search expand

Uutis­kir­je 1/2021

Kehi­tys­hank­keet

RAP+ pro­jek­tis­sa vii­meis­tel­lään hyväk­sy­mis­tes­taus­ta, ja myös­kin koko pro­jek­tia. AHOT-osa­pro­jek­tin osal­ta kehi­tys­työ on jo val­mis­tu­nut. RIKEs­sä odo­te­taan kan­sal­li­seen pal­ve­luun teh­tä­viä kor­jauk­sia, joi­den jäl­keen voi­daan taas ede­tä. P+ osa­pro­jek­tis­sa tes­ta­taan par­hail­laan vii­mei­siä kehi­tys­ti­ket­te­jä. RAP+ ver­sion jul­kai­sun tavoi­tea­jan­koh­ta on hel­mi­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Pro­jek­tin aika­na esil­le tul­leet P+ pro­jek­tiin liit­ty­vät pro­jek­tin ulko­puo­li­set lisä­ke­hi­tys­työt on aloitettu.

KP‑1 pro­jek­tin ensim­mäis­ten kehi­tys­ti­ket­tien tes­taa­mi­nen on juu­ri käyn­nis­ty­mäs­sä. Useis­ta pääl­lek­käi­sis­tä kehi­tys­hank­keis­ta joh­tuen pro­jek­tin koko­nai­sai­ka­tau­luun tulee muu­tos­ta, pro­jek­tin pää­tös tulee ajoit­tu­maan loppukeväälle.

MAKSULLINEN‑1 kehi­tys­pa­ke­tin toteut­ta­mi­sek­si on käy­ty läpi kehi­tys­ti­ket­te­jä. Lisäk­si on val­mis­tel­tu lähiai­koi­na alka­vaa testausta.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mä on kokoon­tu­nut yhden ker­ran edel­li­sen tie­dot­teen jäl­keen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin mm. tule­via kehityskohteita.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Kokouk­sis­sa käsi­tel­lyt asiat ovat pai­not­tu­neet pää­asias­sa käyn­nis­sä ole­vien kehi­tys­hank­kei­den ajan­koh­tai­siin asioi­hin ja kehi­tys­työn koko­nais­koor­di­noin­tiin. Esi­mer­kik­si tes­taus­työ­hön liit­tyen on käsi­tel­ty sen koko­nais­suun­ni­tel­maa alku­vuo­del­le 2021 ja meneil­lään ole­via tes­tauk­sia. Lisäk­si on teh­ty ole­mas­sa ole­vien kehi­tys­koh­tei­den prio­ri­soin­tia Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gi­siin lin­jauk­siin ja ajan­koh­tai­siin tar­pei­siin pei­la­ten. Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä pää­tet­tiin, että ohjaus­ryh­mäl­le esi­te­tään Pepin käyt­tö­liit­ty­mä­uu­dis­tus­työn aloittaminen.

Tee­ma­ryh­mät

Tee­ma­ryh­mien vuo­den vaih­teen molem­min puo­lin pide­tyis­sä kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty meneil­lään ole­via kehi­ty­s­asioi­ta, esi­mer­kik­si Opin­to­pol­ku-uudis­tuk­sen vai­ku­tuk­sia Pep­piin. KP‑1 pro­jek­tin kehi­tys­pa­ket­tien mää­rit­te­ly­jä on tar­ken­net­tu ja tes­taus­ta val­mis­tel­tu. Osa tee­ma­ryh­mis­tä on myös val­mis­tel­lut jonos­sa ole­via kes­ke­ne­räi­siä kehitystikettejä.

Kokouk­sis­sa ja tee­ma­ryh­mien ver­tais­tuen ympä­ris­tös­sä, Team­sis­sa käsi­tel­lään yhdes­sä ja aktii­vi­ses­ti eri kor­kea­kou­luis­sa esil­le tul­lei­ta kysy­myk­siä ja ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­su­ja. Team­sin ver­tais­ver­kos­tos­sa käyt­tä­jiä on noin 330. Kysy­myk­siä esi­te­tään ja vas­tauk­sia anne­taan, hyväk­si havait­tu­ja käy­tän­tö­jä jae­taan päivittäin.

Tee­ma­ryh­mien ver­tais­ver­kos­ton lisäk­si Pep­pi-kon­sor­tion tes­taus­ryh­mil­lä on työs­ken­te­ly­alu­een­sa Team­sis­sa. Työs­ken­te­ly­alu­een käyt­tö tukee Jiran työ­ka­luin toteu­tet­ta­vaa testausta.

Vies­tin­tä

Kuu­kausit­tai­nen uutis­kir­je on Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­nan tie­don­vä­li­tyk­sen kana­va. Jos sinul­la on uutis­kir­jee­seen lisät­tä­viä asioi­ta, lai­ta sii­tä vies­tiä tie­dot­teen toi­mit­ta­jal­le annamaria.ahonen(at)metropolia.fi