search expand

Uutis­kir­je 6/2021

Kehi­tys­hank­keet

Kon­sor­tios­sa aktii­vi­si­na olleet useat kehi­tys­haa­rat ovat val­mis­tu­mas­sa. Eri pro­jek­tien kehi­tys­ti­ket­te­jä ja ‑paket­te­ja on tes­tat­tu aktii­vi­ses­ti. Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa eri kehi­tys­haa­rat tul­laan yhdis­tä­mään Pep­pi-ver­siok­si, joka pitää sisäl­lään ko. haa­ro­jen uudet omi­nai­suu­det. Yhdis­tä­mis­työ tulee pää­sään­töi­ses­ti päät­tä­mään pro­jek­tit: P+ lisä­ke­hi­tys­työt, alus­ta­päi­vi­tys, KP‑1 ja asia­kas­koh­tai­set omi­nai­suu­det. Alkusyk­syl­le ajoit­tu­va moni­vai­hei­nen työ on työ­mää­räl­tään suu­ri. Sii­hen liit­tyy myös regres­sio­tes­taus, jos­sa var­mis­te­taan, että yhdis­te­lys­sä ei ole tul­lut virheitä.

Perus­re­kis­te­riin liit­ty­vän P+ osa­pro­jek­tin jäl­keen toteu­tet­ta­vien lisä­ke­hi­tys­töi­den tes­taus on meneil­lään. Loput sovi­tuis­ta töis­tä toteu­te­taan kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mis­työn jälkeen.

Kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­van KP‑1 pro­jek­tin kehi­tys­pa­ket­te­ja vii­meis­tel­lään. Samal­la on val­mis­tel­tu kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mis­työn yhtey­des­sä teh­tä­vää koko pro­jek­tin lop­pu­tes­taus­ta ja ver­sio­tie­dot­teen kuvauksia.

Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suu­den ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työ on lop­pu­vai­hees­sa. Joil­ta­kin osin työ­tä jää teh­tä­väk­si myös kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mis­työn jälkeen.

Pepin alus­ta­päi­vi­tys on edel­leen työn alla. Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ on jat­ku­nut uudis­te­tul­la toi­min­ta­mal­lil­la. Pep­pi-kon­sor­tion www-sivu­jen saa­vu­tet­ta­vuusau­di­toin­ti on meneillään.

Syk­syl­lä kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mi­sen jäl­keen käyn­nis­tyy Elas­tic­search-pro­jek­ti, se tul­laan toteut­ta­maan osi­tet­tu­na. Pro­jek­tis­sa tul­laan tar­vit­se­maan tek­ni­sen tee­ma­ryh­män jäsen­ten aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta. Työ käyn­nis­tyy suun­nit­te­lul­la alkusyk­sys­tä, toteu­tus­vai­he alkaa lop­pusyk­syl­lä ja pro­jek­ti tulee ulot­tu­maan vuo­del­le 2022.

Kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­va KP‑2 pro­jek­ti ete­nee. Kil­pai­lu­tus kehi­tys­pa­ket­tien toteut­ta­mi­ses­ta on tar­koi­tus käyn­nis­tää elo­kuun alussa.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen uutis­kir­jeen jälkeen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin syk­syl­lä käyn­nis­ty­vää kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mi­seen liit­ty­vää tes­taus­työ­tä. Tes­tauk­sen val­mis­te­lu ja tes­taa­jien orga­ni­soi­tu­mi­nen ovat käyn­nis­sä. Suun­nit­teil­la on myös tes­taus­käy­tän­tö­jen läpi­käyn­tiä uusil­le tes­taa­jil­le ja tes­tauskli­ni­koi­ta.

Mui­ta kes­kus­tel­tu­ja asioi­ta oli­vat mm. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän ja Haki­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuu­teen liit­ty­vät kehi­tys­tar­peet, Tai­dey­li­opis­ton esi­tys asia­kas­koh­tai­se­na omi­nai­suu­te­na toteu­te­tun rajoi­te­pal­ve­lun liit­tä­mi­sek­si Pep­pi-kon­sor­tion jake­luun ja Pep­pi-Opin­to­pol­ku-kehi­tys­työn koor­di­noin­ti­vas­tuun siir­tä­mi­nen CSC:n asiantuntijoille.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ajan­koh­tai­sia kor­kea­kou­luis­ta esil­le nos­tet­tu­ja kysy­myk­siä, sekä val­mis­tel­tu uusia ja ole­mas­sa ole­via kehi­ty­sai­hei­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la. Lisäk­si on osal­lis­tut­tu mit­ta­vas­ti menos­sa ole­vien kehi­tys­hank­kei­den tes­taus­työ­hön. Työs­ken­te­ly on tapah­tu­nut tee­ma­ryh­mä­koh­tai­sen Teams-kana­van lisäk­si tes­tauskli­ni­koil­la ja kehi­tys­hank­kei­den sekä pro­jek­tien puit­teis­sa jär­jes­te­tyis­sä kokouksissa.

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät 2021

Pep­pi-kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään 23.–24.9. Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­la. Tilai­suus tul­laan jär­jes­tä­mään ter­veys­tur­val­li­suus huo­mioon ottaen. Tors­tain aloi­tusai­ka on noin kel­lo 10 ja per­jan­tai­na lope­te­taan noin kel­lo 15. Tar­kem­pi aika­tau­lu ja ohjel­ma täs­men­ty­vät elo­kuun lop­puun men­nes­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa maa­nan­tai­na 23.8. Kaik­ki Pep­pi-kon­sor­tion jäse­net ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan! Lisäk­si tul­laan tar­joa­maan osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suus myös yritysedustajille.

Vies­tin­tä

Yli­opis­to­jen käyt­töö­no­tot lähes­ty­vät. Ensim­mäi­se­nä Tai­dey­li­opis­to ottaa käyt­töön opis­ke­li­ja­hal­lin­non toi­min­not (P+) kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa ja seu­raa­va­na elo­kuun alus­sa Turun yli­opis­to.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi

Hyvää kesää!