search expand

Uutis­kir­je 2/2022

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­rin P+ lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP 1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­taus ja uusin­ta­tes­tia­jo­jen teke­mi­nen on jat­ku­nut. Vir­he­ha­vain­to­jen käsit­te­ly on edel­leen kes­ken. Ver­sion jul­kai­su tulee ajoit­tu­maan vuo­den 2022 alkupuoliskolle.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten pro­jek­ti­ryh­mä on kokoon­tu­nut aktii­vi­ses­ti ja saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten tes­taus on eden­nyt. Par­hail­laan tes­tat­ta­va­na ole­vat kehi­ty­sai­heet jul­kais­taan Pepin 4.2 ver­sioon ja loput myö­hem­min. Lop­pu­jen osal­ta poh­di­taan mikä on paras toteu­tus­jär­jes­tys ja ‑koko­nai­suus siten, että saa­vu­tet­ta­vuus­pa­ran­nuk­sia saa­tai­siin jul­kais­tua mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vät vie­lä toteut­ta­mat­to­mat P+ lisä­työt odot­ta­vat Pepin 4.1 ver­sion ete­ne­mis­tä. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ on jat­ku­nut. Kon­sor­tion työs­ken­te­lys­sä muka­na ole­vat voi­vat seu­ra­ta kehi­tys­töi­den ete­ne­mis­tä kon­sor­tion wiki-sivuil­la. Pepin tie­to­tur­va-audi­toin­nis­ta on saa­tu raport­ti ja havain­to­jen käsit­te­lyä on aloitettu.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä ei kokoon­tu­nut helmikuussa.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin meneil­lään ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta, käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus­ta, kon­sor­tion tes­tiym­pä­ris­tö­jen asioi­ta ja tee­ma­ryh­mien toimintasuunnitelmia.

Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä on muu­tok­sia, Met­ro­po­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy on päät­tä­nyt käyn­nis­tää Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­nin. Lisä­tie­to­ja: Muu­tok­sia Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä. Vt toi­min­nan­joh­ta­ja­na toi­mii Met­ro­po­lian tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja Kim­mo Nik­ka­nen kun­nes uusi toi­min­nan­joh­ta­ja on valit­tu ja aloit­taa teh­tä­väs­sään. Lisäk­si Vir­ve Pel­to­nie­mi TAM­Kis­ta on lupau­tu­nut hoi­ta­maan joi­ta­kin teh­tä­viä, kuten koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­juu­den väliai­ka­na. Kaik­ki muu ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta jat­kuu ennallaan.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien tam­mi­kuun kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin tee­ma­ryh­mis­tä esil­le nos­tet­tu­ja asioi­ta ja val­mis­tel­tiin asioi­ta koor­di­naa­tio­ryh­män kokous­ta varten.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta. Ryh­mis­sä on käy­ty läpi mm. Pepin käyt­tö­oh­je­uu­dis­tus­ta ja ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­lua. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. OPI-ryh­män puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät siir­tyi­vät CSCn hen­ki­lö­vaih­dok­sen myö­tä Rii­na Keto-Tokoille.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi