search expand

Uutis­kir­je 3/2022

Kehi­tys­hank­keet

Pepin ver­sio 4.1 jul­kais­tiin 10.3.2022. Se sisäl­tää Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set. Ver­sion jul­kai­su päät­tää samal­la kaik­ki edel­lä mai­ni­tut toteu­tus­pro­jek­tit. Jul­kai­sun jäl­kei­sel­le ajal­le jäi teh­tä­väk­si 15 vir­he­ha­vain­toa sekä yhteis­käyt­töi­seen suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mään liit­ty­vien pidem­män aika­vä­lin tek­nis­ten rat­kai­su­jen lin­jaa­mi­nen ja toteut­ta­mi­nen. Näi­den toteu­tuk­sen tark­ka ajan­koh­ta ei ole vie­lä tie­dos­sa.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten tes­taus on eden­nyt. Par­hail­laan tes­tat­ta­va­na ole­vat kor­jaus­koh­teet jul­kais­taan Pepin 4.2 ver­sioon ja loput myö­hem­min. Ver­sion 4.2. saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­ti ulko­puo­li­sen audi­toi­jan toi­mes­ta aloi­te­taan huh­ti­kuus­sa. Laa­jo­jen, tek­nis­tä rat­kai­sua vaa­ti­vien kor­jaus­koh­tei­den osal­ta sel­vi­te­tään toteu­tus­jär­jes­tys­tä ja ‑koko­nai­suut­ta siten, että saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nuk­sia saa­tai­siin jul­kais­tua mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti sekä jous­ta­vas­ti. Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teet on päi­vi­tet­ty ja alku­pe­räi­nen saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on lisät­ty kon­sor­tio­lais­ten saa­ta­vil­le wikiin. Saa­vu­tet­ta­vuusau­di­toin­nin yhtey­des­sä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teet suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si päi­vi­te­tään uudes­taan.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ on jat­ku­nut. Kon­sor­tion työs­ken­te­lys­sä muka­na ole­vat voi­vat seu­ra­ta kehi­tys­töi­den ete­ne­mis­tä kon­sor­tion wiki-sivuil­la. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen kehi­tys­työn tulok­sia ollaan jul­kai­se­mas­sa ver­sioon 4.2.1.

Pepin tie­to­tur­va-audi­toin­nis­ta on saa­tu raport­ti. Havain­nois­ta on val­mis­tel­tu kehi­ty­sai­hei­ta. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vien P+ lisä­töi­den aloi­tusa­jan­koh­ta ei ole vie­lä tie­dos­sa. Nämä ja Elas­tic­Search-indek­soin­ti­kir­jas­ton päi­vi­tys­töi­den edis­tä­mi­nen odot­ta­vat myös­kin tar­kem­paa aikataulutusta.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä ei kokoon­tu­nut maaliskuussa.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta. VUO­SI-ryh­mä edis­tää tee­ma­ryh­mien rajat ylit­tä­vän Ris­tii­no­pis­ke­lun työ­ryh­män perus­ta­mis­ta. Käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus­työ on käyn­nis­ty­nyt. Tämän puit­teis­sa teh­tä­vää työ­tä on käsi­tel­ty laa­jas­ti tee­ma­ryh­mis­sä.

Pep­pi-Opin­to­pol­ku-yhtey­den kehi­tys­työ on eden­nyt tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen osal­ta kehi­ty­sai­hei­den kir­joit­ta­mi­seen. Täs­sä vai­hees­sa on tavoit­tee­na saa­vut­taa jär­jes­tel­mien väli­ses­sä yhtey­des­sä sama tilan­ne kuin ennen Opin­to­po­lus­sa teh­ty­jä uudis­tuk­sia. Ei-tut­kin­toon-joh­ta­van kou­lu­tuk­sen osal­ta odo­te­taan Digi­vi­sion kans­sa teh­tä­vää yhteis­työ­tä, joka käyn­nis­tyy huh­ti­kuus­sa.

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä esi­tel­tiin Pepin yllä­pi­to­pro­ses­sis­sa havait­tu­jen vir­hei­den käsit­te­lyn toi­min­ta­ta­po­ja. Hyväk­syt­tiin esi­tys, että jat­kos­sa näi­tä vir­hei­tä käsi­tel­lään yhtei­ses­ti sen ilmoit­ta­jan ja kon­sor­tio­lais­ten kes­ken verk­ko­pa­la­ve­ris­sa. Käsit­te­lyn aluk­si vir­heen ilmoit­ta­ja esit­te­lee ongel­man ja sen jäl­keen asia rat­kais­taan yhdes­sä. Vir­hei­den kor­jaus ete­ni­si ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lin puit­teis­sa.

Pepin ver­sio­ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­mal­lia ollaan uudis­ta­mas­sa. Esi­tys­tä käsi­tel­lään seu­raa­vak­si huh­ti­kuun ohjaus­ryh­män kokouk­ses­sa. Uudis­tuk­sen tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na on siir­tyä yksit­täi­siin toteu­tus­pro­jek­tei­hin poh­jau­tu­vas­ta kehi­tys­työs­tä ver­sio­läh­töi­seen kehi­tys­mal­liin. Täl­lä halu­taan estää jat­kos­sa rin­nak­kain kul­ke­vien kehi­tys­haa­ro­jen syn­ty­mi­nen ja niis­tä aiheu­tu­vat ris­ti­rii­dat sekä lisä­työ. Lisäk­si halu­taan sel­keyt­tää ja nopeut­taa Pepin kehi­tys­työ­tä.

Pepin ver­sion 4.1 kans­sa saman­ai­kai­ses­ti jul­kais­tiin ver­sio 2.3.2 ja mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin ver­sio 1.1.6. Ver­sioi­den sisäl­tä­mät asiat löy­ty­vät kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta.

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lun Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la 15.–16.6.2022. Alus­ta­va ohjel­ma löy­tyy kon­sor­tion wiki­si­vuil­ta ja net­ti­si­vuil­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan alkaa tou­ko­kuus­sa. Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta. Kokouk­sis­sa on kes­kus­tel­tu mm. toi­min­ta­suun­ni­tel­mis­ta, käyt­tö­oh­je­uu­dis­tuk­ses­ta ja ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­lus­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alueella.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi