search expand

Uutis­kir­je 11–12/2020

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ pro­jek­tin uusien toi­min­nal­li­suuk­sien esit­te­ly­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin ver­kos­sa 30.10. Esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa oli noin 260 osal­lis­tu­jaa. Tilai­suu­den nau­hoit­teet ovat saa­ta­vil­la kor­kea­kou­lu­jen sisäis­tä käyt­töä var­ten Pep­pi-kon­sor­tion wiki-sivuil­la. Osa­pro­jek­tien kehi­tys­pa­ke­tit ovat val­mis­tu­neet muu­ta­maa lukuu­not­ta­mat­ta. Muu­ta­mia pro­jek­tin aika­na lisä­ti­lauk­se­na teh­ty­jä kehit­tä­mis­koh­tei­ta on vie­lä työn alla.

Mar­ras­kuus­sa toteu­tet­tiin RAP+ uusien toi­min­nal­li­suuk­sien tes­taus ja mit­ta­va koko jär­jes­tel­män regres­sio­tes­taus. Tes­ti­ha­vain­to­ja käsi­tel­lään par­hail­laan, tes­tauk­sen päät­tä­mi­nen odot­taa nii­den osal­ta vie­lä kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä. Pro­jek­tis­sa tuo­te­tut uudet Pepin toi­min­nal­li­suu­det jul­kais­taan alku­vuo­des­ta 2021.

KP‑1 pro­jek­tin kehit­tä­mis­koh­tei­ta työs­te­tään RAP+ työn rin­nal­la. Par­hail­laan teh­dään tes­tauk­seen liit­ty­viä valmisteluja.

MAKSULLINEN‑1 kehi­tys­pa­ket­ti toteu­te­taan eril­li­se­nä koko­nai­suu­te­na heti RAP+ työn jälkeen. 

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä kokoon­tui mar­ras­kuus­sa, ryh­män kokoon­pa­no on päi­vit­ty­nyt. 20.11.2020 alkaen ohjaus­ryh­män jäse­net ovat Ari-Pek­ka Ant­ti­la (TAMK), Simo Mus­ti­la (Met­ro­po­lia), Jyr­ki Lai­ti­nen (OAMK, pj.), Ari Hovi­la (Vaa­san yli­opis­to), Sei­ja Neva­la (Lapin yli­opis­to), Erja Widgrén-Sal­li­nen (Itä-Suo­men yli­opis­to), Ari Hälik­kä (Haa­ga-Helia AMK), Mar­jo Neno­nen (Kare­lia AMK). Perus­ta­ja­jä­se­net kut­sui­vat ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­jak­si Jyr­ki Laitisen.

Kokouk­ses­saan ohjaus­ryh­mä käsit­te­li mm. vuo­den 2021 toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja talous­ar­vion lin­jauk­sia sekä Pepin kehityssuunnitelman.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Esi­tys Pepin vies­ti­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­ses­tä hyväk­syt­tiin ja pää­tet­tiin vie­dä ohjaus­ryh­män käsit­te­lyyn. Tee­ma­ryh­mien vara­pu­heen­joh­ta­jien kor­kea­kou­luil­le mak­set­ta­vaa kor­vaus­ta kos­ke­va esi­tys val­mis­tel­tiin myös­kin ohjaus­ryh­män käsittelyyn.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­nin tulos­ten poh­jal­ta teh­tä­vien kehit­tä­mis­koh­tei­den teke­mi­nen Jiraan on par­hail­laan työn alla. Opet­ta­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­ti on val­mis­tu­nut ja tulok­set käy­tiin läpi.

Stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maa päi­vi­tet­tiin tee­ma­ryh­mien kehi­tys­koh­tei­den osalta.

Lisäk­si koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä val­mis­tel­tiin tee­ma­ryh­mil­tä toteu­tuk­seen tule­via kehi­tys­pa­ket­te­ja (KP‑2) ohjaus­ryh­män käsit­te­lyyn. Nii­den rin­nal­la edis­tet­tä­vien eril­lis­ten kehi­tys­koh­tei­den toteut­ta­mi­sen prio­ri­soin­ti ja aika­tau­lu­tus on myös työn alla.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mät toteut­ti­vat RAP+ pro­jek­tin lop­pu­tes­tauk­sen yhtey­des­sä koko Pep­pi-jär­jes­tel­män laa­ja­mit­tai­sen regres­sio­tes­tauk­sen. Regres­sio­tes­tauk­sen noin 550 tes­ti­ta­paus­ta oli tes­taa­mas­sa yhteen­sä 70 tes­taa­jaa, jois­ta val­tao­sa oli teemaryhmistä.

Ryh­mis­sä val­mis­tel­tiin Jiran kehit­tä­mis­koh­tei­ta (KP‑2) seu­raa­va toteu­tus­pro­jek­tia varten. 

Vies­tin­tä

Tee­ma­ryh­mien ver­tais­tuen ympä­ris­tö val­mis­tui Team­siin. Tee­ma­ryh­mien jäse­net voi­vat ryh­mä­koh­tai­sil­la kana­vil­la kes­kus­tel­la vas­tuu­aluei­siin­sa liit­ty­vis­tä ongel­ma­ti­lan­teis­ta ja käytänteistä. 

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä tie­dot­teen toi­mit­ta­jal­le annamaria.ahonen(at)metropolia.fi

Läm­min kii­tos kulu­nees­ta vuo­des­ta 2020 kai­kil­le kon­sor­tion työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­neil­le. Hyvää jou­lun aikaa ja uut­ta vuot­ta koko Pep­pi-yhtei­söl­le ja sidosryhmillemme!