search expand

Uutis­kir­je 4/2020

Kehi­tys­hank­keet

Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu ahke ras­ti val­mis­tu­nei­ta uusia toi­min­nal­li­suuk­sia, tar­ken­net­tu työs­tet­tä­viä kehi­ty­sai­hei­ta, kar­toi­tet­tu ajan­koh­tai­sia ris­ke­jä sekä tar­kas­tel­tu eri­lai­sia riskiskenaarioita.

RIKE-osa­pro­jek­ti on eden­nyt suun­ni­tel­lus­ti. Toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taa­mi­nen on alka­nut ja kol­man nen kehi­tys­pa­ke­tin ensim­mäis­ten työ­koh­tei­den toteu­tus on aloi­tet­tu. Koor­di­naa­tio­ryh­mä hyväk­syi esi­te­tyt lisä­ke­hi­tys­tar­peet toteut­ta­vak­si sii­nä yhtey­des­sä, kun kysei­siin koh­tiin pro­jek­tis­sa teh­dään kehitystyötä. 

AHOT-osa­pro­jek­tin toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on on lop­pusuo­ral­la. Maa­lis­kuun lopul­le suun­ni­tel­tu tes­taus­päi­vä jou­dut­tiin peru­maan. Kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin toteu­tus ete­nee suunnitellusti.

P+-osaprojektin nel­jän­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on aloi­tet­tu ja jat­kuu huh­ti­kuul­le. Maa­lis­kuun al kupuo­lel­la pidet­tiin työ­pa­ja, jos­sa käsi­tel­tin tule­vien lähi­pa­ket­tien lisä­ke­hi­tys­toi­vei­ta ja tiket­te­jä sekä tes­tat­tiin yhdes­sä. Vii­den­nen kehi­tys­pa­ke­tin teke­mi­nen ete­nee suunnitellusti.


Lisää tie­toa RAP+-projektista tääl­tä.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jäl­keen. Ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran 8.5.2020.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ja pää­tet­ty mm. seu­raa­via asioita:

  • Tee­ma­ryh­mien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien toteu­tuk­sen kil­pai­lu­tus on avat­tu ja tar­jouk­set on toi­mi­tet­ta­va vii­meis­tään 17.4.2020.
  • Perus­re­kis­te­ri+ ‑toi­min­nal­li­suuk­siin liit­ty­vän migraa­tio­työ­ka­lun kehit­tä­mis­tar­vet­ta esi­tel­tiin koor­di naa­tio­ryh­mäl­le. Pää­tet­tiin, että asi­aan pyy­de­tään ohjaus­ryh­män kannanotto.
  • Pepin kehi­ty­sai­ka­tau­lun otet­tiin työn alle. Se sisäl­tää aika­tau­lusuun­ni­tel­man RAP+-kehitystyöstä, sovit­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien kon­sor­tio­ja­ke­lus­ta ja tee­ma­ryh­mien kehityspaketeista.
  • Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä on sovit­tu Pepin eri työ­pöy­tien kalen­te­ri­tie­to­jen kar­toi­tuk­ses­ta, tavoit­tee­na on yhte­näis­tää eri puo­lil­la Pep­piä ole­vien kalen­te­rien tietoja.

Tes­taus­asiois­sa tutus­tut­tiin eri­lai­siin tes­tausau­to­maa­tion vaih­toeh­toi­hin. Vaih­toeh­to­jen kar­toi­tus­ta jat­ke­taan. Sovit­tiin, että tes­tauk­sen aika­tau­lus­ta ja vas­tuun­ja­ois­ta teh­dään suun­ni­tel­ma, joka käsi­tel­lään huh­ti­kuus­sa. Tes­tauk­sen tavoi­te­pro­ses­si on jo kuvat­tu ja perus­oh­jeis­tus laa­dit­tu, nii­tä tul­laan vie­lä täy­den­tä mään mm. kom­ment­tien pohjalta.

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin ohjaus­ryh­män lin­jaa­mia Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gi­sia pain­opis­tei­tä 2020- 2025, työ ete­nee stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man tekemisellä.

Tek­ni­sis­sä asiois­sa käsi­tel­tiin asia­kas­koh­tai­ses­ti kehi­tet­ty­jen omi­nai­suuk­sien aika­tau­lut­ta­mis­ta ja RAP+-väliversion toteu­tuk­sen yhteen­so­vit­te­lua. Lisäk­si asia­lis­tal­la oli Pep­pi-kon­sor­tion koo­din jake­lua­lus­tal­la ole­va ver­sio ja sen päi­vi­tys. RAP+-väliversio tulee saa­ta­vil­le jakelualustalta. 

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Työs­ken­te­ly Kou­lu­tuk­sen taso-tie­don käy­tös­tä ope­tus­suun­ni­tel­mae­le­men­teis­sä jat­kuu ryh­mäs­sä. Pepin opin­to­pol­kui­hin eli suun­tau­tu­mi­siin liit­ty­vää toi­min­nal­li­suut­ta ollaan kehit­tä­mäs­sä Turun yli­opis­ton toi mes­ta, suun­ni­tel­maa esi­tel­tiin ryhmälle.

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Eril­li­sel­lä ver­tais­tuen alu­eel­la Mood­les­sa on käy­ty kes­kus­te­lua, saa­tu ja annet­tu ver­tais­tu­kea eri­lai­sis­sa ajan koh­tai­sis­sa asiois­sa. Kes­kus­te­luis­ta on nous­sut esil­le usei­ta aihei­ta, jois­ta on teh­ty uusia kehi­ty­seh­do­tuk­sia Jiraan.

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

HOPS-toi­min­nal­li­suuk­sen kehit­tä­mi­nen pää­tet­tiin kes­kit­tää teh­tä­väk­si tee­ma­ryh­mien kokouk­sis­sa eril­lis­ten pien­ryh­mien sijas­ta. OPO-ryh­mäs­sä koot­tiin tie­toa sii­tä, miten eri kor­kea­kou­luis­sa teh­tä­vä pep­pi­työ on orga­ni­soi­tu ja miten eri­tyi­ses­ti tämän tee­ma­ryh­män kehi­tys­työ on ratkaistu.

Ryh­mä tutus­tui Oulus­sa kehi­tet­tyyn, Pepin tie­to­ja hyö­dyn­tä­vään uraoh­jaus­työ­ka­luun, joka tukee opis­ke­li­jan ja ohjaa­jan välis­tä ohjauskeskustelua.

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin kalen­te­rien yhte­näis­tä­mis­tar­pei­ta ja vas­tuu­alu­een kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia sekä nii­den tär­keys­jär­jes­tys­tä. Lisäk­si ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin resurs­sien suun­nit­te­lun ja varaus­ten jat­ko­ke hitys­tar­pei­ta sekä sovit­tiin, miten nii­den kir­jaa­mi­sen ja työs­tä­mi­sen kans­sa edetään.

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Ryh­mäs­sä on val­mis­tel­tu kehi­ty­seh­do­tus­ta toteu­tus­ten mas­sa-arvioin­nis­ta. Lisäk­si kokouk­sis­sa on esi­tel­ty tee­ma-aihei­na hyväk­si­lu­kua sekä ris­tii­no­pis­ke­lun toi­min­to­ja (RIKE-osa­pro­jek­tin tämän­het­kis­ten tuo­tos­ten perus­teel­la). Yhtei­sel­lä TOT­SU-kes­kus­te­lua­lu­eel­la on käy­ty kes­kus­te­lua kor­kea­kou­luil­la esiin­ty­vien tar­pei­den pohjalta.

VUOSI — Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

Suun­nit­te­li­jan työ­pöy­dän Yksi­köt-näky­mää, sen käyt­tö­ta­po­ja ja hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia esi­tel­tiin ko kouk­ses­sa. Ryh­mäs­sä pää­tet­tiin aloit­taa syk­syl­lä yksik­kö­nä­ky­män kehi­tys­työ. Vuo­si­suun­nit­te­luun liit­ty­vien haku­toi­min­to­jen kehi­tys­tä, vuo­si­suun­nit­te­lun raport­te­ja ja toteu­tus­ten auto­maat­tis­ta luon­tia käsi­tel­tiin myös. TAS-työ­ryh­mä esit­te­li ehdo­tus­ta väli­neen kehit­tä­mis­ta­vas­ta, työs­ken­te­lyn jat­kos­ta sovittiin.

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Tek­ni­sen ryh­män kokouk­ses­sa käy­tiin läpi läpi RAP+-projektin ja migraa­tio­työ­ka­lun tilan­ne. Lisäk­si tar­kas­tel tiin Exam-Pep­pi ‑suo­ri­tusin­te­graa­tion koke­muk­sia ja kes­kus­tel­tiin opin­to­jak­soin­te­graa­tios­ta. Tek­ni­sen ryh män kevään työ­pa­ja siir­ret­tiin myö­hem­min järjestettäväksi.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin pien­ryh­mis­sä edis­tet­tä­vien asioi­den tilan­tei­ta. Lisäk­si käsi­tel­tiin toi­min­nal­li­suu­teen liit­ty­viä kehitysehdotuksia.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2020

Pep­pi-kon­sor­tion kesä­kuul­le suun­ni­tel­tu­jen kehit­tä­jä­päi­vien jär­jes­te­lyi­hin tulee muu­tok­sia. Asi­aa val­mis­tel­laan koor­di­naa­tio­ryh­män käsit­te­lyyn ja sii­tä tie­do­te­taan heti, kun pää­tök­set on tehty.

Vies­tin­tä

Wiki-sivus­tol­le on lisät­ty ohje tee­ma­ryh­miin liit­ty­mi­ses­tä uusil­le jäse­nil­le ja ryhmäläisille:

  • Tee­ma­ryh­miin liittyminen
  • Pep­pi-kon­sor­tio www.peppi-konsortio.fi
  • Työ­ryh­mien työs­ken­te­ly Pep­pi-kon­sor­tion Wiki-sivustolla