search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 15–16.6.2022

Vii­mei­sin päi­vi­tys 3.6.2022

Kak­si­päi­väi­set Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la, osoit­tees­sa Myl­ly­pu­ron­tie 1.

Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan on päät­ty­nyt. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta Pep­pi-kon­sor­tion oppilaitosjäsenille.

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta peppi-hallinto@lists.metropolia.fi

Aika­tau­lu ja ohjelma

Ohjel­ma­muu­tok­set mahdollisia

Kes­ki­viik­ko 15.6.2022

10.00 — 11.30 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lounas 
Ilmoit­tau­du, ver­kos­toi­du ja nau­ti lou­nas! Lou­nas tar­jol­la 10.30 alkaen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen A‑talon sisään­käyn­nin yhtey­des­sä. Lou­nas Sodex­ho Myllypuro
 
11.30 — 11.35 Käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jen info
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
11.35 — 11.45 Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan terveiset
Vt. Toi­min­nan­joh­ta­ja Kim­mo Nik­ka­nen, Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
11.45 — 12.00 Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vien avaus ja ter­ve­tu­loa Met­ro­po­lian kampukselle
Reh­to­ri Riit­ta Kon­ko­la, Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
12.00 — 12.45 Key­no­te, Tekoäly
FT Har­ri Keta­mo, Hea­dAI Oy
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
12.45 — 13.30 Miten Pep­pi-arki sujuu? Yli­opis­to­jen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia
San­na Waris, Oulun yli­opis­to ja Mik­ko Aras­maa, Turun yli­opis­to. Haas­tat­te­li­ja Mar­jaa­na Han­ki, CSC
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
13.30 — 14.00 Vir­kis­täy­dy kupil­li­sel­la kah­via ja tapaa kollegoitasi

Sodex­ho Myllypuro

14.00 — 15.30 Tee­ma­ryh­mien tapaa­mi­set
Tee­ma­ryh­mät siir­ty­vät eril­li­siin tiloi­hin Myl­ly­pu­ron kampuksella

15.30 — 16.30 Tee­ma­ryh­mien kuu­lu­mi­set
Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat käy­vät läpi ryh­mien kuu­lu­mi­sia
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010

 
16.30 — 18.30 Omaa aikaa majoit­tu­mi­seen ja iltavalmisteluihin
 
18.30 — 21.30 Iltaoh­jel­ma ruo­kai­lun ja taus­ta­musii­kin merkeissä
Ver­kos­toi­du, nau­ti ruo­as­ta ja musiikista.

Myl­ly­pu­ron ravin­to­la­sa­li, Sodex­ho Myllypuro

 

Tors­tai 16.6.2022

9.00 — 9.30 Pep­pi-kon­sor­tios­sa tapah­tuu
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
CSCn asian­tun­ti­ja-apu Pep­pi-kon­sor­tiol­le, toi­mi­joi­den esittely
  • Opin­to­pol­ku, Mar­jaa­na Hanki
  • Käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus, Mar­jaa­na Hanki
  • Saa­vu­tet­ta­vuus­pro­jek­tin ete­ne­mi­nen, Rii­na Keto-Tokoi
Tie­to­tur­va-audi­toin­nin tulok­set ja toi­men­pi­teet, Jar­mo Sorvari
 
9.30 — 10.30 Pepin kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­li ja roadmap
Pep­pi-kehit­tä­mi­ses­sä muka­na ole­vat asian­tun­ti­jat eri organisaatioista.
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
10.30 — 11.00 Jaloit­te­le ja vir­kis­täy­dy kupil­li­sel­la kahvia

Sodex­ho Myllypuro

11.00 — 11.45 Pep­pi osa­na opis­ke­li­joi­den säh­köis­tä pal­ve­lua (AHOT, Emrex)
Tapio Ekholm, Met­ro­po­lia ja Max Lai­ho­nen, CSC
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010

 
11.45 — 12.30 Tekoäly
case Met­ro­po­lia OMA goes AI — Teko­ä­lyä hyö­dyn­tä­vä OMA
case Lau­rea — Kes­tä­vä minä
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
12.30 — 13.30 Lounas
Sodex­ho Myllypuro
 
13.30 — 14.45 Digi­vi­sio 2030 — Digi­vi­sion ete­ne­mi­sen vai­ku­tus Peppiin
Digi­vi­sio 2030 ‑hank­keen edustaja
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
14.45 — 15.00 Yhteen­ve­to Peppi-kehittäjäpäivistä
Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja, Jyr­ki Lai­ti­nen, Oulun ammattikorkeakoulu
Met­ro­po­lia-sali, MPA1010
 
15.00 Tur­val­lis­ta kotimatkaa!

Etäyh­teys

Ilmoit­tau­tu­neil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä osaan kehit­tä­jä­päi­vien ohjel­mas­ta. Zoom-link­ki Met­ro­po­lia-salis­sa jär­jes­tet­tä­vään ohjel­maan lähe­te­tään osal­lis­tu­jil­le ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat jär­jes­tä­vät ryh­mä­ta­paa­mis­ten etäyh­tey­det ryh­mis­sä ole­vien käy­tän­tei­den mukai­ses­ti. Päi­vien ohjel­mis­ta ei teh­dä tallenteita.

Ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!