search expand

Uutis­kir­je 12/2021

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­taus ja uusin­ta­tes­tia­jo­jen teke­mi­nen on jat­ku­nut jou­lu­kuus­sa. Kor­jaus­ta odot­ta­via tes­tia­jo­ja on uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­sen het­kel­lä kes­ken 37 (yhteen­sä 307 tes­tia­joa) ja vir­he­ha­vain­to­ja on kes­ken 59 (yhteen­sä 238 havain­toa). Ver­sion jul­kai­su tulee ajoit­tu­maan vuo­den 2022 alkupuoliskolle.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jauk­siin on perus­tet­tu pro­jek­ti, jon­ka pro­jek­ti­ryh­mä on kokoon­tu­nut aktii­vi­ses­ti. Pro­jek­tis­sa on val­mis­tel­tu tes­tausym­pä­ris­tö ja aloi­tet­tu kor­jaus­ten tes­taus. Kor­jaus­koh­tei­ta on 54, jois­ta 14 on tes­tat­ta­va­na. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vät vie­lä toteut­ta­mat­to­mat P+ ‑lisä­työt odot­ta­vat Pepin 4.1 ver­sion ete­ne­mis­tä. Elas­tic-indek­soin­ti­jär­jes­tel­män pro­jek­tis­sa on teh­ty työn­ja­koa ja suun­ni­tel­tu tek­ni­siä rat­kai­su­ja sekä vies­tin­tää. Myös mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ jat­kuu. Kon­sor­tion työs­ken­te­lys­sä muka­na ole­vat voi­vat seu­ra­ta kehi­tys­töi­den ete­ne­mis­tä kon­sor­tion wiki-sivuilla. 

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä ei ole kokoon­tu­nut edel­li­sen uutis­kir­jeen lähet­tä­mi­sen jälkeen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin mar­ras­kuus­sa meneil­lään ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta, Pep­pi-päi­vien tilan­net­ta ja kevään kokous­asioi­ta. Lisäk­si pää­tet­tiin, että OPO-ryh­män puheen­joh­ta­ja­muu­tos­ten vuok­si CSC hoi­taa ryh­män koor­di­naa­tio­tuen kun­nes toi­sin sovi­taan. Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat eivät kokoon­tu­neet työ­ko­kouk­seen joulukuussa.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti meneil­lään ole­viin toteu­tus­pro­jek­tei­hin ja nii­den kehi­ty­sai­hei­den tes­tauk­seen. Ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. Ryh­mis­sä on val­mis­tel­tu pereh­dy­tys­si­vua tee­ma­ryh­mien uusil­le henkilöille.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­pi-yhtei­sö kokoon­tuu 20–21.1.2022 Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vil­le Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le. Tilai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioon ottaen. Päi­vien aika­tau­lu ja ohjel­ma löy­ty­vät sivul­ta https://www.peppi-konsortio.fi/peppi-kehittajapaivat-2022/ ja wikis­tä. Muu­tok­set ohjel­maan ja ovat vie­lä mah­dol­li­sia. Päi­vien key­no­te-puheen­vuo­ron aihee­na on teko­ä­ly. Ohjel­maan tulee sisäl­ty­mään myös teko­ä­lyyn liit­ty­vien käy­tän­nön toteu­tus­ten esit­te­ly­jä. Toi­se­na pää­ai­hee­na on Digi­vi­sio. Lisäk­si tar­kas­tel­laan MyDa­taa käy­tän­nön esi­mer­kein. Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka päät­tyy 7.1.2022. Kon­sor­tion jäse­net ilmoit­tau­tu­vat wikis­tä löy­ty­väl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la. Mui­ta kon­sor­tios­ta ja osal­lis­tu­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään ole­maan ilmoit­tau­tu­mi­s­asiois­sa yhtey­des­sä toi­min­nan­joh­ta­jaan, tuomas.orama(at)metropolia.fi. Ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Vies­tin­tä

Vuo­den 2022 aika­na Pepin käyt­tö laa­je­nee Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lul­la ja Savonia-ammattikorkeakoululla.

Toi­vo­tam­me kai­kil­le uutis­kir­jeen luki­joil­le hyvää jou­lua ja uut­ta vuotta!

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi