search expand

Uutis­kir­je 10/2020

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ PROJEKTI

RAP+ pro­jek­tis­sa on vii­meis­tel­ty vie­lä työn alla ollei­ta kehi­tys­pa­ket­te­ja ja mää­ri­tel­ty esil­le tul­lei­ta lisä­ke­hi­tys­tar­pei­ta. Osa­pro­jek­tit ovat val­mis­tau­tu­neet uusien toi­min­nal­li­suuk­sien esit­te­lyyn. Lisäk­si on val­mis­tau­dut­tu RAP+ lop­pu­tes­tauk­seen, joka toteu­te­taan 2. — 20.11.

RAP+ toi­min­nal­li­suuk­sien esit­te­ly 30.10. on tar­koi­tet­tu kai­kil­le kor­kea­kou­lu­jen toi­mi­joil­le, joi­den työ­hön uudet toi­min­nal­li­suu­det tule­vat vai­kut­ta­maan. Tilai­suu­des­ta on lai­tet­tu eril­li­nen kalen­te­ri­kut­su ja tie­do­te kon­sor­tion pos­ti­tus­lis­to­ja käyt­täen. Kor­kea­kou­lu­jen toi­vo­taan  hyö­dyn­tä­vän ensi­si­jai­ses­ti esit­te­ly­ai­neis­to­ja omis­sa esit­te­lyis­sä ja pereh­dy­tyk­sis­sä. Nau­hoi­te lisä­tään Pep­pi-kon­sor­tion wiki-alu­eel­le, jos­ta se on ladat­ta­vis­sa kor­kea­kou­lu­jen sisäi­seen käyttöön. 

Lisä­tie­toa: Rike, Ahot ja Perus­re­kis­te­ri plus (RAP+)

KP‑1 PROJEKTI

Ensim­mäis­ten kehit­tä­mis­koh­tei­den toteut­ta­mi­nen on aloi­tet­tu RESSU‑, VUOSI- ja OPO-ryh­män osal­ta, osit­tain mää­rit­te­ly­jä vie­lä tarkennetaan.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä on käsi­tel­ty päät­ty­mäs­sä ole­van RAP+ pro­jek­tin ajan­koh­tai­sia asioita. 

Tes­taus­asiois­sa on val­mis­tau­dut­tu RAP+ lop­pu­tes­tauk­sen yhtey­des­sä teh­tä­vään jär­jes­tel­män toi­min­nal­li­suuk­sien ylei­seen tes­tauk­seen, regres­sio­tes­tauk­seen. Tee­ma­ryh­mien tes­taa­jil­le jär­jes­te­tään kou­lu­tus 29.10. Tes­tausai­ka­na 2. — 20.11. tes­taa­jil­la on mah­dol­li­suus saa­da päi­vit­täin apua ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­väl­tä klinikalta. 

Uusil­le puheen­joh­ta­jil­le jär­jes­tet­tiin pereh­dy­tys Pep­pi-kon­sor­tion käy­tän­teis­tä ja puheen­joh­ta­jan tehtävistä.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä hyväk­syi tee­ma­ryh­mien val­mis­te­le­man esi­tyk­sen vies­ti­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sek­si. Seu­raa­vak­si esi­tys vie­dään ohjaus­ryh­män käsittelyyn.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mis­sä on käsi­tel­ty kes­ke­ne­räi­siä kehit­tä­mis­koh­tei­ta. Prio­ri­soin­nin jäl­keen niis­tä on valit­tu 2‑kehityspakettiin mukaan otet­ta­vat. 2‑kehityspaketit siir­ty­vät koor­di­naa­tio­ryh­män hyväk­syt­tä­väk­si mar­ras­kuun kokouk­sis­sa, sen jäl­keen ne siir­ty­vät han­kin­ta­me­net­te­lyn prosessiin.

Ryh­mät ovat val­mis­tel­leet ja kom­men­toi­neet vies­ti­jär­jes­tel­män kehi­ty­seh­do­tus­ta koor­di­naa­tio­ryh­mää varten.

Mar­ras­kuus­sa teh­tä­vään regres­sio­tes­tauk­seen on mää­ri­tel­ty tai tar­ken­net­tu ryh­mien vas­tuu­alu­eel­la ole­vat testitapaukset.

KP‑1 toteu­tus­pro­jek­tis­ta on tul­lut muu­ta­mia  tar­ken­nus­pyyn­tö­jä, joi­ta on käsi­tel­ty ryhmissä. 

KIELEISTYSRYHMÄ

Pepin kie­leis­tyk­siä on yhte­näis­tet­ty sii­hen nime­tyn työ­ryh­män toi­mes­ta. Työs­sä on kes­ki­tyt­ty vii­me aikoi­na lähin­nä englan­nin­kie­li­seen ter­mi­no­lo­gi­aan. Opis­ke­li­jan, Suun­nit­te­li­jan ja Opet­ta­jan työ­pöy­tien tie­to­ja on yhte­näis­tet­ty ja puut­tu­via kään­nök­siä on täy­den­net­ty. Työs­sä on mah­dol­li­suuk­sien mukaan käy­tet­ty refe­rens­si­nä OKSA-sanas­toa. Tär­keim­mät kie­leis­tys­työs­sä käy­te­tyt ter­mit on koot­tu omak­si sivuk­si Pep­pi-ohjei­siin (Ter­mi­no­lo­gi­aa — Glos­sa­ry). Työn tulok­set tule­vat ole­maan kon­sor­tio­lais­ten saa­ta­vil­la.    

Vies­tin­tä

VUO­SI-ryh­mä on aloit­ta­nut tee­ma­ryh­mil­le tar­koi­te­tun ver­tais­tuen Teams-alu­een pilo­toin­nin. Mui­den ryh­mien alu­eet avau­tu­vat mar­ras­kuun lop­puun mennessä.

Pep­pi-kon­sor­tion www-sivu­jen sisäl­töä on täy­den­net­ty ja mm. uutis­kir­jeet jul­kais­taan jat­kos­sa www-sivuil­la. Tee­ma­ryh­mien jäse­nil­le ja muil­le kon­sor­tion toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­le hen­ki­löil­le lähe­te­tään Pep­pi-kon­sor­tion pos­ti­tus­lis­to­ja hyö­dyn­täen edel­leen säh­kö­pos­ti, jos­sa on link­ki uutiskirjeeseen. 

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä tie­dot­teen toi­mit­ta­jal­le annamaria.ahonen(at)metropolia.fi