search expand

Uutis­kir­je 9/2020

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ PROJEKTI

RAP+ väli­ver­sio (beta­ver­sio) tes­taus­käyt­töä var­ten jul­kais­tiin 26.8.2020. Aiem­min toteu­tet­tiin ensim­mäi­sen väli­ver­sion mukai­set käyt­tö­oh­jeet, nyt on pää­tet­ty tila­ta toi­mit­ta­jal­ta myös mui­den­kin kehi­tys­pa­ket­tien käyt­tö­oh­jeet. Pro­jek­tis­sa on myös teh­ty saa­vu­tet­ta­vuu­teen liit­ty­vää tek­nis­tä arviointia.

Osa­pro­jek­tien tilanne:

 • RIKE-osa­pro­jek­tin kol­mas kehi­tys­pa­ket­ti on hyväk­syt­ty. Työ jat­kuu lisä­töi­den paris­sa, mm raja­pin­toi­hin siir­ty­vien tie­to­jen täydennyksellä.
 • AHOT-osa­pro­jek­tin kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on eden­nyt hyvin.
 • P+-osaprojektissa seit­se­män­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on alka­nut. Kehi­tys­pa­ket­ti kah­dek­san ja lisä­ke­hi­tys­työt lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta olen­nai­sen tär­kei­den toi­min­nal­li­suuk­sien, kuten opis­ke­li­joi­den valit­se­mi­nen toteu­tus­ten pien­ryh­miin, ovat työn alla.

Lisää tie­toa RAP+ pro­jek­tis­ta: link­ki pro­jek­tin tie­do­tus­si­vul­le.

Varaa jo kalen­te­ris­ta päi­vä 30.10!

RAP+ pro­jek­ti jär­jes­tää pro­jek­tin tuo­tos­ten esit­te­ly­ti­lai­suu­den ver­kos­sa kon­sor­tion jäse­nil­le per­jan­tai­na 30.10 klo 9–14. Kukin osa­pro­jek­ti esit­te­lee toi­min­nal­li­suuk­sia seu­raa­van alus­ta­van aika­tau­lun mukaisesti.

Aika

Ohjel­ma

9–10RIKE-osa­pro­jek­ti
10–11AHOT-osa­pro­jek­ti
11–12Lou­nas­tau­ko
12–14P+ osa­pro­jek­ti

Ris­tii­no­pis­ke­lun pro­ses­si­kaa­vio ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teen esit­te­ly­vi­deot löy­ty­vät wiki-sivul­ta: Ris­tii­no­pis­ke­lu ja Pep­pi (vain jäsenille)

Link­ki esit­te­ly­ti­lai­suu­teen tul­laan jul­kai­se­maan myö­hem­min. Lisä­tie­toa esit­te­lys­tä: RAP+ pro­jek­ti­pääl­lik­kö Emi­lia Tie­tä­väi­nen emilia.tietavainen(at)csc.fi

KP‑1 PROJEKTI

Ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien (KP‑1) toteut­ta­mis­pro­jek­ti on alka­nut. Pro­jek­tin kes­to on puo­li vuot­ta. Pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä toi­mii Anna­ma­ria Aho­nen. Pro­jek­ti­ryh­mäs­sä on muka­na tee­ma­riyh­mien jäse­niä (link­ki­nä tee­ma­ryh­miin mm tes­tauk­sis­sa, kehi­tys­koh­tei­den tar­kis­ta­mi­ses­sa jne), RAP+ pro­jek­tin toi­mi­joi­ta, toteu­tuk­seen valit­tu­jen kah­den eri toi­mit­ta­jay­ri­tyk­sen pro­jek­ti­pääl­li­köi­tä ja mui­ta kehit­tä­mi­koh­tei­den toteu­tuk­seen tar­vit­ta­via asiantuntijoita.

Lisää tie­toa KP‑1 pro­jek­tis­ta: link­ki pro­jek­tin sivuil­le (vain jäsenille)

Kon­sor­tio­ko­kous

Kon­sor­tion jäsen­ko­kous pidet­tiin 18.9. kokouk­seen osal­lis­tui edus­ta­jia 23 kor­kea­kou­lus­ta. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gi­aa ja sii­hen ase­te­tut tavoit­teet näh­tiin oikean suun­tai­si­na. Esi­tyk­set ohjaus­ryh­män kokoon­pa­nos­ta on pyy­det­ty loka­kuun lop­puun mennessä.
 

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä mää­rit­te­li 17.8  kokouk­ses­saan kon­sor­tion stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mal­le eri­tyi­sik­si pain­opis­tea­lueik­si 2021 seu­raa­vat asiat:

 • Käyt­töön­ot­to­jen läpi­vien­ti, yhteis­ten asioi­den edis­tä­mi­nen (2.1)
  Pep­pi-käyt­töön­ot­to­pro­jek­tien tuke­mi­nen uusien jake­lu­ver­sioi­den ja uusien toi­min­nal­li­suuk­sien läpivienneissä.
 • Koko­nais­val­tai­nen ja käyt­tä­jä­läh­töi­nen kou­lu­tuk­sen toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä, johon kyt­ke­tään uusia pal­ve­lui­ta (2.2)
  Käyt­tö­liit­ty­mä­uu­dis­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään mah­dol­li­set esteet ope­roi­da myös mui­den tie­to­kan­ta­poh­jais­ten kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mien sovel­lus­ker­ros­ten (ja tie­to­ra­ken­teen kanssa)
 • Pep­pi-eko­sys­tee­mil­lä toteu­taan kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­tar­peet koko­nai­suu­te­na (2.4)
  Jat­ku­van oppi­mi­sen tar­pei­den huo­mioi­mi­nen Peppi-kehityksessä.
 • Moni­toi­mit­ta­ja­mal­lin vakiin­nut­ta­mi­nen (3.6)
  Moni­toi­mit­ta­ja­mal­lin pro­ses­si­ku­vauk­sen ja ohjei­den sel­kiyt­tä­mi­nen. Tek­ni­sen ryh­män toi­mes­ta ohjeis­tuk­set toi­mit­ta­jil­le ja omis­ta­jan yllä­pi­tä­jil­le sekä ark­ki­teh­tuu­ri­pe­ri­aat­tei­den päivittäminen
 • Hyvin doku­men­toi­tu ympä­ris­tö (3.7)
  Tee­ma­ryh­mis­sä käyt­tö­oh­jeet tar­kis­te­taan ja päi­vi­te­tään, vaa­di­taan tar­jouk­sen ja tilauk­sen mukai­nen doku­men­taa­tio ohjel­ma­toi­mit­ta­jil­ta. Tek­ni­sen ryh­män toi­mes­ta tek­ni­nen doku­men­taa­tio ajan­ta­sais­te­taan ja asen­nus­oh­jei­siin lisä­tään pil­via­lus­tan asennusohje.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­te­ly­jä asioita:

 • RAP+ pro­jek­tin tuo­tos­ten saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­mus­ten toteu­tu­mi­nen var­mis­te­taan ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan suo­rit­ta­mal­la saaa­vu­tet­ta­vuus­tes­tauk­sel­la tar­peel­li­sin osin.
 • Käyn­nis­tet­tiin ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien (KP‑1) toteu­tus­pro­jek­ti. Lisäk­si pää­tet­tiin pojek­ti­pääl­lik­kö sekä ohjaus­ryh­män ja pro­jek­ti­ryh­män kokoonpano.
 • Kon­sor­tion www-sivu­jen meneil­lään ole­va päi­vi­tys­työ val­mis­tuu syys­kuun lop­puun mennessä.
 • Ole­mas­sa ole­vat tee­ma­ryh­mien ver­tais­tuen alu­eet siir­re­tään Team­siin. Sin­ne perus­te­taan alu­eet myös niil­le ryh­mil­le, joil­ta ver­tais­tuen alue on tois­tai­sek­si puuttunut.
 • Jiran kehit­tä­mi­sai­heil­le on lisät­ty oma koh­tan­sa johon jiran tek­jä jat­kos­sa lisää tie­don mihin kon­sor­tion stra­te­gian pain­opis­tee­seen ja tavoit­tee­seen Jira liittyy.
 • Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­nen kehi­tys­pa­ket­ti MAKSULLINEN‑1 on val­mis­tel­tu toteutusvaiheeseen.
 • Pepin raja­pin­to­jen vas­tuul­lis­ta käyt­töä ja hyö­dyn­tä­mis­tä pyy­det­tiin käy­mään läpi tek­ni­sen ryh­män kokouksessa.
 • Pää­tet­tiin teh­dä Pepin vies­tin­näl­lis­ten omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mis­työs­tä esi­tys ohjaus­ryh­mäl­le. Teh­dyt käyt­tö­ta­paus­ku­vauk­set on käy­ty läpi, nii­den yhdis­tä­mi­nen ja koko­nai­suu­den mää­rit­te­ly etenee.
 • Tee­ma­ryh­miä pyy­det­tiin kokoa­maan kil­pai­lu­tus­ta var­ten seu­raa­vat kehi­tys­pa­ke­tit (KP‑2) 16.10. men­nes­sä jot­ta esi­tyk­set voi­daan vie­dä loka­kuun lopus­sa ohjausryhmälle.
 • Ris­tii­no­pis­ke­lu­pal­ve­luun liit­ty­viä Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den esit­te­ly­jä on sovit­tu pidet­tä­väk­si Pep­pi-kon­sor­tio­lai­sil­le 30.10. ja Opin­toa­siain­päi­vil­lä 4.11. Kor­kea­kou­lu­ja ohja­taan hyö­dyn­tä­mään pro­jek­tin esit­te­ly­ai­neis­to­ja omis­sa esit­te­lyis­sä ja perehdytyksissä.

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokous­ten tes­taus­asiois­sa on käy­ty läpi RAP+ lop­pu­tes­taus­ta. Tes­taus tapah­tuu RAP+ pro­jek­tin tes­tausym­pä­ris­tös­sä. Lop­pu­tes­tauk­sen Jira­käy­tän­teet ovat työn alla. Tes­taus­ryh­män kokoon­pa­noa on päi­vi­tet­ty. Tee­ma­ryh­mien tes­tauk­sen vas­tuu­hen­ki­löt toi­mi­vat vies­tin­vie­ji­nä oman tes­taus­ryh­män­sä suun­taan. Tes­taa­jil­le teh­dään kat­ta­vat ohjeet tes­taus­ta var­ten. Tes­taus­päi­vi­nä tulee myös ole­maan päi­vit­täi­nen tuki­mah­dol­li­suus Zoo­mis­sa. Tee­ma­ryh­miä pyy­dett­tiin täy­den­tä­mään ja päi­vit­tä­mään jär­jes­tel­män yleis­ten toi­min­nal­li­suuk­sien regres­sio­tes­tauk­sen poh­jak­si laa­dit­tu­ja ylei­set tes­ti­ta­pauk­set syys­kuun lop­puun mennessä.

Pepin jake­lu­ver­sion täy­den­tä­mi­nen kor­kea­kou­lu­jen Yhteis­käyt­töi­sen suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­män sekä Yksi­lö­ope­tuk­sen ja ohjauk­sen sekä Kol­mi­kie­li­syy­den laa­jen­nuk­sen osal­ta on vii­väs­ty­nyt ohjel­ma­toi­mit­ta­jis­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä. Par­hail­laan teh­dään asi­aan liit­ty­vää tek­ni­sen toteu­tuk­sen kokonaissuunnittelua.

Saa­vu­tet­ta­vuusau­di­toin­ti opet­ta­jan työ­pöy­dän osal­ta on siir­ty­nyt loka­kuul­le. Tes­taus­tu­lok­set ja saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teet suo­mek­si ja englan­nik­si val­mis­tu­vat loka­kuus­sa. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dä englan­nin­kie­li­sen selos­teen aika­tau­lu on edel­leen syyskuu.

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Ryh­män syk­syn aloi­tus­ko­kouk­ses­sa on käy­ty läpi jäse­nis­töä ja työs­ken­te­ly­ta­po­ja. Opin­to­pol­kun raja­pin­ta-asioi­den ja kehi­tys­pa­ket­tien tilan­ne­kat­saus oli­vat myös kokouk­ses­sa käsi­tel­ty­jä asioita.

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Uusi puheen­joh­ta­ja on edel­leen haus­sa. Ryh­mä on kokoon­tu­nut ker­ran, aihei­na oli­vat tes­taus­ryh­män jäse­net, ryh­män edus­ta­ja KP‑1 pro­jek­tis­sa ja seu­raa­van kehi­tys­pa­ke­tin kokoa­mi­nen syk­syn aika­na. Mood­len ver­tais­tuen alu­eel­la on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua esil­le tul­lei­den tar­pei­den mukaan.

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

Syys­kuun kokouk­ses­sa aihee­na oli RAP+-lopputestaukseen liit­ty­viä asioi­ta. Lisäk­si sovit­tiin toi­men­pi­teis­tä OPO‑2 Jiro­jen val­mis­te­le­mi­sek­si. Ryh­mäs­sä esi­tel­tiin HOPS-toi­min­nal­li­suuk­siin teh­tyä kehi­tys­työ­tä, ja mui­ta kor­kea­kou­luis­sa esil­le nous­sei­ta asioita.

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Käy­tiin läpi RES­SU-ryh­män vas­tauk­set tee­ma­ryh­mien itsear­vioin­ti­ky­se­lyyn, ja tar­kas­tet­tiin kokous­käy­tän­tei­tä. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin esil­le nous­sei­ta kehit­tä­mi­sai­hei­ta ja vir­hei­den kor­jauk­sia, sekä raportointiasiaa.

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin tar­ken­nuk­sia Jiro­hin ja esi­tel­ty uusia Jiro­ja. Ver­tais­tuen alu­eel­le tul­lei­ta kes­kus­te­lu­na­loi­tuk­sia otet­tiin sel­vi­tyk­sen alle. Täs­sä­kin ryh­mäs­sä päi­vi­tet­tiin tes­taus­ryh­män jäsenet.

VUOSI — Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

Ryh­män uusi puheen­joh­ta­ja esit­täy­tyi, ja sovit­tiin kokous­käy­tän­teis­tä. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin auki ole­via kehit­tä­mi­sai­hei­den mää­rit­te­ly­jä ja tar­ken­net­tiin jiroi­hin liit­ty­viä työskentelytapoja.

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen ensim­mäi­sen kehi­tys­pa­ke­tin sisäl­töä ja ete­ne­mis­tä on val­mis­tel­tu. Seu­raa­vien kehi­tys­pa­ket­tien sisäl­töä on valmisteltu.

Vies­tin­tä

Kon­sor­tion työ­ryh­mien jäse­nil­le teh­dyn kar­toi­tuk­sen perus­teel­la tar­peet­to­mak­si tul­ki­tut käyt­tö­oi­keu­det wiki-sivus­toon ja Jira-jär­jes­tel­män PK-Jiroi­hin on pois­tet­tu. Jos kui­ten­kin kävi niin että pois­to oli aihee­ton, käyt­tö­oi­keu­det palau­te­taan käyt­tö­oi­keus­lo­mak­keen perus­teel­la: Oikeuk­sien tilaus Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vuil­le ja jira-järjestelmään

Ohje tee­ma­ryh­miin liit­ty­mi­ses­tä uusil­le jäse­nil­le ja ryh­mä­läi­sil­le: Tee­ma­ryh­miin liit­ty­mi­nen (vain jäsenille)

Pep­pi-kon­sor­tio www.peppi-konsortio.fi 

Pep­pi-työ­ryh­mien työs­ken­te­ly Wiki-sivus­tol­la (vain jäse­nil­le) ja Jiras­sa (vain jäse­nil­le)
Pep­pi-kon­sor­tion kalenteri

Tämä uutis­kir­je on tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va kon­sor­tion toi­min­nas­ta. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­see­seen lisät­tä­viä asioi­ta,  lai­ta sii­tä vies­tiä tie­dot­teen toi­mit­ta­jal­le annamaria.ahonen(at)metropolia.fi