search expand

Uutis­kir­je 4/2022

Kehi­tys­hank­keet

Tal­ven aika­na toteu­tet­tu­jen opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten audi­toin­ti ulko­puo­li­sen audi­toi­jan toi­mes­ta on toteu­tet­tu huh­ti­kuus­sa. Sen havain­to­jen käsit­te­lyn jäl­keen jul­kais­taan ensim­mäi­nen osuus saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­sis­ta tou­ko­kuus­sa Pepin 4.2 versioon.

Kon­sor­tion työs­ken­te­lys­sä muka­na ole­vat voi­vat seu­ra­ta mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ­tä kon­sor­tion wiki-sivuil­la. Kehi­tys­työn tulok­sia ollaan jul­kai­se­mas­sa Pepin ver­sioon 4.2.1. Edel­li­sen uutis­kir­jeen tie­dois­ta poi­ke­ten ver­sio 1.1.6 jul­kais­tiin vas­ta huh­ti­kuun lopus­sa. Ver­sioi­den sisäl­tä­mät asiat löy­ty­vät kon­sor­tion wikisivuilta.

Pepin tie­to­tur­va-audi­toin­nin havain­nois­ta val­mis­tel­lut heti ensim­mäi­sek­si työn alle otet­ta­vat kehi­ty­sai­heet ovat val­mis­tu­neet. Nii­den kehi­tys­työn aloi­tus­ta on edis­tet­ty. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vien P+ lisä­töi­den ja ver­sios­ta 4.1 jää­nei­den, myö­hem­min toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­jen, vir­he­ha­vain­to­jen käsit­te­lyä on myös­kin edistetty.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­män huh­ti­kuun kokouk­ses­sa asioi­na oli­vat mm. kon­sor­tion tilan­ne­kat­saus, saa­vu­tet­ta­vuus ja Digi­vi­sio. Kokouk­ses­sa käsi­tel­lyn Pepin ver­sio­ke­hi­tys­mal­lin uudis­tuk­sen käsit­te­lyä jat­ke­taan tou­ko­kuun kokouksessa.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin Pepin ver­sio­ke­hi­tys­mal­lin uudis­tuk­ses­ta, jota oli myös käsi­tel­ty ohjaus­ryh­mäs­sä. Samal­la käy­tiin läpi sii­hen liit­tyen stra­te­gis­ten pain­opis­tei­den esi­tys­tä. Sovit­tiin, että ohjaus­ryh­män pyy­tä­mä uuden kehi­tys­mal­lin vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti teh­dään tee­ma­ryh­mien puhee­noh­ta­jien työkokouksessa .

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­ses­sa käy­tiin uuden ver­sio­ke­hi­tys­mal­lin lisäk­si kes­kus­te­lua Pepin 4‑version käyt­töön­ot­toi­hin liit­tyen. Lisäk­si ajan­koh­tai­si­na asioi­na puhut­ti­vat mm. käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus, ris­tii­no­pis­ke­lun käyt­töö­no­tot ja muu­tok­set VUO­SI-ryh­män puheenjohtajuuksissa.

Tee­ma­ryh­mät

Kokouk­sis­sa on kes­kus­tel­tu mm. Pepin ver­sioon 4.1 liit­ty­vis­tä asiois­ta, uudes­ta ver­sio­ke­hi­tys­mal­lis­ta, tee­ma­ryh­mä­koh­tai­ses­ti eri­lai­sis­ta aihea­luei­den ajan­koh­tai­sis­ta kysy­myk­sis­tä, ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­lun ryh­mäs­tä ja käyt­tö­oh­je­uu­dis­tuk­ses­ta. Tek­ni­nen ryh­mä suun­nit­te­lee lop­pu­ke­sään CodeCam­pia. Sen ilmoit­tau­tu­mi­set tul­laan kerää­mään tou­ko-kesä­kuun aika­na. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alueella.

Pep­pi-Opin­to­pol­ku-yhtey­den kehi­tys­työ on tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen osal­ta mää­rit­te­ly­vai­hees­sa. Ensi­vai­hees­sa on tavoit­tee­na saa­vut­taa jär­jes­tel­mien väli­ses­sä yhtey­des­sä sama tilan­ne kuin ennen Opin­to­po­lus­sa teh­ty­jä uudis­tuk­sia. Tavoit­tee­na on saa­da tämä ensi­vai­heen kehi­tys­työ val­miik­si alkusyk­syyn men­nes­sä, jot­ta kevään 2023 yhteis­haun tie­dot voi­daan siir­tää inte­graa­tio­ta hyö­dyn­täen. Uuden Opin­to­po­lun tut­kin­toon joh­ta­mat­to­man kou­lu­tuk­sen tal­len­nus­ra­ja­pin­ta­työ on OPHs­sa vie­lä kes­ken. OPHn kans­sa on käy­ty kes­kus­te­lu­ja tilan­tees­ta ja ete­ne­mi­ses­tä. Kon­sor­tion työ­ryh­mä tekee enna­koi­va­na työ­nä mää­rit­te­ly­työ­tä, jot­ta Pepin pään tie­dot ovat saa­ta­vil­la sii­nä vai­hees­sa kun Opin­to­po­lus­ta saa­daan raja­pin­ta­tie­dot ja inte­graa­tioon liit­ty­vää työ­tä voi­daan aloittaa.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lun Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la kesä­kuus­sa. Ohjel­ma löy­tyy kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta ja net­ti­si­vuil­ta Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 15.–16.6.2022.

Luvas­sa on mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja ja mah­dol­li­suus käy­dä kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta kuten teko­ä­lys­tä ja Dig­vi­sios­ta. Key­no­te-puheen­vuo­ron lisäk­si pysäh­dy­tään teko­ä­lyn ääreen parin eri case-esi­mer­kin näkö­kul­mas­ta. Toi­se­na pää­ai­hee­na tar­kas­tel­laan, miten Digi­vi­sion ete­ne­mi­nen vai­kut­taa Peppiin.

Pep­pi osa­na opis­ke­li­joi­den säh­köis­tä pal­ve­lua tar­jo­aa kat­sauk­sen sii­hen mitä uusit­tu AHOT ja sen myö­tä Emrex tuo­vat opis­ke­li­jal­le. Ohjel­mas­sa on tie­ten­kin myös kat­saus Pep­pi-kon­sor­tios­sa par­hail­laan meneil­lään ole­viin kehi­tys­töi­hin, ja sit­ten kään­ne­tään kat­sei­ta tule­vaan uuden ver­sio­ke­hi­tys­mal­lin mer­keis­sä. Lisäk­si kuul­laan yli­opis­to­jen Pepin käyt­töön­ot­to­ko­ke­muk­sis­ta luku­vuo­den var­rel­ta. Samal­la tul­laan tutuik­si näi­den uudem­pien kon­sor­tio­lais­ten kans­sa. Tee­ma­ryh­mien tapaa­mi­sis­sa ryh­mä­läi­set tapaa­vat pit­käs­tä aikaa kas­vok­kain. Päi­vien paras­ta antia ovat­kin koh­taa­mi­set ohjel­man puit­teis­sa ja tauoil­la — näin yhtei­nen arki­työm­me ver­kon väli­tyk­sel­lä on tutum­paa. Ter­ve­tu­loa kaik­ki mukaan Pepin merkeissä!

Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka tapah­tu­maan on 2.–23.5.2022. Pep­pi-kon­sor­tion jäse­net ilmoit­tau­tu­vat kon­sor­tion wikis­sä ole­val­la lomak­keel­la. Ilmoit­tau­tu­neil­la on mah­dol­li­suus halu­tes­saan osal­lis­tua myös etäyh­tey­del­lä osaan kehit­tä­jä­päi­vien ohjel­mas­ta. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­ton­ta Pep­pi-kon­sor­tion oppi­lai­tos­jä­se­nil­le. Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat saa­vat tie­toa tapah­tu­mas­ta ja osal­lis­tu­mi­ses­ta osoit­teel­la: peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi.

Vies­tin­tä

Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan paik­ka on edel­leen haus­sa. Haku on avoin­na 8.5 saak­ka. Rek­ry­toin­ti-ilmoi­tus löy­tyy mm. osoit­tees­ta: Toi­min­nan­joh­ta­ja Pep­pi-kon­sor­tion järjestelmäkehitykseen

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi