search expand

Uutis­kir­je 3/2021

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ pro­jek­ti on päät­ty­nyt. Pro­jek­tis­sa kehi­tet­tiin Pep­pi-jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­teen toi­min­to­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat entis­tä parem­min Perus­re­kis­te­ri-osuu­den käyt­töön­o­ton laa­jas­ti yli­opis­to­sek­to­ril­la (Perus­re­kis­te­riPlus, P+), Ris­tii­no­pis­ke­lun kor­kea­kou­lu­jen välil­lä (RIKE) ja Aiem­min han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen ja tun­nus­ta­mi­sen (AHOT). Pro­jek­tin tuo­tok­set sisäl­tä­vä lopul­li­nen ver­sio Pep­pi 3.0.0 jul­kais­tiin 10.3.21. Vii­mei­siä tun­net­tu­ja ongel­mia kor­ja­taan vie­lä pian jul­kais­ta­vas­sa 3.0.1 ‑ver­sios­sa.

Osa­pro­jek­tin P+ jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si sovi­tut lisä­ke­hi­tys­työt ovat loppusuoralla.

Kon­sor­tion jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­vis­ta kehit­tä­mis­koh­teis­ta koo­tun pro­jek­tin KP‑1 kehi­tys­pa­ke­tit ete­ne­vät. Ensim­mäi­se­nä val­mis­tui RES­SU-tee­ma­ryh­män kehi­tys­pa­ket­ti. Seu­raa­vien viik­ko­jen aika­na val­mis­tu­vat myös KOHA‑, VUOSI- ja OPO. Kehi­tys­ti­ket­ti­koh­tai­sen tes­tauk­sen lisäk­si tul­laan teke­mään koko pro­jek­tin lop­pu­tes­taus, kun kaik­ki kehi­tys­pa­ke­tit ovat val­mis­tu­neet. Sen val­mis­te­lut ovat nyt työn alla.

Lap­pien yhteis­käyt­to­mi­nai­suu­den ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki ‑asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työ on käyn­nis­ty­nyt. Ensin on työn alla Lap­pien omi­nai­suu­det. Par­hail­laan val­mis­tel­laan tes­ti­ta­pauk­sia nii­hin tilan­tei­siin, jois­sa uudet omi­nai­suu­det ovat käy­tös­sä, että nii­hin tilan­tei­siin, jois­sa kor­kea­kou­lu ei ota näi­tä uusia omi­nai­suuk­sia käyttöön.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ ete­nee. Menos­sa ole­van kehi­tys­pa­ke­tin MAKSULLINEN‑1 rin­nal­la kehi­te­tään tii­viis­ti moduu­lin taus­tal­la ole­via tek­ni­siä ratkaisuja.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä on käy­ty läpi tee­ma­ryh­mien työs­ken­te­lyl­le annet­ta­van tuen sekä ryh­mien puheen­joh­ta­jien tilan­tei­ta. Pää­pai­no työs­ken­te­lys­sä on edel­leen ollut menos­sa ole­vien usei­den pääl­lek­käis­ten kehi­tys­hank­kei­den yhteen­so­vit­ta­mi­ses­sa ja työs­ken­te­lyn koordinoinnissa.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­sä on käsi­tel­ty menos­sa ole­vis­ta kehi­tys­hank­keis­ta esil­le tul­lei­ta rat­kais­ta­via asioi­ta ja otet­tu kan­taa nii­hin tar­pei­den mukaan. Lisäk­si on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti menos­sa ole­viin kehi­tys­pro­jek­tei­hin ja nii­hin liit­ty­viin tes­tauk­siin. Osa tee­ma­ryh­mis­tä on käsi­tel­lyt uusia kehi­tys­koh­tei­ta ja val­mis­tel­lut kehi­tys­ti­ket­te­jä tule­via pro­jek­te­ja var­ten. Eri tee­ma­ryh­mis­sä on käsi­tel­ty aihea­luei­den­sa mukai­sia ajan­koh­tai­sia ja kor­kea­kou­luil­ta nous­sei­ta kysy­myk­siä ja aihei­ta. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu on ollut aktii­vis­ta ver­tais­tuen alu­eel­la Teamsissa.

Vies­tin­tä

TUNIn Team­sis­sa toi­mi­val­la Pep­pi-kon­sor­tion ver­tais­tuen ja tes­taus­ryh­mien alueil­la otet­tiin käyt­töön kak­si­vai­hei­nen tun­nis­tus maa­lis­kuus­sa. Ohjeet sen käyt­töön­ot­toon kon­sor­tion jäse­nil­le löy­ty­vät Pep­pi-kon­sor­tion wikistä.

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi