search expand

Muu­tok­sia Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan tehtävässä

Met­ro­po­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy on päät­tä­nyt käyn­nis­tää Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan rek­ry­toin­nin. Teh­tä­vää ansiok­kaas­ti usean vuo­den ajan hoi­ta­nut jär­jes­tel­mä­pääl­lik­kö Tuo­mas Ora­ma kes­kit­tyy jat­kos­sa enem­män mui­hin Met­ro­po­lian jär­jes­tel­mä­ke­hi­tys­pro­jek­tei­hin, mut­ta toi­mii kui­ten­kin asian­tun­ti­ja­na myös kon­sor­tion toi­min­nas­sa ja avus­taa uut­ta toi­min­nan­joh­ta­jaa teh­tä­väs­sään. Rek­ry­toin­ti-ilmoi­tus jul­kais­taan maa­lis­kuun alku­puo­lel­la. Välia­jan vt toi­min­nan­joh­ta­ja­na toi­mii Met­ro­po­lian tie­to­hal­lin­to­joh­ta­ja Kim­mo Nik­ka­nen. Lisäk­si Vir­ve Pel­to­nie­mi (Tamk) on lupau­tu­nut hoi­ta­maan joi­ta­kin teh­tä­viä, kuten koor­di­naa­tio­ryh­män puheen­joh­ta­juu­den väliai­ka­na. Kaik­ki muu ope­ra­tii­vi­nen toi­min­ta jat­kuu ennallaan.

Riit­ta Kon­ko­la
Toi­mi­tus­joh­ta­ja — Rehtori