search expand

Uutis­kir­je 6–7/2020

Kehit­tä­jä­päi­vät 2020

Kesä­kui­sek­si perin­teek­si muo­dos­tu­neet kesä­päi­vät jär­jes­tet­tiin 15. – 16.6. Täl­lä ker­taa päi­vät pidet­tiin poik keuk­sel­li­ses­ti ver­kos­sa, kon­sor­tion jäse­nis­töl­le suun­nat­tu­na webi­naa­ri­na. Maa­nan­tai­na oli tee­ma­ryh­mien  kou­lu­tus­päi­vä. Ensin Lara Anas­ta­siou CSC:ltä ava­si tee­ma­ryh­mä­läi­sil­le OPI-Vii­teark­ki­teh­tuu­ria. Sen jäl­keen  pal­ve­luark­ki­teh­ti Mar­ko Kil­pe­läi­nen Gofo­rel­ta kou­lut­ti aihees­ta Jirat vaa­ti­mus­mää­rit­te­lys­sä. Yhtei­sen osuu den jäl­keen työs­ken­te­ly jat­kui käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­jen paris­sa tee­ma­ryh­mit­täin. Kou­lu tuk­seen oli ilmoit­tau­tu­nut 147 henkilöä. 

Tiis­tai­na jat­ket­tiin kon­sor­tion toi­min­nan suun­ni­tel­mien ja tavoit­tei­den äärel­lä. Ohjaus­ryh­män puheen­joh taja Mik­ko Nauk­ka­ri­nen esit­te­li alkuun Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gi­aa ja sen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maa. Sen  jäl­keen tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat ker­toi­vat puheen­vuo­rois­saan mil­lais­ta toi­min­taa ryh­mil­lä on ollut  kulu­nee­na luku­vuo­te­na, sekä miten kon­sor­tion stra­te­gi­set pain­opis­teet ja yhtei­set pää­mää­rät tule­vat näky mään ryh­män toi­min­nas­sa tule­vi­na vuo­si­na. Aamu­päi­vän lopuk­si toi­min­nan­joh­ta­ja Tuo­mas Ora­ma ker­toi kon­sor­tios­sa teh­dyis­tä ja vireil­lä ole­vis­ta kehit­tä­mis­toi­mis­ta. Stra­te­gia­päi­väs­sä oli noin 150 osal­lis­tu­jaa. Päi vien mate­ri­aa­lit löy­ty­vät wiki­si­vus­tol­ta Pep­pi-kesä­päi­vien alta. 

Kehi­tys­hank­keet

RAP+-projektin lop­pu­ke­vät kului tii­viis­ti kehi­tys­pa­ket­tien tes­tauk­sen ja uusien paket­tien val­mis­te­lun mer keissä. 

 • RIKE-osa­pro­jek­tin toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taa­mi­nen on lop­pusuo­ral­la ja kol­mas kehi­tys­pa­ket­ti työn alla. 
 • AHOT-osa­pro­jek­tin kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin val­mis­tu­mi­nen ete­nee hyvää vauh­tia. Sen tes­taus  alka­nee lomien jälkeen. 
 • P+-osaprojektin vii­des kehi­tys­pa­ket­ti on tes­tauk­ses­sa ja kuu­des kehi­tyk­ses­sä. Lisäk­si ollaan aloit­te lemas­sa seit­se­män­nen pake­tin läpikäyntiä. 

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen. 

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ja pää­tet­ty mm. seu­raa­via asioita: 

 • Vii­meis­tel­tiin Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maa ja sen roadmapia.
 • Pää­tet­tiin, että jat­kos­sa kai­kil­le tee­ma­ryh­mil­le yhtei­set kehi­ty­sai­heet sijoi­te­taan YHTEI­SET-paket­tei­hin. Seu­raa­vaan kil­pai­lu­tuk­seen tul­laan otta­maan mukaan nyt jonos­sa ole­vis­ta kehi­ty­sai­heis­ta muo­dos­tet­ta­va YHTEISET‑1 kehityspaketti. 
 • Ensim­mäi­sen kehi­tys­pa­ke­tin han­kin­ta­pää­tök­set on teh­ty. Elo­kuus­sa sovi­taan jat­kos­ta ja seu­raa­vien  kehi­tys­pa­ket­tien (KP‑2) ajoituksesta. 
 • Tut­kin­toon joh­ta­vien kou­lu­tus­ten tar­jon­ta­tie­to­jen uudis­tus Opin­to­pol­kuun siir­tyy kevääl­le 2021.  Ensim­mäi­nen uudes­sa Opin­to­po­lus­sa toteu­tet­ta­va yhteis­ha­ku tulee ole­maan kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku syk­syl­lä 2021. Sen tie­dot tul­laan tal­len­ta­maan jär­jes­tel­mään kevät­ke­säs­tä 2021. 
 • Opin­to­po­lun Beta­ver­sio laa­je­nee syk­syl­lä 2020 siten, että sin­ne on mah­dol­lis­ta tal­len­taa avoi­men kor­kea kou­lun kou­lu­tus­tar­jon­taa. Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin pala­ta avoi­men amk:n kou­lu­tus­tar­jon­nan osal­ta raja­pin­to­jen asi­aan elo­kuun kokouksessa.
 • Jat­kos­sa KOHA-ryh­mä puheen­joh­ta­jan vetä­mä­nä kan­taa pää­vas­tuun Opin­to­pol­ku-uudis­tuk­sen koor­di­noin­nis­ta. Kehi­tys­tä teh­dään tii­viis­sä yhteis­työs­sä Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen ja tek­ni­sen ryh­män nimet­ty­jen hen­ki­löi­den kanssa. 
 • Käsi­tel­tiin tee­ma­ryh­mien itsear­vioin­tien tulok­set Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­ta­mal­lis­ta. Käy­tiin itsear­vioin­ti­kes­kus­te­lu koor­di­naa­tio­ryh­män toi­min­nas­ta. Kyse­lyi­den tulok­sis­ta koo­tut yhteen­ve­dot tul laan tal­tioi­maan nyt, ja jat­kos­sa vuo­sit­tain, wiki-sivus­tol­le Koor­di­naa­tio­ryh­män alle. 
 • Käsi­tel­tiin HALOO-kana­van toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ja tar­ken­net­tiin toi­min­ta­ta­po­ja tuki­pyyn­tö­jen lopul­li­ses­sa käsittely-ympäristössä. 
 • Tek­ni­sis­sä asiois­sa käsi­tel­tiin mm. tes­taus­asioi­ta ja koo­dis­to­jen yhdistämistä 

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Tee­ma­ryh­mäs­sä käy­tiin läpi Opin­to­pol­ku-uudis­tuk­sen tilan­net­ta ja käsi­tel­tiin itsear­vioin­nin tulok­sia. Lisäk­si  suun­ni­tel­tiin kou­lu­tuk­sen tasos­ta ker­to­van Kou­lu­tusas­te-tie­don hyö­dyn­tä­mis­tä teh­dyn kar­toi­tuk­sen ja esil­le  tul­lei­den tar­pei­den perus­teel­la. Ryh­män puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa elo­kuus­ta läh­tien Johan Nyman Åbo Aka demis­ta, Kati Tii­ho­nen jat­kaa edel­leen varapuheenjohtajana. 

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Ryh­mäs­sä on annet­tu ja saa­tu tukea Mood­len ver­tais­tu­kia­lu­eel­la, esiin nous­sei­ta aihei­ta käsi­tel­tiin myös  kokouk­sis­sa. Lisäk­si käsi­tel­tiin mm. kel­poi­suuk­siin liit­ty­viä asioi­ta, ryh­män itsear­vioin­nin tulok­sia ja opis­ke­li jan työ­pöy­däs­tä teh­tyä saavutettavuusselostetta. 

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

Ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin kes­ke­ne­räi­siä kehi­ty­sai­hei­ta, kor­kea­kou­lu­jen toi­min­ta­mal­lia Pepin kehit­tä­mi­ses­sä  OPO-ryh­män näkö­kul­mas­ta ja ryh­män itsear­vioin­nin tuloksia. 

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin sisäl­lä ole­via jat­ko­ke­hi­ty­sai­hei­ta ja vaatimusmäärittelyjä. 

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Käy­tiin läpi Kou­lu­tus­ha­kua, sen kehi­tys­tar­pei­ta ja nii­den ete­ne­mis­tä. Lisäk­si käsi­tel­tiin luon­nos­ti­las­sa ole­via kehitysaiheita.

VUOSI — Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

Käy­tiin läpi Kou­lu­tus­ha­kua, sen kehi­tys­tar­pei­ta ja nii­den ete­ne­mis­tä. Lisäk­si käsi­tel­tiin luon­nos­ti­las­sa ole­via kehitysaiheita.

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Tek­ni­sel­lä ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Ryh­mäs­sä käy­tiin läpi kehi­ty­sai­hei­ta ja nii­den määrittelyjä. 

Hyvää kesää!