search expand

Uutis­kir­je 8/2020

Kehi­tys­hank­keet

RAP+-projektin tilan­ne kesä­kau­den jälkeen:

  • RIKE-osa­pro­jek­tis­sa on kol­mas kehi­tys­pa­ket­ti työn alla.
  • AHOT-osa­pro­jek­tin kol­man­nen kehi­tys­pa­ke­tin tes­taus on käynnistymässä.
  • P+-osaprojektissa työs­ken­nel­lään kuu­den­nen kehi­tys­pa­ket­tin paris­sa. Osa­pro­jek­ti ei tule val­mis­tu­maan alku­pe­räi­sen aika­tau­lun puit­teis­sa, aika­tau­lua ollaan par­hail­laan päi­vit­tä­mäs­sä. Syi­tä tähän ovat mm jo läh­tö­koh­tai­ses­ti tiuk­ka aika­tau­lu, ja mat­kan var­rel­la esil­le tul­leet käyt­töö­no­toil­le vält­tä­mät­tö­mät lisäkehitystarpeet.

RAP+-väliversion (beta­ver­sio) sisäl­töä ja jul­kai­suai­ka­tau­lua tar­kas­tel­laan ja päi­vi­te­tään heti ensim­mäi­sis­sä kesän jäl­kei-
sis­sä kokouksissa.

Ohjaus­ryh­mä

Ohjaus­ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä

Koor­di­naa­tio­ryh­mä on kokoon­tu­nut yhden ker­ran kesä­tauon jäl­keen. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin seu­raa­via asioita: 

  • Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen moduu­lin kehi­tyk­sen ajan­koh­tai­set asiat, lisäk­si suun­ni­tel­tiin seu­raa­vak­si tilauk­seen  mene­vien asioi­den val­mis­te­lua ja valintaa. 
  • Sopi­muk­set jat­ko­ke­hi­tyk­sen ensim­mäi­sen kehi­tys­pa­ke­tin (KP‑1) toi­mit­ta­jien kans­sa on teh­ty. Työ jat­kuu kehi tys­pa­ke­tin toteut­ta­mi­ses­sa muka­na ole­vien kon­sor­tio­lais­ten nimeä­mi­sel­lä. Koko­nais­koor­di­noin­nis­ta vas­taa van hen­ki­lön lisäk­si tul­laan nimeä­mään yksit­täis­ten kehi­tys­pa­ket­tien tee­ma­ryh­mä­koh­tai­set vas­tuu­hen­ki­löt.  RAP+-projektin pro­jek­ti­pääl­li­köt ja tes­tauk­ses­ta vas­taa­va tes­taus­koor­di­naat­to­ri tule­vat myös ole­maan mu kana kehi­ty­sai­hei­den toteu­tuk­ses­sa. Seu­raa­vien kehi­tys­pa­ket­tien (KP‑2) kil­pai­lu­tus­ta ale­taan myös val­mis­te lemaan. Asi­aan pala­taan seu­raa­vas­sa kokouksessa. 
  • Opet­ta­jan työ­pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­tes­taus teh­dään elo-syys­kuus­sa TAM­Kin ympä­ris­tös­sä. Opis­ke­li­jan työ pöy­dän saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen englan­nin­kie­li­nen kään­nös val­mis­tuu syyskuussa.
  • Stra­te­gian toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­ma ete­nee vie­lä kon­kreet­ti­sem­mal­le tasol­le. Pep­pi-kon­sor­tion Jiraan on  lisät­ty toi­min­nal­li­suut­ta stra­te­gis­ten pain­opis­tea­luei­den kyt­ke­mi­sek­si yksit­täi­sen Jiran tasol­le asti.
  • RAP+-projektissa hyväk­si­ha­vait­tu­ja kehi­ty­sai­hei­den toteu­tuk­sen ja tes­tauk­sen käy­tän­tei­tä ote­taan käyt­töön  laa­jem­min­kin, esi­mer­kik­si seu­raa­vak­si KP‑1 toteutusprojektissa.
  • Tee­ma­ryh­mien ver­tais­tuen toi­min­taym­pä­ris­töt siir­ty­vät samaan paik­kaan. Nyt osit­tain käy­tös­sä ole­va TAM­Kin  Mood­le-ympä­ris­tö tulee pois­tu­maan käy­tös­tä. Asi­aan pala­taan seu­raa­vas­sa kokouksessa. 

Tee­ma­ryh­mät

KOHA — Kou­lu­tuk­set, haku­koh­teet ja opetussuunnitelmat

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jäl­keen. Kut­su syk­syn ensim­mäi­seen kokouk­seen tul­laan lähet­tä mään ryh­män pos­ti­tus­lis­taa käyt­täen, muut kokousa­jat tul­laan sopi­maan ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa. KOHA-ryh­män  uusi puheen­joh­ta­ja on Johan Nyman Åbo Aka­de­mis­ta. Kati Tii­ho­nen UEFis­ta jat­kaa edel­leen varapuheenjohtajana.

OPI — Opin­to­hal­lin­nol­li­set palvelut

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jäl­keen. OPI-ryh­män puheen­joh­ta­jaa hae­taan vie­lä, mut­ta vara­pu­heen­joh­ta­ja­na tulee toi­mi­maan Mir­va Vii­ru, myös­kin LAB-ammattikorkeakoulusta. 

OPO — Opin­to­jen ohjaus ja suunnittelu

Elo­kuun kokouk­ses­sa val­mis­tel­tiin kehi­ty­sai­hei­ta seu­raa­via kehi­tys­pa­ket­te­ja var­ten. Lisäk­si sovit­tiin työs­ken­te­ly­ta­vois­ta KP‑2 kehi­ty­sai­hei­den valitsemiseksi. 

RESSU — Resurs­sien suun­nit­te­lu ja varaus

Ryh­mäs­sä on kesän aika­na val­mis­tel­tu KP‑2 kehi­ty­sai­hei­ta ja val­mis­tel­tu Jiraa var­ten rapor­toin­tiin liittyviä 

TOTSU — Ope­tuk­sen toteut­ta­mi­nen ja arviointi

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen. 

VUOSI — Vuo­si- ja työaikasuunnittelu

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jäl­keen. Puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Tapa­ni Heik­ki­lä LAB- ammat­ti kor­kea­kou­lus­ta ja vara­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa San­na Uusi­paik­ka DIAKista. 

TEKNI — Tek­ni­nen ryhmä

Ryh­mäl­lä ei ole ollut kokouk­sia edel­li­sen tie­dot­teen jälkeen. 

Mak­sul­li­sen kou­lu­tuk­sen väliai­kai­nen työryhmä

Ryh­mäs­sä on kesän aika­na käy­ty läpi kehi­ty­sai­hei­ta ja nii­den määrittelyjä. 

Vies­tin­tä

Työ­ryh­mien jäse­nil­lä on oikeu­det Pep­pi-kon­sor­tion wiki-sivus­toon ja Met­ro­po­lian Jira-jär­jes­tel­män PK-Jiroi­hin. Näi­den  aluei­den käyt­tä­jil­le tul­laan lähet­tä­mään kyse­ly sii­tä, onko tar­ve työs­ken­te­ly­alueil­le edel­leen voi­mas­sao­le­va. Kar­toi­tuk­sen perus­teel­la tar­peet­to­mak­si jää­neet käyt­tö­oi­keu­det tul­laan poistamaan.

Ohje tee­ma­ryh­miin liit­ty­mi­ses­tä uusil­le jäse­nil­le ja ryh­mä­läi­sil­le: Tee­ma­ryh­miin liittyminen