search expand

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2022

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2022 jär­jes­te­tään to 20.1. — pe 21.1. Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tilai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioon ottaen.

Ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Aika­tau­lu ja ohjelma

Ohjel­ma­muu­tok­set ovat mahdollisia.

Tors­tai 20.1.2022

10.00 — 11.30 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lou­nas
11.30 — 11.35 Käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jen info
11.35 — 11.45 Päi­vien avaus ja ter­ve­tu­loa Met­ro­po­lian kam­puk­sel­le
11.45 — 12.00 Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan­joh­ta­jan ter­vei­set
12.00 — 12.45 Key­no­te, Teko­ä­ly
12.45 — 13.30 Pep­pi-käyt­töön­ot­to­jen tilan­ne­kat­saus ja koke­muk­sia
13.30 — 14.00 Vir­kis­täy­dy kupil­li­sel­la kah­via ja tapaa kol­le­goi­ta­si
14.00 — 15.30 Tee­ma­ryh­mien tapaa­mi­set, toi­min­ta­suun­ni­tel­mat 2022
15.30 — 16.30 Tee­ma­ryh­mien toi­min­ta­suun­ni­tel­mien esit­te­lyt
16.30 — 18.30 Omaa aikaa majoit­tu­mi­seen ja ilta­val­mis­te­lui­hin
18.30 — 21.30 Iltaoh­jel­ma ruo­kai­lun ja taus­ta­musii­kin mer­keis­sä
21.30 Iltaoh­jel­ma päättyy

Per­jan­tai 21.1.2022

9.00 — 9.45 Digi­vi­sio 2030 — Digi­vi­sion ete­ne­mi­sen vai­ku­tus Pep­piin
9.45 — 10.30 Pep­pi ja MyDa­ta
10.30 — 11.00 Jaloit­te­le ja vir­kis­täy­dy kupil­li­sel­la kah­via
11.00 — 11.45 Pep­pi osa­na opis­ke­li­joi­den säh­köis­tä pal­ve­lua (AHOT, Emrex)
11.45 — 12.30 Teko­ä­ly case-esit­te­ly­jä
12.30 — 13.30 Lou­nas
13.30 — 14.45 Pepin kehit­tä­mi­nen ja Pep­pi-ver­sio 4.1
14.45 — 15.00 Yhteen­ve­to Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vis­tä
15.00 Tur­val­lis­ta kotimatkaa!

Osal­lis­tu­mi­nen ja ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa 29.11.2021 ja päät­tyy 7.1.2022.

Pep­pi-kon­sor­tion jäse­net ilmoit­tau­tu­vat wiki­si­vul­ta (rajat­tu pää­sy vain jäse­nil­le) löy­ty­väl­lä ilmoittautumislomakkeella. 

Muut kon­sor­tios­ta kiin­nos­tu­neet kehit­tä­jät ja toi­mit­ta­jat: kysy lisä­tie­to­ja osal­lis­tu­mi­ses­ta Tuo­mas Ora­mal­ta, tuomas.orama(at)metropolia.fi tai 050 401 3499.

Ter­ve­tu­loa mukaan!