search expand

Uutis­kir­je 4/2020

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ pro­jek­tin viral­li­nen ver­sio 3.0.1 jul­kais­tiin 30.3.2021 omis­ta­ja­tes­tauk­sen jäl­keen. Pro­jek­tin lop­pu­ra­port­ti on hyväk­syt­ty, pro­jek­tin on todet­tu onnis­tu­neen hyvin poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­re­kis­te­ri-osuu­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yli­opis­to­sek­to­ril­la (Perus­re­kis­te­riPlus, P+), Ris­tii­no­pis­ke­lun kor­kea­kou­lu­jen välil­lä (RIKE) ja Aiem­min han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen ja tun­nus­ta­mi­sen (AHOT).

Osa­pro­jek­tin P+ jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovit­tu­jen lisä­ke­hi­tys­töi­den tes­taus jat­kuu. Työn ede­tes­sä on ilmen­nyt muu­ta­mia uusia asi­aan liit­ty­viä kehi­tys­tar­pei­ta, jot­ka ote­taan myös työn alle.

Migraa­tio­työ­ka­lu yli­opis­to­jen Pep­pi-käyt­töön­ot­to­jen tuek­si jul­kais­tiin 20.4.2021

Kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­van KP‑1 pro­jek­tin kehi­tys­pa­ket­tien val­mis­tu­mi­nen ete­nee. Koko pro­jek­tin hyväk­sy­mis­tes­taus­ta val­mis­tel­laan, sen toteu­tus alka­nee toukokuussa.

Lap­pien yhteis­käyt­to­mi­nai­suu­den ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki ‑asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työ Pep­pi-kon­sor­tion jake­lus­sa ole­vaan läh­de­koo­diin on eden­nyt. Uudet omi­nai­suu­det sisäl­tä­vä Pepin ver­sio on asen­net­tu tes­taus­ta var­ten Lapin kor­kea­kou­lu­jen, Tai­dey­li­opis­ton ja Pep­pi-kon­sor­tion tes­tiym­pä­ris­töi­hin. Toi­min­nal­li­suuk­sien tes­taus on käynnistymässä.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tyk­sen toi­min­ta­mal­li muu­tet­tiin ket­te­rän ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen mal­lik­si. Samal­la yhdis­tet­tiin alus­tan kehi­tys­työt MAKSULLINEN‑1 kehi­tys­pa­ke­tin toteutukseen.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä kokoon­tui huh­ti­kuusa. Ohjaus­ryh­män vara­jä­se­nik­si hyväk­syt­tiin Mar­ko Wilen Lau­rea ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta ja Eeva Kuop­pa­la XAM­Kis­ta. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si nimet­tiin Ari-Pek­ka Ant­ti­la TAMKista.

Kokouk­ses­sa pää­tet­tiin, että Pep­pi-kon­sor­tion kesä­päi­vät pyri­tään jär­jes­tä­mään fyy­si­se­nä tapah­tu­ma­na elo­kuus­sa 2021, huo­mioi­den val­lit­se­va tilan­ne ja suo­si­tus­oh­jeis­tus.
Ohjaus­ryh­mä vah­vis­ti tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­ja­ni­mi­tyk­set. TOT­SU-ryh­män puheen­joh­ta­ja­na aloit­ti 9.4.2021 alkaen Mir­ja Olli­la Lapin AMK:sta, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa San­na Waris Oulun yli­opis­tos­ta. Emi­lia Tie­tä­väi­nen CSCl­tä toi­mii OPI-ryh­män puheen­joh­ta­ja­na, kun­nes ryh­mien jäsen­ten kes­kuu­des­ta löy­tyy haluk­kuut­ta puheenjohtajuuteen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin usei­den pääl­lek­käin menos­sa ole­vien kehi­tys­hank­kei­den ajan­koh­tai­sia asioita.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jia on haas­ta­tel­tu tal­ven aika­na tee­ma­ryh­mien ja koor­di­naa­tio­ryh­män toi­min­nan tuke­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si. Haas­tat­te­luil­la pyrit­tiin nos­ta­maan esil­le tar­pei­ta ja rat­kai­su­ja mah­dol­li­sik­si toi­men­pi­teik­si. Nii­den perus­teel­la koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin lisä­tä tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jien ja vara­pu­heen­joh­ta­jien väli­nen yhtei­nen työ­ko­kous aika­tau­luun siten, että jat­kos­sa joka toi­nen koor­di­naa­tio­ryh­män kokous on vapaa­muo­toi­sem­pi työ­ko­kous, ja joka toi­nen on pää­tös­ko­kous eli perin­tei­nen koor­di­naa­tio­ryh­män kokous. CSCl­tä tulee myös koor­di­noin­tia­pua tek­ni­sen doku­men­taa­tion paran­ta­mi­seen ja tek­ni­sen ryh­män työskentelyyn.

Tee­ma­ryh­mien puheen­joh­ta­jat ehti­vät jo ker­ran kokoon­tua huh­ti­kuus­sa työ­ko­kouk­sen merkeissä.

Tee­ma­ryh­mät

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin ver­sio 1.1.4 jul­kais­tiin 16.4.2021. Päi­vi­tys toi muu­tok­sia talousrajapintoihin.

Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma ja kehi­tyk­sen road­map päi­vi­tet­tiin tee­ma­ryh­mien osalta.

Tee­ma­ryh­mis­sä on täs­men­net­ty jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­van seu­raa­van pro­jek­tin KP‑2 kehi­tys­ti­ket­te­jä han­kin­ta­vai­het­ta var­ten. Lisäk­si ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti menos­sa ole­viin kehi­tys­hank­kei­siin ja nii­den puit­teis­sa teh­tä­vään testaukseen.

Kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty kor­kea­kou­luil­ta esil­le nos­tet­tu­ja ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kysy­myk­siä. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen alu­eel­la Teamsissa.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi