search expand

Uutis­kir­je 5/2021

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­riin liit­ty­vän P+ ‑osa­pro­jek­tin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­jen lisä­ke­hi­tys­töi­den tes­taus on meneil­lään. Lisäk­si vie­lä esil­le tul­lei­ta P+ lisä­ke­hi­tys­tar­pei­ta on edistetty.

Kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­van KP‑1 ‑pro­jek­tin kehi­tys­pa­ke­teis­ta ovat val­mis­tu­neet OPO‑1 ja RESSU‑1. Muut (KOHA‑1, OPI‑1, TEKNINEN‑1, TOTSU‑1, VUOSI‑1) ovat vie­lä työn alla. Kehi­tys­pa­ket­tien val­mis­tu­mi­sen jäl­keen tes­taus­ryh­mis­sä on val­mis­tel­tu koko pro­jek­tin lopputestausta.

Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suu­den ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki ‑asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työ Pep­pi-kon­sor­tion jake­lus­sa ole­vaan läh­de­koo­diin on eden­nyt tes­taus­vai­hee­seen. Tes­taus­ha­vain­to­ja tut­ki­taan ja nii­den perus­teel­la teh­dään korjauksia.

Pepin alus­ta­päi­vi­tyk­sen kehi­tys­työt etenevät.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ on jat­ku­nut uudis­te­tul­la toimintamallilla.

Pep­pi-kon­sor­tion www-sivu­jen saa­vu­tet­ta­vuusau­di­toin­ti on alkamassa.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen uutis­kir­jeen jälkeen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Tou­ko­kuun kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin usei­den pääl­lek­käin menos­sa ole­vien kehi­tys­hank­kei­den ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin meneil­lään ole­vien pro­jek­tien tes­taus­ko­ko­nai­suut­ta ja eri kehi­tys­haa­ro­jen yhdis­tä­mis­tä. Lop­pu­ke­vään aika­na on täs­men­ty­nyt tavoi­te saa­da eri hank­kei­den kehi­tys­työ (Vir­ta-pien­kor­jauk­set, KP‑1 pro­jek­ti, Lap­pien ja Tai­dey­li­opis­ton asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mi­nen, alus­ta­päi­vi­tys sekä alku­tal­vel­la aloi­tet­tu­jen P+ ‑lisä­ke­hi­tys­työt) val­miik­si ennen kesä­lo­mia. Näi­den kaik­kien tulos­ten yhdis­tä­mi­nen yhdek­si kehi­tys­haa­rak­si on tavoit­tee­na teh­dä alkusyk­syyn men­nes­sä. Yhdis­tä­mis­työn tulos hyväk­sy­mis- ja regres­sio­tes­ta­taan Pep­pi-kon­sor­tio­lais­ten ja omis­ta­jien toi­mes­ta. Tämän jäl­keen jul­kais­taan Pepis­tä ver­sio 4.

Mui­na ajan­koh­tai­si­na asioi­na koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­sis­sa oli koo­dis­to­jen yhte­näis­tä­mi­sen han­ke ja Opin­to­pol­kun kehi­tys­työn aiheut­ta­mat muu­tos­tar­peet Pep­piin. Lisäk­si on käy­ty kes­kus­te­lua Pepin käyt­tö­oh­jei­den kehittämisestä.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­sä on jat­ket­tu jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­van seu­raa­van pro­jek­tin, KP‑2 kehi­tys­ti­ket­tien täs­men­nyk­siä han­kin­ta­vai­het­ta var­ten. Lisäk­si ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti menos­sa ole­viin kehi­tys­hank­kei­siin ja nii­den puit­teis­sa teh­tä­vään tes­tauk­seen.

Kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty kor­kea­kou­luil­ta esil­le nos­tet­tu­ja uusia kehi­tys­tar­pei­ta, ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kysy­myk­siä. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alu­eel­la.

Kokous­käy­tän­tö­jä on tehos­tet­tu: koor­di­naa­tio­ryh­män joka toi­nen kokous on muu­tet­tu tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­sek­si tee­ma­ryh­mien yhteis­työn tiivistämiseksi.

Vies­tin­tä

Yli­opis­to­jen käyt­töö­no­tot lähes­ty­vät. Ensim­mäi­se­nä Tai­dey­li­opis­to ottaa käyt­töön opis­ke­li­ja­hal­lin­non toi­min­not (P+) kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa ja seu­raa­va­na elo­kuun alus­sa Turun yliopisto.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi