search expand

Uutis­kir­je 5/2020

Kehi­tys­hank­keet

Pep­pi-kon­sor­tion Ris­tii­no­pis­ke­lu, AHOT ja Perus­re­kis­te­ri Plus ‑kehi­tys­han­kees­sa (eli RAP+) on tes­tat­tu uusia
toi­min­nal­li­suuk­sia, tar­ken­net­tu seu­raa­vien paket­tien kehi­ty­sai­hei­ta ja teh­ty suun­ni­tel­maa koro­nae­pi­de­mian
ris­kien­hal­lin­taan.

RAP+-kehityshankkeen teke­mä kehi­tys­työ sisäl­tyy Pepin väli­ver­sioon, joka jul­kais­tiin 23.4. Väli­ver­sio on saa­ta­vil­la kon­sor­tion läh­de­koo­din jake­lu­ka­na­val­la. Elo­kuus­sa jul­kais­ta­va seu­raa­va ver­sio on tes­tiym­pä­ris­tö­kel­poi­nen ja sisäl­tää kai­ken pro­jek­tis­sa sii­hen men­nes­sä tuo­te­tut toiminnallisuudet.

Hank­keen kehi­tys­pa­ke­teis­ta tul­lei­siin muu­tok­siin ja uusiin toi­min­nal­li­suuk­siin on teh­ty käyt­tö­oh­jei­ta. Näi­den ohjei­den sijoit­ta­mi­nen jo ole­mas­sa ole­vien ohjei­den jouk­koon on työn alla. RAP+-toiminnallisuuksista val­mistel­laan ylei­se­sit­te­lyä Peppi-konsortiolaisille.

 • RIKE-osa­pro­jek­tin toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taa­mi­nen on lop­pusuo­ral­la. Kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin aihei­ta edis­te­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Myös lisä­ti­laus­ti­ket­te­jä on toteutettu.
 • AHOT-osa­pro­jek­tin toi­sen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus val­mis­tui ja kehi­tys­pa­ket­ti hyväk­syt­tiin. Kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin toteu­tus on hyväs­sä vaiheessa.
 • P+-osaprojektin nel­jän­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on edis­ty­nyt ja vii­des kehi­tys­pa­ket­ti on val­mis­tu-
  mas­sa testaukseen.

Ohjaus­ryh­mä

Lapin yli­opis­to ja Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lu ovat kehit­tä­neet Pep­piin yhteis­käyt­töi­sen suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­män kah­del­le tai useam­mal­le kor­kea­kou­lul­le. Ohjaus­ryh­mä hyväk­syi kehit­tä­mis­työn tulok­set vas­tik­keet­ta Pep­pi-kon­sor­tion jakeluun.

Tai­dey­li­opis­ton Yksi­lö­ope­tuk­sen ja ‑ohjauk­sen sekä kol­mi­kie­li­syy­den laa­jen­nuk­sen kehit­tä­mis­työn tulok­set on hyväk­syt­ty osak­si Pep­pi-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta ja kon­sor­tion jakeluun.

Jäsen­ko­kous­ta val­mis­tel­laan syk­syl­le 2020 ja tavoit­tee­na on fyy­si­nen tapaaminen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­män kokouk­sis­sa on käsi­tel­ty ja pää­tet­ty mm. seu­raa­via asioita:

 • Koor­di­naa­tio­ryh­mäs­sä on val­mis­tel­tu ja teh­ty Pep­pi-kon­sor­tion stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel-
  maa.
 • Kehi­tys­pa­ket­tien kil­pai­lu­tus päät­tyi, sii­hen saa­tiin kol­me tar­jous­ta, han­kin­ta­pää­tös on val­mis­teil­la CSC:llä.
 • Opin­to­pol­ku-uudis­tuk­sen vai­ku­tuk­sia ja muu­tos­tar­pei­ta Pep­piin on seu­rat­tu ja selvitetty.
 • Pep­pi-kon­sor­tion toi­min­ta­mal­liin liit­ty­vä itsear­vioin­ti sekä koor­di­naa­tio­ryh­mäl­le että teemaryhmille.
 • Tek­ni­sis­sä asiois­sa käsi­tel­tiin mm. Netu­min raport­tia, sovit­tiin että rapor­tin työs­töä jat­ke­taan tek­ni­ses­sä ryhmässä.
 • Opis­ke­li­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te on valmistunut.
 • Pep­pi-kehi­tyk­sen road­map on valmistelussa.

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin Opin­to­pol­ku-por­taa­lin uudis­tus­ta ja sen vai­ku­tus­ta Pep­piin. Lisäk­si käsi­tel­tiin ryh­män vas­tuu­alu­eel­la ole­via kehi­tys­koh­tei­ta ja nii­den luo­kit­te­lua kehityspaketteihin.

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Kokouk­ses­sa val­mis­tel­tiin uusia OPI-ryh­mäl­le nous­sei­ta kehi­ty­sai­hei­ta. Mood­len kes­kus­te­lua­lu­eel­ta nous­sei­ta asioi­ta käsi­tel­tiin myös. Ryh­män puheen­joh­ta­ja ja vara­pu­heen­joh­ta­ja tule­vat vaih­tu­maan 1.8. alkaen, par­hail­laan näi­hin teh­tä­viin hae­taan uusia henkilöitä.

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

OPO-ryh­mäs­sä esi­tel­tiin miten eri kor­kea­kou­luis­sa teh­tä­vä pep­pi­työ on orga­ni­soi­tu, ja miten eri­tyi­ses­ti tämän tee­ma­ryh­män kehi­tys­työ on rat­kais­tu. Lisäk­si käy­tiin läpi RAP+-projektiin nivou­tu­vaa HOP­Sin kehi­tys­työ­tä, ja mui­ta vas­tuu­alu­een kehitysaiheita.

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin Pepin las­ku­tus­toi­min­nal­li­suuk­sien kehit­tä­mis­tä ja mui­ta jatkokehitystarpeita.

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Ryh­mäs­sä käsi­tel­tiin auki ole­via kehi­ty­sai­hei­ta ja vaatimusmäärittelyjä.

VUOSI — Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

VUO­SI-ryh­mäs­sä tutus­tut­tiin yhteen Pepin sisäl­tö­jen arkis­toin­nin rat­kai­suun. Lisäk­si käsi­tel­tiin ehdo­tuk­sia
TAS-näky­män ja ‑väli­neen kehit­tä­mi­sek­si. Haku­toi­min­to­jen laa­jen­nus ja raport­tien kehit­tä­mi­nen ovat myös
työn alla.

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Tek­ni­sen ryh­män kokouk­ses­sa käy­tiin läpi väli­ver­sioi­hin liit­ty­viä asioi­ta ja migraa­tio­työ­ka­lun tilan­net­ta. Lisäk­si esi­tel­tiin HALOO-pro­ses­sin ajan­koh­tai­sia asioita.

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­sen ryh­män toi­min­ta­kaut­ta jat­ket­tiin koor­di­naa­tio­ryh­män pää­tök­sel­lä. Kokouk­sis­sa käy­tiin läpi kehi­ty­sai­hei­ta ja nii­den määrittelyjä.

Kehit­tä­jä­päi­vät 2020

Pep­pi-kon­sor­tion kehit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään kesä­kuus­sa stra­te­gia­tee­mai­se­na webi­naa­ri­na. Maa­nan­tai-ilta­päi­väl­lä ohjel­mas­sa on tee­ma­ryh­mien jäse­nil­le suun­nat­tu OPI-vii­teark­ki­teh­tuu­rin esit­te­ly ja Jiro­jen vaa­ti­mus­mää­rit­te­ly­kou­lu­tus. Tiis­tai­na aamu­päi­väl­lä kes­ki­ty­tään stra­te­gi­aan ja sen toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­maan sekä kon­sor­tion kehit­tä­mi­sen toi­men­pi­tei­siin. Tee­ma­ryh­mät saa­vat eril­li­sen kou­lu­tus­kut­sun ja osallistumislinkin.

Pep­pi-kon­sor­tion strategiawebinaari

Aika

Ohjel­ma

9:00–9:45Ter­ve­tu­loa webi­naa­riin!

Kon­sor­tion stra­te­gian esit­te­ly
Mik­ko Nauk­ka­ri­nen, ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja, Peppi-konsortio
9:45–10:45Stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma tee­ma­ryh­mis­sä
Tee­ma­ryh­mien puheenjohtajat
10:45–11:00Tau­ko
11:00–12:00Kon­sor­tion kehit­tä­mis­toi­met saa­dun palaut­teen perus­teel­la
Tuo­mas Ora­ma, toi­min­nan­joh­ta­ja, Peppi-konsortio

Vies­tin­tä

Wiki-sivus­tol­le on lisät­ty ohje tee­ma­ryh­miin liit­ty­mi­ses­tä uusil­le jäse­nil­le ja ryhmäläisille:

 • Tee­ma­ryh­miin liittyminen
 • Pep­pi-kon­sor­tio www.peppi-konsortio.fi
 • Pep­pi-työ­ryh­mien työs­ken­te­ly Pep­pi-kon­sor­tion Wiki-sivustolla
 • Pep­pi-kon­sor­tion kalenteri