search expand

Uutis­kir­je 10/2021

Kehi­tys­hank­keet

Perus­re­kis­te­rin P+ ‑lisä­ke­hi­tys­töi­den, alus­ta­päi­vi­tyk­sen, kon­sor­tion jäsen­ten kehi­tys­tar­pei­siin poh­jau­tu­vien ensim­mäis­ten kehi­tys­pa­ket­tien KP‑1 sekä kevääl­lä aloi­tet­tu­jen asia­kas­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien (pää­osa Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sis­ta ja Tai­dey­li­opis­tos­sa toteu­tet­tu­jen Yksi­lö­ope­tus ja ohjaus sekä Kol­mi­kie­li­syy­den tuki) toteu­tus­pro­jek­tien tulok­set yhdis­tä­vän Pep­pi-ver­sion 4.1 (ns. super­mer­ge) tes­taus on par­hail­laan menos­sa kol­mes­sa eri ase­tuk­sin raken­ne­tus­sa tes­tiym­pä­ris­tös­sä. Ver­sion jul­kai­su tul­lee ajoit­tu­maan lop­pu­vuo­teen. Tes­taus pääs­tiin aloit­ta­maan tavoi­tel­tua myö­hem­min ja yli­opis­toa­se­tuk­set sisäl­tä­vä tes­tiym­pä­ris­tö on saa­tu tes­taus­val­miu­teen vas­ta vii­me päivinä.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tys­työ jat­kuu. MAKSULLINEN‑1 kehi­tys­pa­ke­tis­ta ja alus­ta­kor­jauk­sis­ta val­mis­tu­neet osiot on asen­net­tu tes­tiym­pä­ris­töön tes­taus­ta var­ten. Met­ro­po­lias­sa on teh­ty Haki­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te, jota muut kor­kea­kou­lut voi­vat halu­tes­saan käyt­tää oman selos­teen­sa poh­ja­na. Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te löy­tyy Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vul­ta Ohjeet ja dokumentit.

Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­kor­jaus­ten toteu­tus käyn­nis­tet­tiin loka­kuus­sa. Kehi­tys­työ poh­jau­tuu työ­pöy­däs­tä teh­tyyn saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­nin raport­tiin. Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on päi­vi­tet­ty nyt teh­dyn ete­ne­mis­suun­ni­tel­man mukai­sek­si. Kor­kea­kou­lut voi­vat käyt­tää selos­tet­ta oman saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen­sa poh­ja­na, se löy­tyy Pep­pi-kon­sor­tion wiki­si­vul­ta Ohjeet ja dokumentit.

Työs­ken­te­ly Lap­pien yhteis­käyt­tö­omi­nai­suuk­sien yhdis­tä­mis­työn ulko­puo­lel­le rajau­tu­nei­den monior­ga­ni­saa­tio­toi­min­nal­li­suuk­sien paris­sa on eden­nyt. Par­hail­laan ollaan löy­tä­mäs­sä ja toteut­ta­mas­sa kor­kea­kou­lun Pep­pi-käyt­töön­o­ton laa­jen­ta­mi­sen edel­lyt­tä­miä rat­kai­su­ja. Yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­ri­toi­min­nal­li­suuk­sia täy­den­tä­vät vie­lä toteut­ta­mat­to­mat P+ lisä­työt ja Elas­tic-indek­soin­ti­jär­jes­tel­män pro­jek­ti odot­ta­vat Pepin 4.1 ver­sion ete­ne­mis­tä. Pep­pi-Opin­to­pol­ku‑­ke­hi­tys­työs­sä ollaan kar­toi­tet­tu rat­kais­ta­via asioi­ta ja ete­ne­mis­vaih­toeh­to­ja. Kon­sor­tion jäsen­ten tar­pei­siin poh­jau­tu­vien tois­ten kehi­tys­pa­ket­tien, KP‑2 ‑pro­jek­tis­sa val­mis­tau­du­taan edel­leen han­kin­nan kilpailutukseen.

Ohjaus­ryh­mä

Pep­pi-kon­sor­tion ohjaus­ryh­mä kokoon­tui loka­kuus­sa. Kokouk­sen asia­lis­tal­la oli ajan­koh­tais­kat­sauk­sen lisäk­si menos­sa ole­via kehi­tys­hank­kei­ta ja ‑tar­pei­ta sekä saa­vu­tet­ta­vuus­asiat. Lisäk­si käsi­tel­tiin CSCn asian­tun­ti­ja­työn ja yhteis­työn kehit­tä­mis­tä entis­tä­kin pitkäjänteisemmäksi.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin loka­kuus­sa meneil­lään ja tulos­sa ole­vien toteu­tus­pro­jek­tien ajan­koh­tai­sia asioi­ta sekä tee­ma­ryh­mien itsear­vioin­tia. Puheen­joh­ta­jien työ­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tiin ryh­mis­tä esil­le nos­tet­tu­ja ajan­koh­tai­sia asioita.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­tä on osal­lis­tut­tu aktii­vi­ses­ti Pep­pi 4.1 ver­sioon joh­ta­van super­mer­gen tes­tauk­seen. Ryh­mien kokouk­sis­sa käsi­tel­tiin ajan­koh­tai­sia asioi­ta ja kehi­ty­sai­hei­ta kor­kea­kou­lu­jen tar­pei­den poh­jal­ta sekä val­mis­tel­tiin toi­min­ta­suun­ni­tel­maa kau­del­le 2021–2022. Ver­kos­sa pidet­ty­jen kokous­ten lisäk­si kes­kus­te­lu oli aktii­vis­ta ver­tais­tuen Teams-alueella.

Vies­tin­tä

Seu­raa­vat yli­opis­to­jen perus­re­kis­te­rin käyt­töö­no­tot ajoit­tu­vat mar­ras­kuul­le. Täl­löin Pepin käyt­töä laa­jen­ta­vat Itä-Suo­men, Lapin, Vaa­san ja Oulun yli­opis­tot.

Pep­pi-yhtei­sö kokoon­tuu 20–21.1.2022 ‘Pep­pi-kesä­päi­vil­le’ Met­ro­po­lian Myl­ly­pu­ron kam­puk­sel­le. Päi­vien aika­tau­lu ja ohjel­ma täs­men­ty­vät lop­pu­vuo­des­ta. Lai­ta päi­vä­mää­rät jo muis­tiin kalen­te­rii­si, ja ter­ve­tu­loa sil­loin mukaan ajan­koh­tais­ten asioi­den pariin!

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä osoit­teel­la peppi-hallinto(at)lists.metropolia.fi