden Pepin ver­sio­jul­kai­sun lop­pu­ke­säs­tä tai alkusyk­sys­tä. Tavoit­tee­na on sisäl­lyt­tää sii­hen myös tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Opin­to­pol­kuin­te­graa­tios­ta luvat­tu kehi­tys­työ. Lisä­tie­toa asias­ta löy­tyy kon­sor­tion Wikistä.

Pepin käyt­tö­oh­jei­den uudis­tus­työ ete­nee. Tee­ma­ryh­mät päi­vit­tä­vät omien vas­tuu­aluei­den­sa ohjei­ta par­hail­laan. Tavoit­tee­na on läpi­ky­dä ja päi­vit­tää van­hat ohjeet vuo­den lop­puun mennessä.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­män tou­ko­kuun kokouk­ses­sa hyväk­syt­tiin pää­tös­esi­tys uudes­ta toi­min­ta­mal­lis­ta, stra­te­gi­sis­ta pain­opis­teis­tä vuo­del­le 2022 ja stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mas­ta vuo­del­le 2023.

Näin ollen kon­sor­tios­sa ote­taan vuo­den 2022 aika­na käyt­töön uusi Pepin ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­li, jos­sa siir­ry­tään pro­jek­ti­läh­töi­ses­tä kehi­tyk­ses­tä ver­sio­läh­töi­seen ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­seen. Uuteen toi­min­ta­mal­liin siir­ry­tään täy­si­pai­noi­ses­ti vuo­den 2023 alkuun men­nes­sä. Uudis­tus­ta tul­laan esit­te­le­mään Pep­pi-päi­vil­lä ja sii­tä tul­laan vies­ti­mään laa­jas­ti syk­syn 2022 aika­na kon­sor­tios­sa. Siir­ty­mä­kau­den aika­na ja ensim­mäi­sil­lä kehi­tys­kier­rok­sil­la arvioi­daan suun­ni­tel­tua toi­min­ta­mal­lia, ja sitä kehi­te­tään arvioin­tien perus­teel­la. Ohjaus­ryh­män kokouk­ses­sa hyväk­syt­tiin stra­te­gi­set pain­opis­teet, jot­ka ohjaa­vat vuo­den 2022 ver­sio­ke­hi­tys­tä. Lisäk­si pää­tet­tiin stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man val­mis­te­lus­ta vuo­del­le 2023, työ­tä tul­laan teke­mään uuden toi­min­nan­joh­ta­jan kanssa.

Lisäk­si käsi­tel­tiin kon­sor­tion ajan­koh­tai­sia asioi­ta, mm. CSCn kon­sor­tiol­le teke­mää asian­tun­ti­ja­työ­tä, Pep­pi-päi­viä, talous­asioi­ta ja uuden toi­min­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­tia. Toi­min­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti on vie­lä kesken.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Ryh­män kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tais­ten Pepin kehi­tys­hank­kei­den, toi­min­ta­mal­lin uudis­tuk­sen ja Pep­pi-päi­vien lisäk­si yhteis­työ­tä Digi­vi­sio-hank­keen kans­sa. Ryh­mäs­sä käy­tiin läpi tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien val­mis­te­le­ma uuden toi­min­ta­mal­lin vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti ja ver­sio­ke­hi­tyk­sen road­map, joka sisäl­tää siir­ty­mä­ajan tietoa.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­ses­sa ajan­koh­tai­si­na asioi­na puhut­ti­vat edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si mm. ris­tii­no­pis­ke­lun käyttöönotto.

Tee­ma­ryh­mät

Kokouk­sis­sa kes­kus­tel­tiin tou­ko­kuus­sa ryh­miä kos­ket­ta­vis­ta ajan­koh­tais­ta kysy­myk­sis­tä vas­tuu­aluei­den mukaan, Pepin 4‑versioon liit­ty­vis­tä asiois­ta, ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­ta, Pepin kehi­ty­sai­heis­ta ja uudes­ta ver­sio­ke­hi­tyk­sen toimintamallista. 

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vil­le on päät­ty­nyt. Kesä­kuus­sa 15–16.6. yli 200 kon­sor­tio­lais­ta tai Pepis­tä kiin­nos­tu­nut­ta hen­ki­löä tulee kokoon­tu­maan Pepin mer­keis­sä. Val­tao­sa on ilmoit­ta­nut tule­van­sa pai­kan pääl­le Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le. Päi­vien ohjel­ma löy­tyy Wikis­tä ja net­ti­si­vuil­ta Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät. Sivuil­ta löy­tyy myös ohjeet jälki-ilmoittautumiseen.

Luvas­sa on mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja ja mah­dol­li­suus käy­dä kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta kuten teko­ä­lys­tä ja Dig­vi­sios­ta. Key­no­te-puheen­vuo­ron lisäk­si pysäh­dy­tään teko­ä­lyn ääreen parin eri case-esi­mer­kin näkö­kul­mas­ta. Toi­se­na pää­ai­hee­na tar­kas­tel­laan, miten Digi­vi­sion ete­ne­mi­nen vai­kut­taa Peppiin.

Pep­pi osa­na opis­ke­li­joi­den säh­köis­tä pal­ve­lua tar­jo­aa kat­sauk­sen sii­hen mitä uusit­tu AHOT ja sen myö­tä Emrex tuo­vat opis­ke­li­jal­le. Ohjel­mas­sa on tie­ten­kin myös kat­saus Pep­pi-kon­sor­tios­sa par­hail­laan meneil­lään ole­viin kehi­tys­töi­hin, ja sit­ten kään­ne­tään kat­sei­ta tule­vaan uuden ver­sio­ke­hi­tys­mal­lin mer­keis­sä. Lisäk­si kuul­laan yli­opis­to­jen Pepin käyt­töön­ot­to­ko­ke­muk­sis­ta luku­vuo­den var­rel­ta. Samal­la tul­laan tutuik­si näi­den uudem­pien kon­sor­tio­lais­ten kans­sa. Tee­ma­ryh­mien tapaa­mi­sis­sa ryh­mä­läi­set tapaa­vat pit­käs­tä aikaa kas­vok­kain. Päi­vien paras­ta antia ovat­kin koh­taa­mi­set ohjel­man puit­teis­sa ja tauoil­la — näin yhtei­nen arki­työm­me ver­kon väli­tyk­sel­lä on tutum­paa. Ter­ve­tu­loa kaik­ki mukaan Pepin merkeissä!

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kanava.

Uutis­kir­je jul­kais­taan kon­sor­tion www-sivuil­la ja jäsen­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sel­lä Wiki-työs­ken­te­ly­alu­eel­la, Työs­ken­te­ly­alu­eet jäse­nil­le. Kon­sor­tion Wikis­sä jul­kais­ta­vas­sa ver­sios­sa voi olla Wiki- tai Jira­lin­ki­tyk­siä käsi­tel­ty­jen asioi­den tuek­si ja tie­don­haun hel­pot­ta­mi­sek­si, kir­jau­du sisään

Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi