search expand

Uutis­kir­je 7–8/2021

Kehi­tys­hank­keet

Ennen kesä­lo­mia vii­meis­tel­tiin toteu­tus­pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä. Sen jäl­keen on toteu­tus­pro­jek­teis­sa teh­tyä kehi­tys­työ­tä yhdis­tet­ty uudek­si Pep­pi-ver­siok­si. Tämä uusi ver­sio tulee pitä­mään sisäl­lään P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, Alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) kehi­tys­työt. Uuden Pep­pi-ver­sion tes­taus­ta val­mis­tel­laan syys-loka­kuul­le ja jul­kai­sua­jan­koh­ta on marraskuussa.

Kehi­tys­työ on jat­ku­nut myös Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin osal­ta. Työs­ken­te­ly Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työn ulko­puo­lel­le rajau­tu­nei­den toi­min­nal­li­suuk­sien paris­sa jat­kuu syk­syl­lä. Elas­tic-indek­soin­ti­jär­jes­tel­män pro­jek­ti ete­nee kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mi­sen jäl­keen. Pep­pi-Opin­to­pol­ku ‑kehi­tys­työ on myös ete­ne­mäs­sä syk­syl­lä. Kon­sor­tion jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­va KP‑2 (Kehi­tys­pa­ket­ti 2) ‑pro­jek­tis­sa vii­meis­tel­lään kil­pai­lu­tusai­neis­toa. 

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä kokoon­tui elo­kuus­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin kon­sor­tion toi­min­taan, jäse­nis­töön, Pepin ver­sion­hal­lin­taan ja Digi­vi­sio 2030-hank­kee­seen liit­ty­viä tilan­ne­kat­sauk­sia ja ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on liit­ty­nyt Pep­pi-kon­sor­tioon. Ohjaus­ryh­mä hyväk­syi Tai­dey­li­opis­ton esi­tyk­sen Rajoi­te­pal­ve­lun toi­min­nal­li­suu­den liit­tä­mi­ses­tä Pep­pi-kon­sor­tion jake­lus­sa ole­vaan läh­de­koo­diin. Rajoi­te­pal­ve­lu on toteu­tet­tu tilan­tei­siin, jois­sa opis­ke­li­jat voi­vat teh­dä varauk­sia eri­lai­sin rajoi­tuk­sin Pep­pin resurs­sien­va­raus­ten toi­min­nal­li­suuk­sia käyt­täen. Kokouk­ses­sa esi­tel­tiin Pepin saa­vu­tet­ta­vuus­ti­lan­net­ta, asian käsit­te­lyä jat­ke­taan seu­raa­vas­sa kokouk­ses­sa. Ohjaus­ryh­mä päät­ti syys­kuul­le suun­ni­tel­tu­jen Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vien muut­ta­mi­ses­ta webinaariksi.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin käyn­nis­sä ole­via pro­jek­te­ja, kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mis­työ­tä ja sii­hen liit­ty­vää tes­taus­ta. Mui­ta käsi­tel­ty­jä asioi­ta oli­vat edel­lä mai­ni­tun yhdis­tä­mis­työ­hön kuu­lu­mat­to­mat kehi­tys­työt, Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät, yli­opis­to­jen Pep­pi-käyt­töön­ot­to­jen tilan­ne ja muut ajan­koh­tai­set asiat.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti menos­sa ole­vien kehi­tys­hank­kei­den tes­tauk­sen val­mis­te­luun ja tes­taus­työ­hön. Kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty kor­kea­kou­lu­jen nos­ta­mia ajan­koh­tai­sia asioi­ta, sekä val­mis­tel­tu uusia ja ole­mas­sa ole­via kehi­ty­sai­hei­ta. Ryh­mät ovat aloit­ta­neet tule­van luku­vuo­den teh­tä­vien ja tavoit­tei­den, toi­min­ta­suun­ni­tel­man 2022 val­mis­te­lun. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alueella.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Ohjaus­ryh­män pää­tök­sel­lä kak­si­päi­väi­set Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään syys­kuun sijas­ta 20–21.1.2022 Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja ohjel­ma täs­men­ty­vät loppuvuodesta. 

Pep­pi-kon­sor­tion jäse­nil­le ja kai­kil­le Pepis­tä kiin­nos­tu­neil­le jär­jes­te­tään tors­tai­na 23.9.2021 kel­lo 9–12 webi­naa­ri kon­sor­tion ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Webi­naa­rin ohjel­ma ja osal­lis­tu­mis­link­ki jul­kais­taan 9.9.2021 Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vuil­la. Tilai­suu­teen ei tar­vit­se ilmoittautua. 

Lai­ta ajan­koh­dat jo muis­tiin kalen­te­rii­si, ter­ve­tu­loa mukaan Pepin ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Vies­tin­tä

Yli­opis­to­jen käyt­töö­no­tot ovat eden­neet. Tai­dey­li­opis­to ja Turun yli­opis­to otti­vat kesän aika­na käyt­töön Pepin opis­ke­li­ja­hal­lin­non toi­min­not (Perus­re­kis­te­ri P+). Seu­raa­vat käyt­töö­no­tot ajoit­tu­vat loka-mar­ras­kuul­le, jol­loin Pepin käyt­töä laa­jen­ta­vat Itä-Suo­men, Lapin, Vaa­san ja Oulun yli­opis­tot.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi